Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

Сходни презентации


Презентация по темата: "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН"— Препис на презентация:

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2012

2 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ /практики, стажове/
Анкетна карта 01-04

3 Основни данни за анкетното проучване
Специалност Дата на провеждане на анкетата Бр. предадени анкети Валиден бр. анкети “Социални дейности” І-ви к/с 17 “Социални дейности” ІІ-ри к/с 10 “Социални дейности” ІІІ-ти к/с 9

4

5 По отношение на създадената организация за практическо обучение, повечето студенти дават висока оценка. Постигната е оптимална организирация и са създадени необходимите материално-технически условия за провеждането на практическото обучение. Студентите са изразили удовлетвореност и от материалната база, която е извън територията на МУ-Плевен, но се използва за нуждите на учебно-практическите занятия.

6 Каква е преценката на студентите за посещението на занятията по практическо обучение от тяхната група? (%) По-висока присъственост на студентите се отчита в случаите, когато се прави проверка от страна на преподавателите.

7 Лично присъствие на студента на занятията по практическо обучение (%)
Повечето студенти оценяват своето лично присъствие в часовете за практически занятия като високо (над 80%).

8 При планирания състав на групите, успява ли ръководителят на практическото обучение да проследи и контролира обучението на всеки студент от групата? (%) По-голяма част от студентите считат, че преподавателят по практика е в състояние да контролира и следи обучението на всеки от тях в конкретната група.

9 Получената предварителна теоретична подготовка подпомогна ли Ви при провеждането на практическото обучение на необходимото ниво? (%) Повечето обучаеми считат, че солидната теоретична база им е помогнала значително за ефективното провеждане на практическите занятия.

10 Обективно ли се оценяват знанията и уменията от практическото обучение на студентите от страна на преподавателите? (%) Болшинството от студентите считат, че са били обективно оценени от своите преподаватели.

11 Проведената практическа подготовка и получените практически знания и умения ще намерят ли приложение при изучаването на последващи учебни дисциплини от учебния план на специалността? (%) Повечето от запитаните са убедени, че получените до момента практически знания и умения ще са им от полза при изучаването на други учебни дисциплини.

12 Очаквате ли, че проведената практическа подготовка и получените знания и умения ще Ви подпомогнат при реализацията на пазара на труда след завършването на висше образование? (%) Всички студенти се надяват, че получените знания и умения по време на тяхното обучение ще им осигурят успешна професионална реализация.

13 ИЗВОДИ

14 Изводи Създадената организация за провеждане на практическите занятия е на необходимото ниво. Според обучаемите е налице оптимално участие на преподавателите в организирането и провеждането на практическите упражнения. Определените наставници по практика в клиничните бази на външните за МУ-Плевен организации отговарят на очакванията на студентите.

15 Изводи Предоставените материално-технически условия от МУ-Плевен и останалите организации, осигуряват ефективно провеждане на практическите занятия. В случаите, когато се прави проверка за присъствеността на студентите, се отчита по-висока посещаемост, в сравнение с обратната ситуация. Личното присъствие на студента на практическите занятия, е оценено като високо. При така планирания състав на групите за учебна практика преподавателят успява да отдели необходимото време и внимание на всеки от обучаемите.

16 Изводи Получената теоретична подготовка по време на лекционните занятия е солидна база за получаване на необходимите практически умения. Студентите са убедени, че усвоеното по време на учебно-практическите занятия, ще им е от полза при изучаването на последващи дисциплини. По-голяма част от обучаемите считат, че техните знания и умения, получени по време на практическите занятия, са били обективно оценени от преподавателите. Студентите очакват натрупаните знания и умения, да ги подпомогнат в процеса на успешна реализация на трудовия пазар.

17 ПРЕПОРЪКИ Да се преориентират учебните дисциплини към социалните аспекти на конкретните проблеми Да се задълбочи ангажиментът на наставниците при провеждането на учебната практика в даден ДМСГ Да се предоставят по-добри условия за провеждане на практическите занятия Да се подобри организацията на изпитните сесии Да се въведе летен стаж в рамките на 2 седмици, който да се проведе след приключване на лятната изпитна сесия във външни на институцията бази


Изтегли ppt "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН"

Сходни презентации


Реклама от Google