Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Държавни зрелостни изпити 2013

Сходни презентации


Презентация по темата: "Държавни зрелостни изпити 2013"— Препис на презентация:

1 Държавни зрелостни изпити 2013
ПМГ “Яне Сандански”, Гоце Делчев

2 НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета
Наредба № 1 от г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ Наредба № 3 от г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Чл. 57. от Наредба № 4 от г. за документите за системата на народната просвета Заповед № РД / г. Правила за информационна сигурност

3 КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ? Задължителни: български език и литература
учебен предмет по избор от задължителната подготовка Допълнителни (по желание):

4 ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ?
Математика Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ) Философски цикъл История и цивилизация География и икономика Физика и астрономия Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда

5 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И?
Вид - писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание – върху задължителната подготовка Формат – тест с различна структура в зависимост от учебния предмет Оценяване – 100 точки Вижте сайта за матурите!

6 НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА От г. до г. всеки зрелостник подава заявление за допускане до ДЗИ, в което посочва предмета за ДЗИ по избор. След регистриране на заявленията, в софтуерния продукт промени не се правят.

7 ВАЖНИ ДАТИ Връщане на всички книги взети от библиотеката – до 20 май 2013 г. Оформяне на годишните оценки – до 14 май 2013 г. Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценка - от 15 до 19 април 2013г. Заседание на зрелостната комисия за допускане до изпити за промяна на оценки – 14 май 2013 г.

8 ВАЖНИ ДАТИ Изпити за промяна на оценки – от 14/ след обяд/ до 16 май 2013 г. Последен учебен ден за ХІІ клас – 14 май 2013 г. Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – 16 май 2013 г. Издаване на служебни бележки на учениците за допускане до ДЗИ на 17 май 2013 г.

9 КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ? Сесия май 2013 БЕЛ – 21 май 2013 г.
Втори ДЗИ – 23 май 2013 г. Допълнителни – 27 май – 05 юни 2013 г. Сесия август-септември 2013 БЕЛ – 29 август 2013 г. Втори ДЗИ – 30 август 2013 г. Допълнителни – септември 2013 г.

10 В ДЕНЯ НА ИЗПИТА: Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с: документ за самоличност служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

11 ВАЖНИ ДАТИ Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.06.2013 г.
В продължение на три дни след връщане на писмените работи учениците срещу документ за самоличност могат да ги видят. Веднага, след получаване на протоколите с оценките, започва подготовката на дипломите.

12 ВАЖНИ ДАТИ Получаване на характеристики на учениците от родителите срещу подпис от класните ръководители – от 5 до 7 юни 2013 г.

13 Ред и условия за полагането на държавните зрелостни изпити
При неуспешно полагане на някой от задължителните изпити, зрелостникът се явява на следващата изпитна сесия Има право да избере същия или друг учебен предмет за ІІ ДЗИ

14 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ на училища, в които се осъществява обучение в ХІІ клас
Организират и контролират информационна кампания – (ПС, инфо табло, сайт, срещи със зрелостници, родителски срещи, тематични консултации) – обратна информация до г. Назначават училищна зрелостна комисия – до г. Събират заявления за допускане – г. Обобщават информацията от заявленията и изпращат обобщена справка в РИО (до г.) и за допуснатите до ДЗИ (до г.) Предлагат учители за квестори и консултанти Предлагат учители за националните комисии по оценяване (осигуряват техни заместници за времето на оценяване) Издават служебни бележки за допускане до ДЗИ – до г. Приемат и съхраняват копия от протоколите и оценените изпитни работи (5 години) Организират попълването и издаването на дипломите – до г.

15 КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И ?
КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И ? Национална комисия по съответния учебен предмет: Състав - учители и преподаватели във ВУ Предложения от директори на училища и от ректори на висши училища Работи на едно място в страната Проверява анонимни изпитни работи Проверка и оценка - в периода г. Прилага утвърдени ключ и единни критерии за конкретния изпитен материал

16 КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ?
КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ? В дипломата за средно образование Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от задължителната подготовка и профилираната подготовка участват равностойно

17 ДЗИ и завършване на средно образование
Успешно положилите задължителните ДЗИ получават ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили успешно ДЗИ могат, по тяхно желание, да получат УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

18 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
А. РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2 оценки Б. РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 18 оценки В. РАЗДЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – 3 или 4 оценки Г. РАЗДЕЛ СИП ОБЩ УСПЕХ: Образува се от сумата от средно-аритметичните оценки от раздели А, Б и В и се дели на 3

19 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Б
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Б. РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС: БЕЛ: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІІ ЧУЖД ЕЗИК: средноаритметичната от ІХ и Х клас МАТЕМАТИКА: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ИНФОРМАТИКА: средноаритметичната от ІХ клас ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: средноаритметична от ІХ и Х клас ИСТОРИЯ: средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас ГЕОГРАФИЯ: средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас ФИЗИКА: средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас БИОЛОГИЯ: средноаритметичната от Х, ХІ клас ХИМИЯ: средноаритметичната от Х, ХІ клас ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА: от ІХ клас ЕТИКА И ПРАВО: от Х клас ФИЛОСОФИЯ: от ХІ клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ: от ХІІ клас МУЗИКА: от ІХ клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: от ІХ клас ФВС: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

20 Български език и литература 11, 12
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В. РАЗДЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС: Учебни предмети Клас на изучаване Математика 9, 10, 11, 12 Информатика 9,10, 11, 12 Български език и литература 11, 12

21 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Б
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Б. РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС: БЕЛ: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас I ЧУЖД ЕЗИК: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІІ ЧУЖД ЕЗИК: средноаритметичната от ІХ и Х клас МАТЕМАТИКА: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ИСТОРИЯ: средноаритметичната от IХ, Х и ХІ клас ГЕОГРАФИЯ: средноаритметичната от IХ, Х и ХІ клас ФИЗИКА: средноаритметичната от IХ, Х и ХІ клас БИОЛОГИЯ: средноаритметичната от IХ, Х клас ХИМИЯ: средноаритметичната от IХ, Х клас ИНФОРМАТИКА: средноаритметичната от ІХ клас ИТ: средноаритметичната от ІХ, Х клас ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА: от ІХ клас ЕТИКА И ПРАВО: от Х клас ФИЛОСОФИЯ: от ХІ клас СВЯТ И ЛИЧНОСТ: от ХІІ клас МУЗИКА: от ІХ клас ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: от ІХ клас ФВС: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

22 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В. РАЗДЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС: Учебни предмети Б Клас на изучаване Български език и литература 9, 10, 11, 12 История и цивилизация Изобразително изкуство 11, 12 Информационни технологии Учебни предмети В Клас на изучаване Информационни технологии 9, 10, 11, 12 География и икономика Математика 11, 12 Химия и ООС

23 ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В. РАЗДЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 КЛАС: Учебни предмети Г Клас на изучаване Биология и ЗО 9, 10, 11, 12 Химия и ООС Физика и астрономия 11, 12 Информационни технологии 12 Учебни предмети Д Клас на изучаване Математика 9, 10, 11, 12 Физика и астрономия География и икономика 10, 11, 12 Информационни технологии 11, 12

24 СПЕЦИАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН САЙТ НА МОМН: www.zamaturite.bg
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ Примерни тестове с отговори Учебно-изпитни програми Изпитни материали от ДЗИ с отговори, ключ и критерии График на дейностите СПЕЦИАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН САЙТ НА МОМН:

25 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
На всички зрелостници УСПЕХ ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Държавни зрелостни изпити 2013"

Сходни презентации


Реклама от Google