Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ базови изисквания към правното регулиране на висшето.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ базови изисквания към правното регулиране на висшето."— Препис на презентация:

1 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ базови изисквания към правното регулиране на висшето образование в Р България обсъдени и приети от Управителния съвет на СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ ПРЕДСТАВИЛ: проф. д.ик.н.. Стоян Денчев

2 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДА СЕ РАЗШИРИ АВТОНОМИЯТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА: ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, КАКТО И МЕХАНИЗМИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ И НАУЧНИЯ ПРОЦЕС ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЕДИН МАНДАТ НА ВСИЧКИ КОЛЕКТИВНИ (ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВУ, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ, АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ, ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ) И ЕДНОЛИЧНИ (РЕКТОР, ДЕКАН, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА) АКАДЕМИЧНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДА СТАНЕ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ.

3 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ СВОИТЕ ОСНОВНИ ЗВЕНА, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕ. ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДА ИМАТ ПРАВО ДА СЕ СДРУЖАВАТ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСЪЩИ ДЕЙНОСТИ. ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ПРАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРИСЪЩИ ДЕЙНОСТИ. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРАВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН И СЪДЕБЕН РЕД КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАБИЛИТИРАН АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ НА ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ, А НЕ ЗА НЕГОВИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА.

4 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДА СЕ ЗАСИЛИ КОНТРОЛЪТ И ОТЧЕТНОСТТА, КАКТО ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ТАКА И ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИСЪЩИ ДЕЙНОСТИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

5 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДРАСТИЧНО ДА СЕ ЗАВИШЯТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ ДА НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ (ИЛИ ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ НАМАЛИ ТЕХНИЯ РАЗМЕР) ДА ИМА САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПРАВЕН МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ДА РЕГУЛИРА УЧАСТИЕТО НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В АКРЕДИТАЦИОННИЯ ПРОЦЕС: ЗА ЦЕЛИТЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ ДА СЕ ОТЧИТА ПРИ АКРЕДИТИРАНЕТО САМО НА ЕДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

6 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗБОР НА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ВЪЗМОЖНИ СХЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ: 3+2+3 ИЛИ 4+1+3, КАТО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО В ОКС „БАКАЛАВЪР” – 3 ИЛИ 4 ГОДИНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

7 ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:
ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ, НО ТЕХНИЯ РАЗМЕР ДА НЕ БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ ОТ СРЕДНИЯ РАЗМЕР ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА ЕДИН СТУДЕНТ В СЪОТВЕТНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ДЪРЖАВАТА ДА ПРЕХВЪРЛИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, КОИТО ТЕ ПОЛЗВАТ И УПРАВЛЯВАТ КАТО ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ (ТАКА КАКТО Е СОБСТВЕНОСТТА НА БАН)

8 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ТЕХНИ ФИЛИАЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ ПО РЕД И ПРИ УСЛОВИЯ, УСТАНОВЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПРИЕМЪТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ИЗВЪН ПРИЕМАНИТЕ ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СПОГОДБИ, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ САМИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ НАОА КАПАЦИТЕТ. ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАТ ПРИДОБИТИТЕ КРЕДИТИ ПО УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СЪОТВЕТНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

9 УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА УЧАСТВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И СЪГЛАСУВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ ДА ПОЛУЧАВА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ. НОВОИЗБРАНИТЕ РЕКТОРИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ДА СЕ ВЪВЕЖДАТ В ДЛЪЖНОСТ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

10 ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПЕРИОДА НА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (ХАБИЛИТИРАНИ И НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ), КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ЧЛЕН НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ СТАВА СЛЕД ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ АТЕСТАЦИИ


Изтегли ppt "ФОРМИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА НА ПРОЗРАЧНОСТ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ базови изисквания към правното регулиране на висшето."

Сходни презентации


Реклама от Google