Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Форми на ПЧП Обучението се осъществява в рамките на проект “В търсене на устойчиви модели: Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, съфинансиран.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Форми на ПЧП Обучението се осъществява в рамките на проект “В търсене на устойчиви модели: Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, съфинансиран."— Препис на презентация:

1 Форми на ПЧП Обучението се осъществява в рамките на проект “В търсене на устойчиви модели: Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма Административен капацитет

2 Субекти на ПЧП Държавата чрез МС за обекти държавна собственост;
Общините чрез ОбС за обекти общинска собственост; Публичноправни организации; Държавните и общински предприятия и техни обединения; Самостоятелен правен субект с публично и частно участие – институционално ПЧП; Проектна компания Юридически и физически лица

3 Обекти на ПЧП 1. Подземната и надземна инфраструктура и услуги свързани с тази инфраструктура; 2. Съхранение и преработка на отпадъци; 3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели; 4. Съоръжения и услуги, свързани с градският и междуградски транспорт; 5. Паркинги и гаражи; 6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия (включително от възобновяеми енергийни източници), инфраструктура и съоръжения, предназначени за осигуряване на енергийна ефективност; 7. Места за отдих, спорт, култура и туризъм; 8. Зелени площи; 9. Обществени сгради, офис сгради и сгради със специално предназначение; 10. Училища, детски градини, библиотеки, читалища, болници, медицински центрове, клиники, ДКЦ, звена за възстановяване, музеи; 11. Основна и помощна инфраструктура; 12. Индустриални терени и прилежащата им инфраструктура; 13. Развитие на ландшафта и природните богатства на територията на общината; 14. Услуги свързани с телекомуникации, съобщителни и информационни технологии; 15. Благоустройство и социални услуги; 16. Развитие на недвижимата собственост на общината; 17. Изграждане мрежови системи; 18. Оптимизиране на работата на администрацията чрез „аутсоурсинг” на част от дейностите и в интерес на обществото;

4 Форми на ПЧП 1. Управление и поддръжка
2. Изграждане – Експлоатация – Прехвърляне; 3. Изграждане – Прехвърляне – Експлоатация; 4. Изграждане – Притежание – Експлоатация; 5. Проектиране – Изграждане – Експлоатация - Прехвърляне 6. Концесия

5 Форми на ПЧП: Управление и поддръжка
Предимства • Подобрение на качеството и ефективността на общинските услуги; • Спестяване на общински разходи; • Гъвкавост в организирането на договорите; • Обектът запазва статута си на публична общинска собственост. Недостатъци • Общински разходи при неизпъление на задълженията на частния партньор, тоест обектът или услуга се предоставя отново от общината; • Ограничен общински контрол и намалена способност да се реагира адекватно на променящите се потребности на местното население

6 Форми на ПЧП: Изграждане – Експлоатация – Прехвърляне
Предимства • Полза за общината от опита и технологиите на частния сектор; • Запазва се общинския контрол върху управлението и поддръжката на обекта, както и стандартите за предлагане на услугата; • Собствеността на обекта остава общинска. Недостатъци • Голяма част от приходите от експлоатацията на обекта отиват при частния партньор, докато възстанови инвестициите си с печалба; • Общинските разходи за последваща поддръжка може да са сравнително високи поради използвани иновации в строителството и експлоатацията.

7 Форми на ПЧП: Изграждане – Прехвърляне – Експлоатация
Предимства • Полза за общината от опита и технологиите на частния сектор; • Запазва се общинския контрол върху управлението и поддръжката на обекта, както и стандартите за предлагане на услугата; • Собствеността на обекта остава общинска. Недостатъци • По-ниските общински капиталови разходи могат да бъдат компенсирани от по-високи оперативни разходи и разходи за поддръжка.

8 Форми на ПЧП: Изграждане – Притежание – Експлоатация
Предимства • Полза за общината от опита и технологиите на частния сектор; • Запазва се общинския контрол върху управлението и поддръжката на обекта, както и стандартите за предлагане на услугата, като собствеността на обекта може да остане в частния партньор Недостатъци • Ограничено приложение - само за инфраструктура, която може да бъде частно притежание.

9 Форми на ПЧП: Проектиране – Изграждане – Експлоатация - Прехвърляне
Предимства • Повечето рискове са за сметка на частния партньор; • Частната страна може да реализира ефективни и ефикасни решения разпределяйки финансовата тежест през целия жизнен цикъл на проекта Недостатъци • Общинските разходи за последваща поддръжка може да са сравнително високи поради използвани иновации в строителството и експлоатацията.

10 Форми на ПЧП: Концесия Предимства • Общината запазва
собствеността на обекта; • Общината заплаща на концесионера само при получаване на услугата в изисквания обем и качество; • По-високи приходи за общината, тъй като инвестициите на частния партньор са минимални Недостатъци • Тъй като не става въпрос за изграждане на нов обект – ограничени инвестиции в подобряване на инфраструктурата; • По-малки стимули за частния партньор за увеличаване на броя потребители на услугата, поради получаване на фиксирано възнаграждение;

11 Полезни интернет връзки
- ръководство за процеса на реализация на ПЧП проект; - методически указания за публично-частно партньорство – ръководства на МФ за работа с инвестиционни проекти; - ръководство за методическо подпомагане на местните власти при осъществяване на ПЧП - Национален концесионен регистър


Изтегли ppt "Форми на ПЧП Обучението се осъществява в рамките на проект “В търсене на устойчиви модели: Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, съфинансиран."

Сходни презентации


Реклама от Google