Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

InvestEU A #investEU.

Сходни презентации


Презентация по темата: "InvestEU A #investEU."— Препис на презентация:

1 investEU A #investEU

2 Област Русе Силни страни и възможности
Транспортни коридори; Инфраструктура и достъпност; Трансграничен регион; Развити услуги, опит в индустриални сектори; 60 км. до Букурещ; Проекти по фондове на ЕС; Университетски център; Капацитет за наука, изследвания и иновации; Природно и културно-историческо наследство

3 Област Русе Напредък до момента

4 Област Русе Напредък до момента
Някои препоръки: По-добра устойчивост на проектни инициативи Прецизни индикатори за измерване Достоверна база данни Сравнимост и съгласуваност Бюрократична гъвкавост Алтернативни финансови източници

5 Map of Cohesion Regions 2014- 2020

6 Област Русе Стратегическа рамка 2014-2020*
СЦ 1: Икономическо сближаване МСП, икономика на знанието, иновации Туризъм, културно-историческо наследство Селско и горско стопанство, алтернативни дейности СЦ 2: Социално сближаване, човешки капитал Пазар на труда; Жизнен стандарт чрез Иновации, образование, социално включване Подобрени образователни, здравни, социални услуги, спорт Административен капацитет СЦ 3: Териториално сближаване, инфраструктура Транспортна и комуникационна инфраструктура Устойчиво градско развитие СЦ 4: Околна среда и енергийна ефективност Екологични ресурси Енергийна инфраструктура, независимост * Източник: Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода г

7 Област Русе

8 315 млрд. евро до 2018 г. (удълж. 2020) Цели: работни места и икономически растеж; увеличаване на конкурентоспособността; производствен капацитет и инфраструктура на EC; инвестиционна среда. Допустими кандидати: Компании с всякакъв размер; Субекти от публичния сектор; Национални насърчителни банки; Търговски банки и финансови посредници, предлагащи финансиране за МСП; Комунално-битови предприятия; Инвестиционни платформи;

9 EFSI Специфики Цели да противодейства на икономическия застой след кризата от 2008 г.; Гаранция от бюджета на ЕС, която е допълнена от ЕИБ; Мобилизира допълнителни инвестиции; Насочен към по-рискови проекти от тези, които биха били финансирани от частния сектор без наличието на гаранцията на ЕС; Финансира само средно 20 % от общия размер на инвестициите ЕФСИ не е единственият източник на финансиране; Насочен към привличане на частни инвеститори; A tool for doing more deals with higher risk – and doing them faster. Инструмент за повече инвестиции с по-висок риск – и с бързо приложение.

10

11 EFSI в България

12 EFSI Как да участвам?

13 EFSI А ако съм МСП?

14 EFSI …. още полезна информация


Изтегли ppt "InvestEU A #investEU."

Сходни презентации


Реклама от Google