Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 7 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Всекидневният живот 1. Населението на Европа 2. Храна и медицина
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 7 Всекидневният живот начало план на урока 1 2 3 1. Населението на Европа 2. Храна и медицина 3. Селото 4. Градът запомни изобра- жения изобра- жения Филм Речник: “малкото семейство”.”черната смърт”, бартер, цехове, гилдии. слайд 2

3 “Родилната стая”от неизвестен холандски художник от 17 век
1. Населението на Европа A. Животът на хората от Ранното ново време Животът на хората от Ранното ново време е силно зависим от географската среда. Европа е много по-рядко населена отколкото днес. Обширни пространства са покрити с гори и блата. Пътищата са лоши – кални през зимата, прашни през лятото и опаснии поради разбойниците. Слабите реколти и войните превръщат живота на хората в борба за оцеляване. След религиозните войни някой райони обезлюдяват. Урок № 7 начало план на урока 1 2 3 Карта на Европа популярна 1520 г. – 1580 г. Б. Населението бавно започва да нараства От ср. на XVII в. населението на Западна и Централна Европа бавно започва да нараства. През 1500 г. то наброява около 80 млн. души, през 1600 г. – 100 млн., а през 1700 г. – 120 млн. Мъжете живеят средно около 30 г., а жените – 34 години. Човек на 40 г. вече се смята за стар. Жените раждат до 7 деца, но повечето не оцеляват и една година. запомни В. “Малкото семейство” През XVII и XVIIIв. познатото и днес “малко семейство” от родители и техните деца вече се налага в градовете на Западна Европа и е в основата на обществената организа- ция и осигурява възпитанието и образованието на децата. На село сключват брак по-рано и живеят заедно с възраст- ните (т.нар. “разширено семейство”), а в града всяко се- мейство се отделя в свое домакинство и затова в града се женят по-късно, когато имат сигурен доход да се издържат. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3 “Родилната стая”от неизвестен холандски художник от 17 век 

4 2. Храна и медицина A. Храна и напитки Б. Хигиена, болести и лечение
До XVIII в.обикнивените хора продължават да се из- хранват най-вече с житни култури. Пшеницата е скъпа и се пази за продан на пазара. Селяните ценят белия хляб заради добрия вкус, но най-често ядат хляб от ечемик, овес или ръж. В Северна Европа и Ирландия разчитат на картофите, наричани “хлябът на бедните”. Само по-заможните слагат на трапезата си месо, масло, сирене и яйца. След XVII в. в менюто на европейците навлизат чаят, кафето и захарта. При лошото водоснабдяване на градовете населението масово пие бира. Виното е достъпно само за по-богатите. Урок № 7 начало план на Урока 1 Колумб и европейците намират в Новия свят храна, отгледана от народи, които никога не са гладу- вали в своята история. И днес царевицата е най-отглежданата култура, а картофите докарани през 16 век, спасяват европейците от глад през следващите векове. 2 3 Б. Хигиена, болести и лечение Епидемиите намаляват, но чумата през1720 г. покосява в Марсилия половината от 90-хилядното население. Това е последната поява на “Черната смърт” в Западна Европа. За справянес чумата допринасят хигиенните мерки по при- станищата и изтребване на черния плъх, носител на зара- зата. Личната хигиена обаче остава на много ниско ниво. Подобряват се жизнените условия, но медицината има скромни успехи. В края на XVIII в. английският лекар Едуард Джейнер създава първата ваксина срещу едра шарка, но медицинското познание и практика остава на много ниско ниво. Операциите се извършват без упойка и стерилност и най-често с фатален край. запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 4 “Зъболекарят”, худ. Герит ван Хонтхорст

5 3. Селото A. Жилища Б. Обществена структура В. Издръжка и данъци
Ранното ново време 80% от населението живеят в селата. Типично село в Западна Европа наброява стотина семейства. Жилищата на селяните обикновено имат една стая и са на- правени от плетени клони измазани с кал. През отвора на покрива излиза димът и влиза свтлина. Зимата вкарват в ста- ята домашните животни, които с телата си внасят топлина. Поради лошите пътища селянина много рядко се отдале- чава на повече от 30 км. от селото. Урок № 7 начало план на урока 1 2 3 Б. Обществена структура Както през Средновековието основните елементи на обществената структура са енорията (районът обслужван от един свещеник) и общината, съставена от пълнолетните мъже. Селската мера (земите на една селска обшина) се разделя на ниви обработвани самостоятлно от отделните семейства. Общинското пасище или гора служат за изхранване на домашните животни. запомни изобра- жения В. Издръжка и данъци В протестанските държави енорията се издържа от добро- волни вноски на селяните, а в католическите църковният десятък се запазва, 50% от доходите на селяните отиват за издръжка на Църквата, на кралската власт и сеньора. В плодородни години те успяват да заделят част от реколта- та, а в лоши години гладуват. Онези, които немогат да се издържат губят земята си и се насочват към градовете. изобра- жения Филм слайд 5

6 4. Градът A. Градът - пазарен център за размяна на стоки и услуги
Докато селският живот е изцяло зависим от природата, човешката предприемчивост ръководи живота в градовете. Градът е пазарен център за размяна на стоки и услуги. И там се работи колкото на село, но гражданите получават за труда си повече. Селяните предлагат в града най-доброто, което са произвели и след това купуват нужната им покъщнина или сечива. На село и в малките градове най-често се сключват бартерни сдел- ки, докато в най-големите градове преобладава паричната размяна. Урок № 7 начало план на урока 1 2 3 Б. Малките градове Малките градове не надхвърлят души. Подобно на селата, и в тях много хора се зани- мават и със земеделие. В малките пазарни градчета се произвежда и тър- гува главно храни и хранителни продукти. запомни В. Занаятчии, цехове и гилдии Занаятчиите работят по поръчка за строго ре- гламентираният пазар. За спазването на прави- лата зорко бдят градските цехове и гилдии. Майсторите от един занаят често живеят на една улица, познават своите клиенти и се ста- раят да не се конкурират и да разпределят поръчките помежду си. Градските власти се стремят да ограничат достъпа на случайни приходящи в града, но в пове - чето градове все пак се оформя слой бедняци. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Определете демографските тенденции на населението до средата на XVII в. 2. Сравнете средната продължителност на живота през Ранното ново време и днес. Направете заключение за качеството на живота. 3. Проучете формирането на доходите на селяните и факторите, от които те се влияят. 4. Обсъдете значението на конкуренцията на занаятчийското производство и икономическия прогрес. 5. Сравнете живота през XVII в. и в наши дни по следните показатели: земеделие; производство на стоки и услуги за потреблението; вътрешна търговия; селища; инфраструктура; харана; медицински грижи и обществена хигиена. Посочете положителни и отрицателни промени. Урок № 7 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм . слайд 7

8 1 2 3 Слайд 8 Урок № 7 начало план на урока изобра- жения изобра-
запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google