Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ Свети Влас

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ Свети Влас"— Препис на презентация:

1 ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ Свети Влас
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 КЛАС 2018 – 2019 Г.

2 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 КЛАС 2018 – 2019 Г
ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕТО НАРЕДБА 10 ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ВСИЧКО ЗА ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

3 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 КЛАС 2018 – 2019 Г
Важни дати : 17 юни 2019 г. – изпит по БЕЛ 19 юни 2019 г. – изпит по математика 21 юни 2019 г. - изпит по чужд език (по желание на ученика)

4 1.Подаване на заявление за полагане
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 1.Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на способности/ изобр. изкуство/ – г. вкл. 2. Провеждане на изпити по БЕЛ - 17 юни 2019 г. МАТ - 19 юни 2019 г. Чужд език/по желание/ - 21 юни 2019 г. 3. Обявяване на резултатите от тестовете – до г. вкл. 4.Провеждане на изпити за проверка на спобособностите:

5 Изпити за проверка на способностите: Изобр. изкуство – 20.06.2019 г.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ Изпити за проверка на способностите: Изобр. изкуство – г. Музика – г. Спорт – – г. вкл. Резултати – до г. вкл. 6. Получаване на служебна бележка с оценките от изпити за проверка на способностите– до г. вкл. Издаване на свидетелство за завършено основно образование- до г. включително

6 8. Обявяване на І-во класиране – до 11.07.2019 г.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 7. Подаване на документи за участие в приема на ученици след 7 клас за І-во класиране – г. 8. Обявяване на І-во класиране – до г. 9. Записване на приетите на І-во класиране или подаване на заявление за участие във ІІ –ро класиране – до г.

7 10. Обявяване на резултатите от ІІ –ро класиране – до 18.07.2019 г.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 10. Обявяване на резултатите от ІІ –ро класиране – до г. 11. Записване на учениците, приети на ІІ –ро класиране– до г. 12.Обявяване на записалите се ученици и на броя на незаетите места след ІІ –ро класиране – г. 13. Подаване на документи за ІІІ-то класиране – – г. вкл.

8 14. Обявяване на приетите на ІІІ-то класиране – 29.07.2019г.
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 14. Обявяване на приетите на ІІІ-то класиране – г. 15. Записване на учениците, приети на ІІІ –то класиране – г. вкл. 16.Обявяване на незаетите места след ІІІ-то класиране – г. 17.Попълване на незаети места след ІІІ–то класиране – до г.

9 Наредба № 10 В ДНИТЕ НА ИЗПИТИТЕ УЧЕНИЦИТЕ ПОЛАГАТ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА
УЧЕНИЦИТЕ ВЛИЗАТ В УЧИЛИЩЕТО СЪС СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА И ЛИЧНА УЧЕНИЧЕСКА КАРТА / УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИК, С КОИТО СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПРЕД КВЕСТОРИТЕ. УЧЕНИЦИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТИТЕ В ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“. ДО 10 юни 2019 г. ВСЕКИ УЧЕНИК ПОЛУЧАВА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ВХ.№ И № НА СТАИТЕ, В КОИТО ЩЕ ПОЛАГА ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

10 1. Подаване на заявление за полагане на
изпит за проверка на способностите, а за изпита по спорт – и копие от застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита, която е неразделна част от съответното заявление – г. в училището, в което ученикът завършва 7 клас. 2. Подаване на заявление за полагане на изпит по чужд език (изпит по желание на ученика) – г. 2. До г. получават служебна бележка,удостоверяваща мястото за полагане на приемния изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

11 ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА Кога : 17 юни 2019 г. Къде : ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ – Св. Влас Начало на изпита : ч. Учениците заемат местата си в залите НЕ ПО- КЪСНО от 8.45 ч. Продължителност на изпита : 1-ва част НВО – Тест - 60 минути. 2-ра част - преразказ – 90 минути . В тази продължителност влизат и 15 минути за четене на текста, но НЕ влиза времето за слушане на текста от диск. Учениците НЯМАТ право да излизат от стаята до 30 минути след началото на изпита, както и между двата модула. Учениците пишат с черен химикал, без да задраскват или да поставят други графични знаци върху бланката за отговори на теста или върху листите – белова за преразказ. Учениците НЕ поставят имената си никъде в изпитните материали.

