Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 2

Сходни презентации


Презентация по темата: "ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 2"— Препис на презентация:

1 ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 2
Министерство на образованието и науката Европейски социален фонд Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» Схема BG051PO „ Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда ” ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 2 за студентите от бакалавърски програми –редовно обучение ________________________________________ Инвестира във вашето бъдеще! Пловдив, г.

2 ЦЕЛ НА СЕМИНАРА Информиране на студентите относно актуализираното и осъвременено учебно съдържание на плановете в съответните специалности чрез участието на бизнеса в етапа на подготовката им; новите възможности за стажантски програми и участие в реална работа среда. Проект BG051РО

3 ЦЕЛЕВА ГРУПА - участник в информационния семинар
Студентите от бакалавърските специалности на ФМИ при ПУ, редовно обучение, всички курсове: Информатика Бизнес информационни технологии Математика и информатика Проект BG051РО

4 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА
Максимална обща сума на проекта: ,19 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца (19 февруари октомври 2014) Ръководител на проекта: проф. д-р Асен Рахнев Проект BG051РО

5 ПАРТНЬОРИ Факултет по математика и информатика на ПУ «Паисий Хилендарски» Българска асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, браншова организация, в която членуват 44 български софтуерни компании Проект BG051РО

6 ЕКИП НА ПРОЕКТА От ФМИ: 25 експерти, 4 технически помощника
От ФМИ: 25 експерти, 4 технически помощника От БАСКОМ: 15 експерти, 2 техн. помощника Проект BG051РО

7 ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултет по математика и информатика, от една страна, и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование. Проект BG051РО

8 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Включване на бизнеса в образователния процес на ФМИ при ПУ чрез участие на БАСКОМ в осъвременяване на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър, и в ОКС Магистър; Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС Бакалавър и в ОКС Магистър на ФМИ; Включване на 1461 студенти от ФМИ в обучение по актуализираните учебни планове и програми; Сключване на споразумение между факултета и партньора за съвместно бъдещо партньорство. Проект BG051РО

9 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА 1233 студенти от ОКС Бакалавър, "Информатика", "Бизнес информационни технологии" , "Математика и информатика" Проект BG051РО

10 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА 228 студенти в ОКС Магистър, специалности "Софтуерни технологии" , "Бизнес информатика с английски език" , "Обучение по информатика и информационни технологии в училище", "Обучение по информационни технологии в началното училище", "Обучение по информационни технологии в прогимназията«. Проект BG051РО

11 СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ИТ СЕКТОРА
Специално проучване на БАСКОМ показва, че ако софтуерният бизнес се развива според очакванията си, след три години ще има нужда от: 3 пъти повече софтуерни специалисти (разработка, качествен контрол и т.н.); 2 пъти повече мениджмънт кадри (проектен мениджмънт, отдели и т.н.); 2 пъти повече специалисти по маркетинг и продажби. Проект BG051РО

12 СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ИТ СЕКТОРА
Проект BG051РО

13 Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система
Компетенции за БАКАЛАВЪР Компетенции за МАГИСТЪР 1 Разработка на софтуер Софтуерно инженерство 2 Осигуряване на качеството Компютърни науки (изследователски профил) 3 Мрежи и комуникации Процеси и инженеринг на качеството 4 Дизайн и ползваемост Проектен мениджмънт 5 Системен инженеринг Продуктов мениджмънт 6 Приложна математика Софтуерни архитектури 7 Основи на компютърните науки Системни архитектури 8 Информационна сигурност Бизнес анализ и моделиране 9 Техническо писане и комуникация ИТ управление 10 Маркетинг и продажби ИТ сигурност Проект BG051РО

14 ДЕЙНОСТ 3: Актуализация на учебни планове и програми
Учебните планове бяха актуализирани с участието на БАСКОМ през месец май, 2013 г. и са в сила за учебната 2013/2014 г. Плановете са достъпни от сайта на ФМИ на: Учебните програми са актуализирани както за задължителни, така и за избираеми дисциплини; има предвидени стажове. Проект BG051РО

15 ДЕЙНОСТ 4: Провеждане на обучение по актуализираните учебни планове и програми
Предвижда се пилотно провеждане на обучение на студентите по актуализираните планове и програми през пролетния триместър на учебната 2013/2014 г. Учебните планове и програми са актуализирани съвместно с експертите на БАСКОМ Студентите от всички курсове ще бъдат обучавани по най-малко една дисциплина по актуализирана учебна програма. Проект BG051РО

16 ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Актуализирани 8 учебни плана и 121 програми в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър във ФМИ 1461 студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми – представляват около 90 % от студентите във ФМИ Проект BG051РО

17 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства то не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката. Проект BG051РО


Изтегли ppt "ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 2"

Сходни презентации


Реклама от Google