Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 24.04.2019 Г..

Сходни презентации


Презентация по темата: "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 24.04.2019 Г.."— Препис на презентация:

1 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – Г.

2 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Национално външно оценяване в ІV клас
а) Заявление за избираеми и факултативни учебни предмети б) Заявление за целодневна организация

3 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019
IV клас

4 Национално външно оценяване в ІV клас - основни моменти:
Заповед №РД / г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и X клас през учебната 2018/2019 година; Заповед РД / г. – изисквания за провеждане на НВО на учениците от IV клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

5 Човекът и обществото – 14 май 2019 г.
Дни за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, както следва: Български език и литература – 09 май 2019 г Математика – 10 май 2019 г. Човекът и обществото – 14 май 2019 г. Човекът и природата – 16 май 2019 г. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

6 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

7 МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПИТВАНИЯТА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Материалите за изпитванията и критериите за оценяване на знанията и уменията на учениците от IV клас се разработват на национално равнище от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование(ЦОПУО) и се съгласуват с дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в МОН. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

8 ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ, ПАРОЛИ И РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ
Материалите за изпитванията както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава с протокол за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

9 ВРЕМЕТРАЕНЕ – НАЧАЛО И КРАЙ
Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в часа на определения ден. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

10 ТЕСТОВИТЕ ВАРИАНТИ ЗА НВО В IV КЛАС
Изпитването по всеки от определените учебни предмети е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час. Тестовете по математика, по човекът и обществото и по човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

11 КООРДИНАТОРИ НА НВО ЗА IV КЛАС
на регионално равнище от регионално управление на образованието (РУО); на национално равнище – от Министерството на образованието и науката (МОН). МОН РУО НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

12 НАЧАЛНИКЪТ НА РУО Началникът на РУО може да разрешава
присъствието в училищата на доброволни екипи от външни наблюдатели на изпитванията, в състава на които се включват представители на училищните настоятелства и учители. Те могат да наблюдават коректното организиране и провеждане на дейностите по разсекретяване и размножаване на изпитните материали. Началникът на РУО осъществява контрол по време на изпитванията и на въвеждането на данните в училищата от региона. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

13 ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО
Директорът на училището в срок до 3 май определя със заповед състава на: училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията; училищните комисии за оценяването на писмените работи на учениците и квесторите; Директорът създава необходимата организация за провеждане на изпитването и за оценяването му, като гарантира секретността на информацията и обективността на резултатите. осигурява присъствие на медицинско лице по време на всяко изпитване. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

14 УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА
Училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията организира дейностите, свързани с: подготовката на залите за провеждане на изпитванията – по един на чин; с разпределението на местата на учениците; с размножаването на материалите за писмената работа на учениците; с осигуряването на резерв от листове с редове за писане, подпечатани с печата на училището. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

15 УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА
При необходимост: тя предлага на директора на училището промяна на седмичното разписание на учебните занятия за дните на изпитванията ; отговаря за своевременното уведомяване на учениците за промяната. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

16 КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
Класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят: чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел); резервни химикали и моливи. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

17 КВЕСТОРИТЕ – преди, по време и след приключване на изпитването
Квесторите са длъжни: преди началото на изпитването по съответния учебен предмет да определят местата на учениците и да им проведат инструктаж. Те осигуряват нормалното протичане на изпитването в условия на самостоятелна и независима работа. Отговарят и за здравето и живота на учениците по време на изпитванията. Непосредствено след приключването на определеното за изпитването време предават писмените работи на учениците на директора на училището с приемателно-предавателен протокол. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

18 КВЕСТОРИТЕ –по време на изпитването
По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа. Организационни аспекти: по едно дете на чин; нормален учебен ден; стриктен инструктаж на квесторите и мерки при неизпълнение; резултатите не се изнасят и не се коментират пред медии; на училищните сайтове не се публикуват изпитни тестове и отговори. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

19 Учителите, които преподават в IV клас или
са родители на ученици от съответната паралелка, не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици. /декларации/ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

20 СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО
ДИРЕКТОРЪТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО След приключване на изпитването по съответния учебен предмет директорът: приема от квесторите писмените работи на учениците; предава ги с приемателно-предавателен протокол на училищната комисия за национално външно оценяване. А след оценяването им ги получава обратно за съхранение. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

21 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС
Проверката и оценката на писмените работи на учениците от IV клас са в съответствие с критериите и изискванията, определени от МОН, и се извършват от училищна комисия за външно оценяване, в която участва техническо лице за въвеждане на резултатите в зададения електронен формат. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

22 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС
След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия: оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН; вписва броя точки върху писмената работа на ученика. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

23 Н В О 4. КЛАС оценка точки Отличен 6 50 Много добър 5 39 Добър 4 26
% точки Оценка в удостоверението 100 20 Отличен 6 95 19 90 18 Отличен 5.75 85 17 Отличен 5.50 80 16 Много добър 5.25 75 15 Много добър 5.00 70 14 Много добър 4.75 65 13 Много добър 4.50 60 12 Добър 4.25 55 11 Добър 4.00 50 10 Добър 3.75 45 9 Добър 3.50 40 8 Среден 3.25 35 7 Среден 3.00 30 6 Среден 2.75 25 5 Среден 2.50 4 Слаб 2.25 3 Слаб 2 2 1 оценка точки Отличен 6 50 Много добър 5 39 Добър 4 26 Среден 3 15

24 Резултатите от националното външно
ОЦЕНЯВАНЕ и ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО в IV КЛАС Резултатите от националното външно оценяване на учениците се оценяват от един учител и се въвеждат от училищната комисия в сайта до 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

25 ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ
По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи: 30 и 31 май от 14 до 18 ч. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

26 СЪХРАНЕНИЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
Писмените работи на учениците от IV клас и документацията, свързана с националното външно оценяване на знанията и уменията им, се съхраняват в училището за едногодишен срок. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

27 УЧЕБЕН ПЛАН за учениците в V клас
Приема се на заседание на Педагогическия съвет Съгласува се с Обществения съвет НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

28 Учебен план за учениците в V клас
Влиза в сила с новия Закон за предучилищно и училищно образование от г. Наредба № 4 от г. за учебния план НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

29 Учебен план за учениците в V клас
Раздел А – задължителни учебни часове Раздел Б – избираеми учебни часове Раздел В – факултативни учебни часове НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

30 Учебен план за учениците в V клас
Раздел Б – избираеми учебни часове Решението на ПС, съгласувано с Обществения съвет е: 2,5 седмично; 85 ч. годишно – втори чужд език Учениците/родителите избират един от следните чужди езици: За учениците от V в,г,д,е клас: Испански език/Немски език/Руски език За учениците от V а и V б клас: английски език НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

31 Учебен план за учениците в V клас
Раздел В – факултативни учебни часове Тези часове не са задължителни; Решението на ПС е да не се предлагат часове от раздел Б, тъй като по Наредба за приобщаващото образование се сформират групи по „Занимания по интереси“, където могат да се включат желаещите ученици Заявление НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

32 Целодневна организация в V клас
Заявление за целодневна организация Моля, попълнете заявленията и ги предайте на класния ръководители в срок до 30 април! НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

33 Последен учебен ден за ІV клас – 31 май 2019 г.
Връчване на удостоверенията за завършен начален етап на основното образование и ученическите книжки! НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

34 НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ!
УСПЕХ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ! НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

35


Изтегли ppt "РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 24.04.2019 Г.."

Сходни презентации


Реклама от Google