Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Йоан Иванов, Николай Симеонов, Мирослав Шабарков

Сходни презентации


Презентация по темата: "Йоан Иванов, Николай Симеонов, Мирослав Шабарков"— Препис на презентация:

1 Йоан Иванов, Николай Симеонов, Мирослав Шабарков
Замърсяване на водите Йоан Иванов, Николай Симеонов, Мирослав Шабарков

2 1. Какво е замърсяване и как се образува
Замърсяване на водите е налице когато във водни басейни (езера, реки, океани), водоносни хоризонти или подпочвени води се внасят или образуват физически, химически или биологични вещества, или протичат процеси, които водят до надвишаването на определени контролни показатели за качеството на водите или имат вредно въздействие върху човешкото здраве, водните екосистеми или околната среда.

3 1.1 Причинители за замърсяването
Изхвърлянето във водата на твърди и радиоактивни отпадъци, на нефт и нефтопродукти във водните басейни. Изпускане на отпадъчни (комунално-битови, индустриални и животновъдни) води, съдържащи значителни количества органични или неорганични вещества или по-висока температура.

4 2. На какво се дължи замърсяването?
Замърсяването на водите от промишлеността се дължи преди всичко на химичните вещества,които се използват или получават в производството.Някои от тях притежават бактирицидни свойства и променят нормалната флора и фауна на водоприемниците.По-голямата част от тези химически вещества са токсични и опасни за здравето на човека.Бързите темпове на промишлено развитие , несмогването на достатъчен брой пречиствателни съоръжения,лошата експлоатация на съществуващите такива,честите аварии в тях,липсата на обратни цикли за използването на промишлените води -това са главните причини, които усилват замърсяването на водите.

5 Любопитно Повече от тона пластмасови отпадъци плуват на площ от 1,6 млн. кв.км в Тихия океан. Струпването им се оказа много по-плътно, като масата е 16 пъти по-голяма от предишните изчисления.

6 Островът от отпадъци "Островът" е образуван на 99,9% от пластмаса. Повече от три четвърти от боклуците са парчета над 5 см. Микропластмасата с размер под 5 мм е около 8% от общата маса, но тя е 94 процента от плуващите в района парчета. Микропластмасата се натрупва бързо - от 0,4 кг на кв. км през 70-те години на миналия век до 1,23 кг/кв.км през 2015 г. Тя е особено опасна за морските организми и по хранителната верига достига и до човека.

7 Значението на водата и мерките за почистване на ЕС
Подобряването на качеството на водата е от първостепенна важност в политиката на ЕС за водите. В течение на годините много европейски реки, потоци, езера и крайбрежни води бяха замърсени и водните екосистеми бяха засегнати, поради което ЕС прие мерки за връщане на водите към тяхното първоначално състояние. Всички ние трябва да се грижим за опазването на водите, защото живота на земята без вода е немислим!

8 Благодаря за вниманието !


Изтегли ppt "Йоан Иванов, Николай Симеонов, Мирослав Шабарков"

Сходни презентации


Реклама от Google