Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Указания за намаляване на енергийното потребление

Сходни презентации


Презентация по темата: "Указания за намаляване на енергийното потребление"— Препис на презентация:

1 Указания за намаляване на енергийното потребление

2 Защо трябва да сме загрижени за намаляване на енергийното потребление?
2 Защо трябва да сме загрижени за намаляване на енергийното потребление? Производството на енергия в ЕС се основава на природни ресурси като петрол, газ и въглища.

3 Защо трябва да сме загрижени за намаляване на енергийното потребление?
Природните ресурси са ограничени. Използвайки изкопаеми горива за производство на енергия в атмосферата се изхвърлят парникови газове като CO2 . През 2008г. в ЕС 80% от отделените парникови газове са свързани с производството на енергия, като най-големите замърсители са производителите на електро и топлоенергия. През 2006г. отпадъците, генерирани от атомните електроцентрали надхвърля тона тежки метали. Понастоящем няма достатъчно инсталации за постоянно съхраняване на отпадъците.

4 4 Кой трябва да предприеме дйствия за намаляване на енергийното потребление? ЕС и националните правителства – посредством директиви, национални политики и кампании на ниво общност – да се представят добрите практики относно използването на електро и топлоенергия. на ниво публични институции – могат да предоставят примери за намаляване на електропотреблението и насърчаване на рециклирането на отпадъци на индивидуално ниво – всеки трябва да осъзнае предизвикателствата, които стоят пред нас относно намаляване на потреблението на енергия

5 Намаляване на потреблението на енергия на ниво ЕС
5 Намаляване на потреблението на енергия на ниво ЕС Плана за действие за енергийна ефективност (2006) акцентира на промяната на поведението Използване на новите технологии за намаляване на емисиите от автомобилни газове (Euro3, Euro4, Euro5…) Спиране производството на 75W и 100W крушки с нажежаема жичка и използване на луминесцентни лампи Осведомителни кампании Стандарт за енергийни класове на продуктите Използване на възобновяеми източници на енергия (вятър, слънчева енергия, вода и биомаса)

6 Намаляване на потреблението на енергия нa ниво общество
6 Намаляване на потреблението на енергия нa ниво общество Използване на биогорива в обществения транспорт Използване на фотоволтаични панели при уличното осветление Рециклиране на отпадъците Кампании за осведомяване на обществото Саниране и изолиране на жилища и обществени сгради Използване на енергийно ефективни уреди и устройства

7 7 Намаляване на потреблението на енергия на ниво публични институции и бизнес Спестяване на електроенергия посредством използване на флуоресцентни лампи Спестяване на електроенергия посредством използване на управлявани от сензори източници на светлина в помещения като коридори и бани Обучение и запознаване на служителите с изискванията за енергийна ефективност Създаване на предприятия за рециклиране на отпадъци Саниране на сградите

8 Намаляване на потреблението на енергия на индивидуално ниво
8 Намаляване на потреблението на енергия на индивидуално ниво Изключване на ненужното осветление и уреди – телевизор, компютър и друга електроника Спиране на крана с топла вода, докато си мием зъбите (спестява се и вода – до 10 литра) Саниране на жилището Закупуване на енергийно ефективни домакински електроуреди Използване на енергоспестяващи лампи

9 9 Заключение Производството на енергия има негативно въздействие върху околната среда Намаляване използването на енергия е важна задача пред ЕС Намаляване използването на енергия може да се постигне чрез различни действия и стратегии и на различни нива – ЕС, страна членка, общество, публични институции, бизнес и индивидуално от всеки от нас Хората трябва да осъзнаят, че намаляване използването на енергия е задължение на всички нас Намаляване използването на енергия може да започне с промяна на някои навици и отношение към света

10 Благодаря Ви за вниманието!
10 Благодаря Ви за вниманието!


Изтегли ppt "Указания за намаляване на енергийното потребление"

Сходни презентации


Реклама от Google