Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Точка 4: Представяне, обсъждане и вземане на решение за над договаряне на наличния финансов ресурс по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Точка 4: Представяне, обсъждане и вземане на решение за над договаряне на наличния финансов ресурс по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен."— Препис на презентация:

1 Точка 4: Представяне, обсъждане и вземане на решение за над договаряне на наличния финансов ресурс по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г то заседание на Комитета за наблюдение гр.София, 29 май 2019 г.

2 Финансово изпълнение на приоритетна ос 1
Бюджет на ПО 1 Резерв по ПО 1* Бюджет без резерва Специфични цели по ПО 1 Програмиран ресурс по ПО 1/СЦ № и наименование на процедура Актуален бюджет Договорен бюджет Недоговорен ресурс по одобрени процедури Обща стойност на проектните предложения, включени в резервен списък Непрограмиран ресурс по ПО 1 СЦ1 BG05M2OP Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения 0,00 BG05M2OP Изграждане и развитие на Центрове за компетентност СЦ2 Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по рамкова програма хоризонт 2020, конкурс widespread-teaming, фаза 2

3 Информация за резервните проекти по Приоритетна ос 1 (процедура BG05M2OP Изграждане и развитие на Центрове за компетентност) Идентификационен номер Кандидат Оценка Общ бюджет в лева Компонент 1. „Мехатроника и чисти технологии" 1. BG05M2OP Институт по Механика - БАН 82,20 Компонент 2: "Информатика и информационни и комуникационни технологии" 2. BG05M2OP Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ 81,44 3. BG05M2OP Югозападен университет "Неофит Рилски" 75,18 Компонент 3: "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" 4. BG05M2OP Софийски университет "Св. Климент Охридски" 70,04 Компонент 4: "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" НП Няма резервни проектни предложения Няма резервни ПП

4 6 653 635 лв. Свободен ресурс Непрограмирани индикатори за изпънение
Кариерни центрове във висшето образование- 30. Висши училища, включени вHEInnovate – 15. Висши училища с оптимизирани професионални направления - 70%. Участници в различни форми на мобилност – 380. Лица, желаещи да валидират знания, умения и компетентности Лица в продължаващо обучение Студенти включени в програми за мобилност – 350. Студенти в „педагогически науки“ Ученици в професионалното образование Създадени учебно- тренировъчни фирми (УТФ) Студенти в студентски практики Свободен ресурс Непрограмирани индикатори за изпънение ПО2. Образование и учене през целия живот Индикатори с частично непрограмирана стойност

5 Проект на решение 1. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж да пристъпи към покана за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения от резервния списък по процедура BG05M2OP „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по реда на тяхното класиране и до приключване на наличния свободен финансов ресурс по приоритетна ос 1 на програмата в размер на 2. Комитетът за наблюдение: 2.1 Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ до 15% над определения бюджет по Приоритетна ос 2 на Оперативната програма. 2.2 Дава съгласие финансовите средства по т. 2.1 да се осигуряват периодично от освободения финансов ресурс в процеса на договаряне и изпълнение на проектите по Приоритетна ос 2 на ОПНОИР. 2.3 Дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган да инициира процедура по изготвяне на проект на Решение на Министерския съвет за осигуряване със средства от бюджета на първостепенния разпоредител – Министерство на образованието и науката (МОН) финансиране на всички верифицирани разходи за системни операции по приоритетна ос 2, за които към края на програмния период не достига финансов ресурс по приоритетна ос 2 на оперативната програма. След изготвянето на проекта на Решение на Министерския съвет, същият да бъде изпратен за предварително съгласуване в рамките на Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС).

6 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "Точка 4: Представяне, обсъждане и вземане на решение за над договаряне на наличния финансов ресурс по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен."

Сходни презентации


Реклама от Google