12 ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК учебно- изпитна програма
И ЛИТЕРАТУРА учебно- изпитна програма Приемният изпит е писмен. НВО БЕЛ – 1-ва част – съдържа 25 задачи по БЕЛ. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само 1 е правилен, и въпроси с отворен отговор. Максимален брой точки : 65 Допълнителен 2-ра част е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача. Максимален брой точки: 35 Общ брой точки от двете части : 100 Оценката от приемния изпит се формира от резултатите от двата модула.

13 ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА Кога : 19 юни 2019 г.
Къде : ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ – Св. Влас Начало на изпита : ч. Учениците заемат местата си в залите НЕ ПО-КЪСНО от 8.45 ч. Учениците носят : линия, пергел, транспортир, черен химикал, молив, гума. Продължителност на изпита : 1-ва част НВО – Тест - 60 минути. 2-ра част – 90 минути . Учениците НЯМАТ право да излизат от стаята до 30 минути след началото на изпита, както и между двата модула. Учениците пишат със син химикал и чертаят с черен молив, без да задраскват или да поставят други графични знаци върху бланката за отговори на теста или върху листите –белова за задачите от втори модул. Учениците НЕ поставят имената си никъде в изпитните материали.

14 учебно-изпитна програма
ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА учебно-изпитна програма НВО МАТЕМАТИКА – 1-ва част – съдържа 20 задачи. - 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; - 4 задачи със свободен отговор / кратък числов, символичен или словесен/ 2-ра част се състои от 5 задачи с отворен отговор, от които: • 2 задачи с практико-приложен характер - от учениците се изисква да напишат кратки свободни отговори, без да описват своето решение. • 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определената дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер. Общ брой точки от двата модула - 100

15 кандидат-гимназист може да участва в класирането с максимум 500 точки.
Оценките от свидетелството за основно образование се преобразуват в точки по определена скала. При нея: отличен (6) се приравнява на 50 точки, много добър (5) - на 39 точки, добър (4) - на 26 точки, среден (3) е равен на 15 точки.

16 Балът ще се получава като сбор от броя точки
от изпита по математика и от броя точки от изпита по български език и литература (удвоени) и от оценките по балообразуващите предмети, изучавани в VII клас след превръщането им в точки. Максималният е 500 точки.

17 (1) Когато в класирането има ученици с
равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване. (2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

18 3) Ученици с еднакви показатели и след
подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. (4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

19 За участие в държавния план-прием вVIIIклас
1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 2. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

20 Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки с точки от НВО. Прикачват се и сканираните допълнителни документи. Адрес за подаване на електронно заявление: priem.mon.bg

21 УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – – Г НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ : 1. ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ 2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВА УЧЕНИКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА КЛАСА И СРОЧНИТЕ ОЦЕНКИ 3. ПРОТОКОЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЛКК 4. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ ЛИЧНО С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПРИДРУЖЕНИ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК. 5. РЕЗУЛТАТИТЕ – ДО Г. В СГРАДАТА НА РУО 6. ЗАПИСВАНЕ – ДО Г. ДО 17 ч.

22 ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ 2018-2019 учебна година
В БУРГАСКИТЕ ГИМНАЗИИ НЯМА КВОТИ ЗА МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА! 1. ГПНЕ” ГЬОТЕ” – 156 УЧЕНИЦИ 2. ГПАЕ” ГЕО МИЛЕВ” – 156 УЧЕНИЦИ 3. ГРЕ “Г.С.РАКОВСКИ” – 182 УЧ. 4. ППМГ “АКАД. Н. ОБРЕШКОВ” – 156 УЧ. 5. ГЧЕ “В. ЛЕВСКИ” – 156 УЧ. 6. ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ- 156 УЧ. 7. ПГМЕЕ – МЕХАНО- 182 УЧ. 8. ПГЕЕ – ЕЛЕКТРО – 130 УЧ. 9. ПГСАГ – СТРОИТЕЛЕН – 156 УЧ. 10. ПГКПИ – КОМП. ТЕХНОЛОГИИ – 104УЧ. И ДРУГИ

23 посетете сайта на РУО – Бургас
За повече информация посетете сайта на РУО – Бургас В рубриката: Прием на ученици Подрубрика: След завършен 7клас

24 Успех!


Изтегли ppt "ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ Свети Влас"

Сходни презентации


Реклама от Google