Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕПЛР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕПЛР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО."— Препис на презентация:

1 ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕПЛР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

2 „Необходимо е да се създаде среда за детето, която отговаря не само на нуждите му, свързани с физическото му здраве, но и от гледна точка на неговите духовни нужди. Детето трябва да бъде в състояние да действа свободно в такава среда. Там то трябва да намери мотиви за конструктивна дейност, която отговаря на нуждите му за развитие.” Мария Монтесори

3 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово

4

5 Приобщаващо образование
Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

6 На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.

7 За осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската градина и училището в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който може да бъде заместник-директор, учител или друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на приобщаващото образование.

8 Функции на координатора
1. обсъжда с учителите обучението, развитието и участието на децата/учениците в дейностите на групата/класа; 2. координира дейността на ЕПЛР и работата с родителите; 3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа; 4. организира и координира дейностите във връзка с малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение;

9 Общата подкрепа се изразява във включване на отделни ученици в дейности, като:
1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин; 2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; 3. логопедична работа.

10 Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; 5. ресурсно подпомагане

11 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: 1. със специални образователни потребности; 2. в риск; 3. с изявени дарби; 4. с хронични заболявания.

12 Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности, която се извършва от ЕПЛР за конкретно дете или ученик.

13

14 Какво представлява оценката на индивидуалните потребности?
Оценката е процес на събиране и анализиране на специфична информация за функционирането на детето/ученика - силни страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности за реализация.

15 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Въпроси? Можете да ни откриете на адрес: WWW. rc-gabrovo.com


Изтегли ppt "ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕПЛР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО."

Сходни презентации


Реклама от Google