Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "С Т Р А Т Е Г И Я ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ."— Препис на презентация:

1 С Т Р А Т Е Г И Я ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ

2 І. СЪСТОЯНИЕ 1.1. Географска територия, обслужвана от Русенския университет
Русенският университет - образователна и научна структура разположена заедно със филиалите си на територията на Русенска, Разградска и Силистренска области. Ако към това добавим и близката област Търговище и части от съседните Плевенска и Търновска области, обслужваната територия от университета е с около 1 милион жители. Броят на предприятия на територията (2001) само на четирите области е 17 425 като за Русенска област -8467; Разградска област -2845; Силистренска област-3280; Търговище област Преобладават малки и средни предприятия.

3 І. СЪСТОЯНИЕ 1.2 Мисия на университета
І. СЪСТОЯНИЕ 1.2 Мисия на университета Русенският университет “Ангел Кънчев” има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната. Със своята тройна мисия като структура, която осигурява най-високо образователно равнище; провежда авангардна научноизследователска работа; създава иновации Русенският университет заема ключово място в образователносто просранство на региона и страната.

4 І. СЪСТОЯНИЕ. 1. 3. Състояние на връзките между
І. СЪСТОЯНИЕ 1.3.Състояние на връзките между университета и бизнеса, свързани с обучението Сътрудничеството между университета и бизнеса стимулира трансфера на знания, наука и иновации и в двете посоки. То има положителни икономически и социални последици за региона. В университета има добри практики на такова сътрудничество:

5 -периодичен анализ на нуждите от обучение в региона;
-обогатяване на учебните планове, програми и методи на обучение; -развитие на магистърски курс по фирмена заявки и с участието на водещи специалисти от практиката; -ръководство, консултации и рецензии на дипломните работи от представители от бизнес организацията, в условията на която се разработва съответната тема; -включването в учебния процес на водещи специалисти от практиката осигурява условия за запознаване на студентите с практическите проблеми и решения; -развитие на учебната инфраструктура с участието на фирми; -работа на студенти в бизнес среда (стажове и практики); -работа по финансирани проекти, разработвани в условията на бизнеса; -развитие на тясно сътрудничество с работодателски и бизнес организации; -организиране на изложби, изложения, семинари на територията на университета и др

6 II. РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ
2.1. Цел Създаване и поддържане на подходяща институционална среда, насърчаваща партньорство между Русенския университет и бизнеса по отношение на образователната услуга за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висша квалификация от професионалните направления на университета.

7 II. РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ
2.2. Дейности Проучване, прогнозиране и диалог. Преглед на учебни планове и програми с цел пригодност за заетост Мобилност от университета към бизнеса и обратно Разнообразяване на работа по проекти с бизнеса Отваряне на университета към учене през целия живот


Изтегли ppt "С Т Р А Т Е Г И Я ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С БИЗНЕС СРЕДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ."

Сходни презентации


Реклама от Google