Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

Сходни презентации


Презентация по темата: "ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен"— Препис на презентация:

1 ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен
Държавен план-прием в 5. клас за учебната 2019/2020 година 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

2 ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен
Участие в класирането Право на участие в класирането за прием в V клас за учебната 2019/2020 г. в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, имат ученици, които: успешно са завършили началния етап на основно образование; явили са се на националното външно оценяване в IV клас; участвали са: в олимпиада по математика на областно ниво и в едно от двете математически състезания, включени в календара на МОН – „Европейско кенгуру“ или „Питагор“; или в двете математически състезания, включени в календара на МОН – „Европейско кенгуру“ и „Питагор“. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

3 Утвърден държавен план-прием
Утвърден държавен план-прием За учебната 2019/2020 година в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, се приемат 2 паралелки с 52 ученици. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

4 График на дейностите по приема
3 – 7 юни 2019 г. Подаване на заявления по образец за участие в класирането за прием. Заявленията се придружават от: Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Копие от служебна бележка за удостоверяване на резултатите от състезанията – само ако ученикът идва от друга област. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

5 График на дейностите по приема
10 – 12 юни 2019 г. Класиране на учениците в низходящ ред според общия брой точки. 13 юни 2019 г. Обявяване на класирането чрез поставяне на общодостъпно място в училището на информация с резултатите от класирането на учениците. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

6 График на дейностите по приема
18, 20 и 21 юни 2019 г. Записване на приетите ученици. При записването са представя оригиналът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Забележка: На 19 юни 2019 г. дейности по записване не се извършват поради провеждането на изпита по математика от Националното външно оценяване в 7. клас. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

7 График на дейностите по приема
21 юни 2019 г., след 17:30 часа Оповестяване на броя на незаетите места след първо класиране на интернет страницата. До 25 юни 2019 г. Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици за възможността за заемане на незаетите места. 26 юни 2019 г., до 17:30 часа Записване на незаетите места. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

8 Прием над утвърдения държавен план-прием
Над утвърдения държавен план-прием се приемат: близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането; ученик с двама починали родители при заявено от него желание. И в двата случая учениците трябва да отговарят на условията за държавен план-прием (вж. слайд 2). 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

9 Прием над утвърдения държавен план-прием
До 10 юли 2019 г. Подаване на заявления за кандидатстване, придружени от следните документи: За близнаци: Актове за раждане – за сверяване. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Копие от служебна бележка за удостоверяване на резултатите от състезанията – само ако ученикът идва от друга област. За ученик с двама починали родители: Документ, удостоверяващ статута на ученика. 2019 г. ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен


Изтегли ppt "ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен"

Сходни презентации


Реклама от Google