Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Държавни зрелостни изпити 2019

Сходни презентации


Презентация по темата: "Държавни зрелостни изпити 2019"— Препис на презентация:

1 Държавни зрелостни изпити 2019
100 години Държавни зрелостни изпити 2019 Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново

2 НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24 от Закона за народната просвета;
Наредба № 1 от г. за учебно- изпитните програми за ДЗИ; Наредба № 3 от г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити; Чл. 57 от Наредба № 4 от г. за документите за системата на народната просвета; Заповед № РД / г.

3 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Задължителни: Български език и литература; Втори ДЗИ - учебен предмет по избор от задължителната подготовка и професионална подготовка. Допълнителни (по желание): ДЗИ по желание на ученика - учебен предмет по избор от задължителната подготовка или професионална.

4 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Ново за втори ДЗИ: ЗПУО Преходни заключителни разпоредби: § 24. (6) Учениците , които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения ЗНП, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

5 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ДЗИ ПО ИЗБОР/ЖЕЛАНИЕ:
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ДЗИ ПО ИЗБОР/ЖЕЛАНИЕ: Математика; Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ); Философски цикъл; История и цивилизация; География и икономика; Физика и астрономия; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда; Средноаритметичната оценка от ДИ по Теория и Практика на професията.

6 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Вид на изпита - писмен, анонимен; Времетраене на изпита – 4 астрономически часа; Учебно съдържание – от задължителната подготовка; Формат – различна структура в зависимост от учебния предмет; Оценяване –100 точки

7 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ до г. Издаване и получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ Допускане на зрелостниците до ДЗИ – г. Всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ и регистриране в софтуерен продукт. След регистрирането не могат да се правят промени!!!

8 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ Сесия май-юни 2019 БЕЛ – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.; Втори ДЗИ – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.; Допълнителни – 28 май – 31 май 2019 г., начало 8:00ч. Сесия август-септември 2019 БЕЛ – 28 август 2019 г., начало 8:00 ч.; Втори ДЗИ – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.; Допълнителни – 30 август - 04 септември 2019 г., начало 8:00 ч.

9 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИ ЗА III-ТА СТЕПЕН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И / ИЛИ ВТОРИ ДЗИ Сесия май-юни 2019 ДИ за придобиване на ПК - практика г., начало 8:00 ч.; ДИ за придобиване на ПК - теория г., начало 8:00 ч.; Сесия август-септември 2019 ДИ за придобиване на ПК - теория г., начало 8:00 ч.;

10 В ДЕНЯ НА ИЗПИТА Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с: документ за самоличност; служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити; Не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

11 ВАЖНИ ДАТИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13.06.2019 г.
ВАЖНИ ДАТИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до г. В продължение на три дни след връщане на писмените работи учениците срещу документ за самоличност могат да ги разгледат. Веднага, след получаване на протоколите с оценките, започва подготовката на дипломите.

12 РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕТО НА ДЗИ
При неуспешно полагане на някой от ДЗИ, зрелостникът се явява на следващата изпитна сесия; Има право да избере същия или друг учебен предмет за ІІ ДЗИ.

13 КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ?
КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ? В дипломата за средно образование; Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение; При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно.

14 ДЗИ И ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ?
Успешно положилите задължителните ДЗИ, получават: ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили успешно ДЗИ могат да получат по тяхно желание: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

15 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗДЕЛ: Задължителна подготовка; РАЗДЕЛ: Задължителноизбираема подготовка, профилирана или задължителна професионална подготовка; РАЗДЕЛ: Свободноизбираема подготовка; РАЗДЕЛ: Държавни зрелостни изпити

16 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: - средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка; - средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

17 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
При издаване на Свидетелство за професионална квалификация се включват всички предмети по професионална подготовка за съответната професия/слециалност; Учениците придобиват ІІІ степен на професионлна квалификация;

18 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Сайтът на МОН – www.mon.bg;
Учебно-изпитни програми; Изпитни материали от ДЗИ с отговори, ключ и критерии;


Изтегли ppt "Държавни зрелостни изпити 2019"

Сходни презентации


Реклама от Google