Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Изготвили:Славина Маркова, Ани Георгиева, Ади Линкова 9а клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "Изготвили:Славина Маркова, Ани Георгиева, Ади Линкова 9а клас"— Препис на презентация:

1 Изготвили:Славина Маркова, Ани Георгиева, Ади Линкова 9а клас
Въздух Изготвили:Славина Маркова, Ани Георгиева, Ади Линкова 9а клас

2 Свойства и състав на въздуха
Въздухът е смес от азот (78%), кислород (21%), въглероден диоксид CO2, някои инертни газове и известно количество водни пари.

3 Въздухът е газ и притежава всички общи свойства на газовете
Въздухът е газ и притежава всички общи свойства на газовете.Чистият въздух е безцветен, няма цвят и мирис. Разтворимостта на въздуха във вода се определя от разтворимостта на газовете, които го съставят.Азотът и кислородът са малко разтворими във вода.Въпреки това количеството на разтвореният кислород е достатъчно, за да осигури живота на организмите.

4 Замърсяване на въздуха
Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества, както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите организми или щети на околната среда.

5 Замърсителите на въздуха са едни от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация.С бурното развитие на модерното общество,количеството на замърсителите нараства и проблемът за тяхното неутрализиране става все по- сериозен.

6 Замърсители на въздуха
Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека.Натрупването на този газ в атмосферата води и до затопляне на планетата.В селищата с интензивно използване на автомобили и на други места, където се изгарят горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, оксид и други газове замърсители.Това е сериозна заплаха за здравето на хората.

7 Ако въздух замърсен със серен диоксид и азотен диоксид, срещне по пътя си водните капчици, образуващи облаците, тези газове се разтварят във водата.Валят киселинни дъждове, които поразяват растенията, разграждат металите, разрушават скалите и сградите.Когато такива дъждове падат над реки и езера, загиват част от животните в тях.

8 Прахът също е замърсител на въздуха
Прахът също е замърсител на въздуха.При вдишване твърдите му частици увреждат белите дробове на човека.Освен това по праха полепват и се развиват много микроорганизми,които причиняват болести. Някой замърсители на въздуха разрушават озоновия слой около Земята,което създава сериозна заплаха за живота на организмите на сушата.

9 Източници на замърсяване на въздуха
В природата протичат много процеси, при които се образуват различни замърсители на въздуха.Например вулканите изхвърлят в атмосферата огромни количества пепел, въглероден диоксид, серен диоксид и други отровни вещества.

10 Пожарите водят до замърсяване на въздуха с въглероден диоксид, сажди, пепел и други отровни газове.Горските пожари са най-лоши, защото не само замърсяват въздуха,а и унищожават дърветата- основните производители на кислород на Земята.

11 Пясъчните бурии също са много опасни
Пясъчните бурии също са много опасни.Те изпълват въздуха с пясък, който е невъзможен за дишане.

12 изгаряне на изкопаеми горива при производството на електроенергия, в транспорта, промишлеността и домакинствата; промишлени процеси и използване на разтворители, например в химическата и минната промишленост; селско стопанство; третиране на отпадъците;

13 В помещенията, в които живеем и работим, въздухът се замърсява от прах, от изпарения, от въглеродния диоксид който се отделя при дишането и др.Особено вреден за хората е цигарения дим.Той съдържда стотици отровни вещества,които увреждат белите дробове и причиняват тежки заболявания.

14 Автотранспортът замърсява атмосферния въздух чрез:         • изгорелите газове, които съдържат въглероден оксид, азотни окиси, въглеводороди и прах;         • изпаренията на горивата при производството и транспортирането им, при зареждане на резервоарите на МПС на бензиностанциите, при разливането на препълнени цистерни.

15 Промишлеността е друг също основен замърсител на въздуха, тъй като промишленото производство е свързано с голямо потребление на енергия. Тази енергия се осигурява предимно от невъзобновими енергийни ресурси (въглища, нефт, природен газ), които при изгарянето си при технологичните процеси отделят в атмосферата големи количества най-разнообразни замърсители. 

16 Хората замърсяват въздуха, като изгарят различни отпадъци
Хората замърсяват въздуха, като изгарят различни отпадъци.Замърсеният въздух уврежда животните, растенията и здравето на хората.Замърсяването води до различни заболявания на дихателната система.

17 Влияние върху здравето на човека
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често нарушавайки функциите на респираторната, сърдечносъдовата и имунната система, което води до повишена заболеваемост и намалена продължителност на живот. 

18 Да опазим въздуха чист Нека се стремим в дома си да използваме високо ефективни отоплителни системи, възобновяеми източници на енергия, биогорива и природна газ.  При всяка възможност използвайте алтернативни начини на придвижване, което ще рече да оставите автомобила си в гаража и да пътувате с градския транспорт, скутер, мотопед, велосипед или пеша. 

19 Заводите също го замърсяват  , един пример е да се построят специални фабрики, къдетоотпадъците се изгарят и получената топлина да се използва за енергия.Втори пример е в заводите да се сложат специални филтри , (в някои има) където да се пречистват газовете и след това се изхвърлят във въздуха.

20 Благодарим за вниманието!


Изтегли ppt "Изготвили:Славина Маркова, Ани Георгиева, Ади Линкова 9а клас"

Сходни презентации


Реклама от Google