Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Ръководител на проекта, Лумос

Сходни презентации


Презентация по темата: "Ръководител на проекта, Лумос"— Препис на презентация:

1 Ръководител на проекта, Лумос
Фондация Лумос Република Молдова Приобщаващото образование в Молдова – начин за осигуряване на правото на децата на образование и семеен живот Галина Булат, Ръководител на проекта, Лумос

2 Република Молдова – Обща информация
Население: над 3,5 млн. души Деца: 676 хиляди – 19% БВП на глава от населението: над щ.д. Индекс на човешкото развитие:

3 Образователната система в Молдова

4 Исторически контекст Изключване и институционализация
Изключване и институционализация Високи нива на стигматизация и дискриминация Медицински модел на увреждането и етикетиране Ограничен достъп до образование „Необучаеми“ деца

5 Приобщаващото образование (ПО) в началото
? ? ? ? РЕШЕНИЯ Без визия и база за промяна Неподготвена(и) система(и) Неподходящи процеси Рискове за качеството и устойчивостта ПОСЛЕДСТВИЯ Липса на политики и законодателство Липса на институционален капацитет Липса на модели и практики Липса на ресурси ПРОБЛЕМИ

6 Модел на системата за ПО
Ангажименти Визия Нормативна рамка Многостепенна система за подкрепа Процеси Ресурси РЕШЕНИЯ Спазване на международните конвенции Разработване национални политики и законодателство Създаване на нови структури, органи, услуги Преразглеждане на съществуващите Подготовка на човешки ресурси Отпускане на бюджет Закупуване на технологии, оборудване и т.н. Преразглеждане на образователния процес от приобщаваща гледна точка

7 Ангажименти 2010 1993 1997 Участие в постигането на Целите за развитие
Ратифициране на: Участие в постигането на Целите за развитие Конвенцията на ООН за правата на детето 1993 Всеобщата декларация за правата на човека 1997 Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 2010

8 Политики и законодателство
Национална програма за развитие на приобщаващото образование, г. Планове за действие за изпълнение на програмата Стратегия и план за действие за деинституционализация Стратегия и план за действие за социално включване на хората с увреждания Образователен кодекс Закон за закрила на детето Кодекс за бюджета и т.н. Права на децата Образование Здраве Закрила Живот в семейство

9 Многостепенна система за подкрепа
Министерство на образованието Национално равнище Институт за образователни науки Национален център за психо-педагогическа помощ Регионален отдел по образование Специалист по ПО Регионално равнище Служба за психо-педагогическа подкрепа Мултидисциплинарна комисия Екип за индивидуалния образователен план Ресурсен център за ПО Звено за приобщаващо образование Подкрепа от специализиран персонал Училищно равнище

10 Пълно реализиране на правото на образование и живот в семейство
Основни процеси Система Постоянно адаптира своите политики в отговор на потребностите на децата Отстранява пречките пред правото на образование Инвестиране в училищата и учителите Развива приобщаващо и справедливо общество Училище Осигурява достъпно образование Включва всички деца, отговаря на специалните потребности Осигурява индивидуална подкрепа Създава вътрешно училищен приобщаващ дух Гарантира универсален модел Деца Участват Учат Развиват се Те са със семействата и връстниците Допринасят за развитието на обществото Пълно реализиране на правото на образование и живот в семейство Принципи: Справедливост Недискриминация Индивидуализация Зачитане на различията Зачитане на правата

11 Ресурси за приобщаващо образование
Материални Човешки Финансови Ресурси

12 Целият педагогически и непедагогически персонал
Човешки ресурси Психо-педагогически (за справяне с различните увреждания: слухови, зрителни, разстройства от аутистичния спектър, и т.н.) Терапевт (логопед, рехабилитатор, ерготерапевт) Личен асистент Специализи ран персонал Подкрепящ персонал Целият педагогически и непедагогически персонал Учител за работа с деца със СОП Образователен психолог Учители по предметите Помощен персонал

13 Квалифицирани професионалисти
Обучение на учители Въздействие Преди започване на работа като учители (предварително): Задължителен курс за бакалавърска и магистърска степен (провеждан от г.). Състои се от 60 академични часа = 2 кредита, съгласно ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити) Текущо обучение: Програма за текущо обучение (провеждана от 2014 г.). Състои се от 11 модула, 150 часа Повишена увереност и умения Променени нагласи Ефективни системи в училищата По-добри резултати за децата

14 Финансови ресурси Стандартно финансиране:
Стандартен разход за едно дете с коригиращи коефициенти Компенсаторно финансиране – Фонд за ПО: До 2% от общия бюджет за образование на регионално равнище Отчита броя на децата със СОП Покрива разходите за създаване и функциониране на ресурсните центрове за ПО и заплатата на учителите, работещи с деца със СОП Допълващо финансиране: Оборудване Транспорт Хранене Финансиране на ПО Стандартни Компенсаторни (Фонд за ПО) Допълващи

15 Материални ресурси Наличие Качество Физическа инфраструктура
Образователни ресурси Наличие Качество

16 Деца с тежки увреждания
УЧАСТИЕ Всички деца Деца със СОП Деца с увреждания Деца с тежки увреждания Популяризиране на ПО Помощ в учебния процес П Р ИО БЩА В А Н Е Помощ в учебния процес Необразователна подкрепа Помощ в учебния процес Специализирана образователна подкрепа Специализирана необразователна подкрепа Допълнителна необразователна

17 Методика на приобщаването
Оценка на развитието на детето Без потребности Идентифициране на преходните потребности Индивидуален подход Подкрепа след училище Наблюдение Идентифициране на СОП IEP Образователна подкрепа (учител за работа с деца със СОП, психологическа помощ, терапии) Необразователна подкрепа Идентифициране Направление

18 Приобщаващото образование и деинституционализацията
Обща програма Начин за реализиране на правата на детето на: живот в семейство образование социално включване

19 Деинституционализацията в Молдова – десетилетие на реформа
Институции

20 Смяна на модела

21 Между- и транс-секторно сътрудничество
Координатна ос Здравеопазване Социална закрила Образование Финанси Академична общност НПО Национално равнище Регионално равнище Местно равнище

22 Система на приобщаващото образование в Молдова
Система на приобщаващото образование в Молдова Политики Документи за политиката, нормативни актове, методически ресурси Услуги за подкрепа Органи, структури, услуги за ПО на всички равнища: национално, регионално, местно, училищно Квалифициран персонал Структурирана система за задължително предварително и текущо обучение на учители Практики Образователният процес се осигурява от приобщаваща педагогика, методики, техники Междусекторен подход Цялостна подкрепа за децата и семейството Система, която гарантира достъп на всяко дете 7

23 Благодаря ви! Галина Булат


Изтегли ppt "Ръководител на проекта, Лумос"

Сходни презентации


Реклама от Google