Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА VII клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА VII клас"— Препис на презентация:

1 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА VII клас
10 май 2019 г.

2 ДНЕВЕН РЕД Предстоящи национални външни оценявания (конкурсни изпити)
ДНЕВЕН РЕД Предстоящи национални външни оценявания (конкурсни изпити) График за кандидатстване в средни училища Документи за кандидатстване Средни училища в община Дупница: профили, специалности

3 Дати на НВО 17 юни 2019 г., 9,00 ч. – БЕЛ 19 юни 2019 г., 9,00 ч. – математика 21 юни 2019 г., 9,00 ч. – чужд език (по желание)

4 ИЗПИТИТЕ Явява се в училище не по-късно от 8,30 ч.
Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт Заема персоналното си място, обозначено с етикет с името му не по-късно от 8,45 ч. Предава на квестора за съхранение изключена мобилна техника Носи и ползва химикалка с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник

5 Изпитни комплекти: Съдържат баркодове на всяка страница
Тест, състоящ се от тестови въпроси и задачи, и правила и критерии за оценяването Указания за работа, идентификационна бланка, листове за отговори, свитък за свободни отговори, в т.ч. и листове за чернова

6 Помощни материали Малък плик за идентификационната бланка
Плик за листа с отговори Плик за индивидуалната изпитна работа на ученика Математически формули (за НВО по математика)

7 ВРЕМЕТРАЕНЕ предмет Част I За ученици със СОП Част II БЕЛ 60 мин.
+ до 30 мин. 90 мин. Математика Чужд език (английски)

8 НВО по български език и литература
Първа част – тест: 18 задачи със структуриран отговор с 4 възможности 6 задачи с кратък свободен отговор 1 задача с разширен свободен отговор Втора част: Слушане на неизучаван текст – от диктор (запис) Прочитане на текста от ученика без да си води бележки – 15 мин. 75 мин. – създаване на текст - преразказ от името на неутрален разказвач или от името на герой (дидактическа задача)

9 НВО по математика Първа част – тест Втора част:
17 задачи с 4 възможни отговора 5 задачи с кратък свободен отговор Втора част: 3 задачи с разширен свободен отговор Учениците имат право да ползва лист с формули

10 Оценяване Максималният брой точки от теста е 100.
Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки

11 Информация за кандидатстване на ученици с хронични заболявания
3 – 21 май – подаване на документи в РУО Кюстендил Документи: Заявление с подредени желания (по образец) Протокол от ЛКК, л. амб. карта, медицински изследвания Служебна бележка с оценките от I срок РАБОТНО ВРЕМЕ: от 9,00 до 13,00 и от 13,30 до 17,30 ч.

12 ГРАФИК 3 – 5 юни – подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език 3 - 5 юни – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – (в училище) до 27 юни – обявяване на резултатите от изпитите до 2 юли – получаване на служебна бележка с резултатите

13 Заявления Заявление за полагане на изпит по чужд език
Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

14 ГРАФИК 3 – 5 юли – подаване на документи за участие в приема – в ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница (от 7 до 19 ч.) или on-line – само на едно място! В училището-гнездо няма да се попълва хартиен носител на заявлението – на компютър, разпечатва се и подписва от родител и ученик Работно време: от 7,00 до 19,00 ч. без прекъсване

15 ГРАФИК До 11 юли – обявяване на класираните на първи етап
До 16 юли – записване или подаване на заявление за участие във втори етап (за класираните по 2, 3 … желание – в училището, където е класиран ученикът)

16 ГРАФИК До 18 юли – обявяване на приетите на втори етап
До 22 юли – записване на приетите на втори етап 24 – 25 юли – подаване на документи за участие в трети етап – отново в ОУ „Хр. Павлович“ или on-line

17 ГРАФИК 29 юли – обявяване на списъците с приетите на трети етап
31 юли – записване на приетите на трети етап 1 август – обявяване на свободните места

18 ГРАФИК До 10 септември – запълване на свободните места – по график на директора на училището Понеделник – обявяване на свободните места Вторник, сряда – подаване на документи Четвъртък – класиране Петък – записване на класираните

19 Необходими документи за кандидатстване
Свидетелство за основно образование Служебна бележка с резултатите от изпитите – за други области Медицинско удостоверение от л. лекар – за професионалните гимназии Заявление за участие в класиране (ще се попълва направо на компютър от член на комисията, разпечатва се и се подписва родител и ученик)

20 За випуск 2019 година МОН/МК/ММС Факултативни учебни часове
- изписват се изучаваните учебни предмети без оценки. В колоните „Годишна оценка” се поставят тирета. - оценки се вписват само на ученици от спортните училища

21 други изучавани учебни предмети
Избираеми учебни часове

22 Подаване на документи on-line
В служебната бележка с резултатите от изпитите - входящ номер и код за достъп до портала служебна бележка.docx

23 Формиране бала за класиране на учениците в VIII клас
Брой точки от изпита чрез тест Български език и литература – 100 т. Математика – 100 т. По решение на ПС на приемащото училище Веднъж, два пъти или три пъти резултата 100, 200 или 300 т. Оценката от първи учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. Оценката от втори учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. 400 т. от изпитите Общ бал – 500 точки

24 Формиране бала за класиране на учениците в VIII клас с изпит за проверка на способностите
Брой точки от изпита чрез тест Български език и литература – 100 т. Математика – 100 т. Брой точки от изпита за проверка на способностите Удвояване на резултата от изпита за проверка на способностите 100.2=200 т. По решение на ПС на приемащото училище Оценката от първи учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. Оценката от втори учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. Общ бал – 500 точки

25 Формиране бала за класиране на учениците в VIII клас, които не са се явили на изпит
Брой точки от изпита чрез тест Български език и литература – 0 т. Математика – 0 т. По решение на ПС на приемащото училище Удвояване или утрояване на резултата 0 т. Удвояване или утрояване на резултата 0 т. Оценката от първи учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. Оценката от втори учебен предмет от свидетелството за основно образование, превърната в точки – 50 т. Общ бал – 100 точки

26 Оценката от свидетелството за завършено основно образование:
ПРИРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ КЪМ ТОЧКИ чл. 9, ал. 10 от Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Оценката от свидетелството за завършено основно образование: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.

27 Оценяване на резултатите от изпитите
Електронно Обучени учители (комисия) Всички писмени работи се представят в София Възможност да се види писмената работа – допълнителна информация – 3 дни

28


Изтегли ppt "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА VII клас"

Сходни презентации


Реклама от Google