Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Име: Популяризиране на предимствата за инвестиране в България

Сходни презентации


Презентация по темата: "Име: Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"— Препис на презентация:

1 Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Име: Популяризиране на предимствата за инвестиране в България Стойност: лв. (85% финансиране от ЕФРР, 15% национален бюджет) Начална дата на проекта: г. Крайна дата на проекта: г. Идентификационен №: BG161PO

2 Цели на проекта Общи цели: Специфични цели:
Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Цели на проекта Общи цели: Увеличаване на обема на привлечените преки чуждестранни инвестиции и икономическият ефект от тях Подобряване на бизнес средата и инвестиционният климат в България Специфични цели: Изграждане на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация Повишаване на познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори чрез: Маркетингова стратегия Аналитични информационни материали Директен инвестиционен маркетинг и ПР Подобряване на качеството на обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина

3 Популяризиране на предимствата за инвестиране в България
Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Популяризиране на предимствата за инвестиране в България Основни Компоненти по реализацията на проекта: Компонент 1: Осигуряване на актуална аналитична информация за инвестиционните процеси и идентифициране на целеви сектори за насърчаване на инвестициите в България на база на конкурентните й предимства Компонент 2: Провеждане на целенасочена маркетингова програма за насърчаване на инвестициите в целевите сектори Компонент 3: Диверсифициране и стандартизиране на пакета от услуги и разработване на информационна система

4 Дейности: анализи, проучвания и маркетингови стратегически планове
Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Компонент 1: Осигуряване на актуална аналитична информация за инвестиционните процеси и идентифициране на целеви сектори за насърчаване на инвестициите в България на база на конкурентните й предимства Дейности: анализи, проучвания и маркетингови стратегически планове Анализ на конкурентните предимства на България Анализ на целевите сектори Анализ на целевите държави Сравнителен правен анализ

5 Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Компонент 2: Провеждане на целенасочена маркетингова програма за насърчаване на инвестициите в целевите сектори Дейности: Организиране и провеждане на промоционални и рекламни кампании за бизнеса в и вън от страната: международни инвестиционни посредници, кампании сред българите в чужбина, международни конференции и кръгли маси, журналистически турове, роад шоу Разработване и разпространение на информационни маркетингови рекламни материали: брошури, видеоклипове, публикации, документални филми, електронни презентационни материали и др.

6 Разработка на интернет страница на агенцията
Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Компонент 3: Диверсифициране и стандартизиране на пакета от услуги и разработване на информационна система Дейности: Разработка на интернет страница на агенцията Внедряване на “Интегрирана Информационна Система” Разработване и предоставяне на нови услуги и дейности от БАИ Обучение на персонала на БАИ във връзка с новите услуги

7 Проект на БАИ по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Популяризиране на предимствата за инвестиране в България Идентификационен №: BG161PO Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <Българска Агенция за Инвестиции> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.


Изтегли ppt "Име: Популяризиране на предимствата за инвестиране в България"

Сходни презентации


Реклама от Google