Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:. С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:

Сходни презентации


Презентация по темата: "С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:. С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:"— Препис на презентация:

1

2 С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:

3 “ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЕЦАТА”

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТЕ Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. /Закон за закрила на детето/

5 Глава втора. ПРАВА НА ДЕТЕТО
чл. 10 Право на закрила чл. 11 Закрила срещу насилие чл. 11а Закрила на личността на детето чл. 12 Право на изразяване чл. 13 Право на информиране и консултиране чл. 14 Защита на религиозни убеждения чл. 15 Участие в процедури чл. 15а Зачитане на родителите, настойниците, попечителите и другите членове на обществото чл. 16 Тайна на информацията

6 През 1989 година на Общо събрание на ООН е приета Kонвенцията за правата на детето, която влиза в сила в Република България през 1991 година. Тази конвенция се отнася за всички деца и млади хора на възраст до 18 години в страните, които са я подписали.      Основен принцип в нея е зачитане на достойнството и на равните и неотменни права на всеки член на човешкото семейство.

7 УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето на ООН (подписана на 20 ноември 1989 г.), като се стреми да утвърди правата на децата. Според тази Конвенция УНИЦЕФ има световен мандат за закрила правата на децата. УНИЦЕФ утвърждава оцеляването, закрилата и развитието на децата като универсална част от прогреса на човечеството. УНИЦЕФ работи в 191 страни и помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. В световен мащаб, УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие и експлоатация. В България УНИЦЕФ работи за по-добри социални политики и услуги за децата, за по-добро образование, здраве и развитие на младите хора.

8 „Възпитанието не е наука, нито изкуство - възпитанието е подражание."
С няколко думи само Николай Хайтов е казал всичко, което трябва да знае един родител. Възпитанието, оказва се, е самовъзпитание. Ако искате да видите определени качества в характера на детето си, първо трябва да ги отгледате в самите себе си. Първите седем години от живота на детето са основополагащи. През този период логическото мислене е в процес на развитие, водещи са чувствата. Детето учи подсъзнателно и всяко преживяване оставя дълбок отпечатък. Особено значение то придава на думите и действията на родителя – основния обект на подражание.

9 “Моите права, са мои отговорности” автор Соня Таушанова

10 отговорности НА ДЕТЕТО
П Р А В А Н А Д Е Т Е Т О отговорности НА ДЕТЕТО

11 Децата имат право на семейство.
… и отговорността да се отнасят с уважение към семейството!

12 … и отговорността да се отнасят уважително към храната!

13 … и отговорността да уважават образователните институции и учителите.
Децата имат право на качествено и безплатно образование. … и отговорността да уважават образователните институции и учителите.

14 … и отговорността да пазят своето и здравето на другите!

15 … и отговорността да уважават различните народи, религии и култури!

16 Различните деца имат право на особенни грижи и отношение.
… и отговорността да израснат образовани, пълноценни и достойни граждани на нашето общество!

17 … и отговорността да се грижат за вещите си!
Децата имат право да бъдат отглеждани и възпитавани в благоприятна за тяхното развитие среда. … и отговорността да се грижат за вещите си!

18 … и отговорността да зачитат мнението на другия!

19 Децата имат право на почивка и свободно време сред природата.
… и отговорността да пазят природата!

20 Правата и отговорностите са като две страни на една и съща монета – не могат да съществуват поотделно. Спазвайки правата на децата и възпитавайки ги, че освен права имат и отговорности, ние /родители, учители, обществото като цяло/ се стремим да изградим отговорни хора и достойни граждани!

21 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Конвенция за правата на детето. 2. Закон за закрила на детето на РБ 3. Вътрешен правилник на ДГ № “Моите права, са мои отговорности” – С. Таушанова 5. INTERNET

22 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

23 А. ФАНДЪКОВА – старши учител Н. МИЧЕВСКА – УЗУНОВА - учител
По темата работиха: А. ФАНДЪКОВА – старши учител Н. МИЧЕВСКА – УЗУНОВА - учител


Изтегли ppt "С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:. С Е М И Н А Р Н А Т Е М А:"

Сходни презентации


Реклама от Google