Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ"— Препис на презентация:

1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ
2012 г.

2 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ) В МУ-ПЛЕВЕН

3 Основни данни за анкетното проучване
Курс, в който са в момента студентите Дата на провеждане на анкетата Бр. предадени анкети Валиден бр. анкети І-ви курс г. 23 ІІ-ри курс г. 15 ІІІ-ти курс

4 Отговарят ли на очакванията на студентите осъществяваните дейности и материалната база на МУ-Плевен? (%) Болшинството от студентите считат, че създадената организация за практическо обучение и материалната база са на необходимото ниво.

5 Каква е преценката на студентите за посещението на занятията по практическо обучение от тяхната група? (%) По-голяма част от анкетираните определят посещаемостта на практическите занятия като висока. Когато се прави проверка за присъствието, посещаемостта е в границите 80-90%. Отсъствието на проверка редуцира високата посещаемост (над 80%), по-осезаемо при студентите от ІІІ-ти курс, съответно от 80% на 40%.

6 Лично присъствие на студента на занятията по практическо обучение (%)
Висока е самооценката за личното присъствие на студента на практическите занятия – над 90% от запитаните са реализирали над 80% посещаемост.

7 При планирания състав на групите, успява ли ръководителят на практическото обучение да проследи и контролира обучението на всеки студент от групата? (%) Болшинството от запитаните считат, че преподавателят им по практика успява да обърне достатъчно внимание на всеки от тях.

8 Получената предварителна теоретична подготовка подпомогна ли Ви при провеждането на практическото обучение на необходимото ниво? (%) Почти всички подкрепят подобна теза.

9 Обективно ли се оценяват знанията и уменията от практическото обучение на студентите от страна на преподавателите? (%) Над 80% от анкетираните лица са отговорили с ДА.

10 Проведената практическа подготовка и получените практически знания и умения ще намерят ли приложение при изучаването на последващи учебни дисциплини от учебния план на специалността? (%) Болшинството от анкетираните са убедени, че придобитите до момента практически знания и умения ще бъдат солидна база при изучаване и на други учебни дисциплини.

11 Очаквате ли, че проведената практическа подготовка и получените знания и умения ще Ви подпомогнат при реализацията на пазара на труда след завършването на висше образование? (%) По-голяма част от студенти се надяват, че придобитите по време на обучението им знания и умения, ще са им от полза при намирането на работа.

12 ИЗВОДИ

13 Налице е оптимално създадена организация за провеждане на практическите занятия в МУ-Плевен.
Предоставени са необходимите материални условия, обезпечаващи учебно-практическите занятия. Осигурена е висока посещаемост на практическите занятия (60-80% и над 80%), чието ниво се определя от наличието/липсата на проверка. При така планирания състав на групите преподавателят успява да контролира и проследи работата на всеки от студентите. Наличните теоретични знания са основа, върху която обучаемите усвояват съответните практически умения. Усвоените до момента знания и умения, ще са необходими и полезни при изучаването на последващи учебни дисциплини. Повечето студенти считат, че техните знания и умения са оценени безпристрастно от самия преподавател. Студентите се надяват получената практическа подготовка в МУ-Плевен да им помогне в процеса на трудова реализация.


Изтегли ppt "УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ"

Сходни презентации


Реклама от Google