Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Програма за морско дело и рибарство г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Програма за морско дело и рибарство г."— Препис на презентация:

1 Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

2 НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА
Разработването на регламента за ЕФМДР е на етап обсъждане на текста от юрист-лингвисти Създадена тематична работна група за разработване на ПМДР - проведени 7 заседания Бяха получени предварителните коментари на Комисията по версия три на ПМДР

3 ПРИОРИТЕТИ НА СЪЮЗА Приоритет 1 Насърчаване на устойчиви, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване Приоритет 2 Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване Приоритет 3 Стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството Приоритет 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване Приоритет 5 Укрепване на прилагането на интегрираната морска политика

4 ОСНОВНИ МЕРКИ ПМДР 1 Иновации в рибарството
Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места Инвестиции на борда Окончателно преустановяване на риболовните дейности Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми Добавена стойност и качество на продуктите от риболов Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки Иновации в аквакултурата Производствени инвестиции в аквакултурите

5 ОСНОВНИ МЕРКИ ПМДР 2 Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата Услуги за околната среда и биологичното производство Застраховане на продукцията от аквакултури Мерки за предлагане на пазара Преработване на продуктите от риболов и аквакултури Изпълнение на стратегиите за местно развитие Контрол и правоприлагане Събиране на данни

6 БЕНЕФИЦИЕНТИ Публично-правни органи Научни или технически органи
Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях преработка, като за част от дейностите е възможно кандидатстването и на такива, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура. Неправителствени организации Организации на производителите или Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултури

7 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1 Адресиране на структурните проблеми в българския риболовен флот чрез преструктуриране и балансиране на риболовния капацитет към възможностите за риболов Модернизиране на флота, т.ч. подобряване на енергийната му ефективност, селективността, хигиената, условията на труд, техниките за риболов и др. Диверсификация на дейностите Модернизация на рибарската инфраструктура Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда Въвеждане на иновации в сектора Събиране на данни за изхвърляния на нежелан улов Увеличаване привлекателността на сектора Модернизиране на съществуващите стопанства за аквакултура

8 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 2 Създаване на нови стопанства – включително чрез въвеждане на нови видове и технологии за отглеждане Подкрепа за биологични производства и екологични услуги Добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури Подобряване на организацията на пазара Модернизация на предприятията за преработка, която да намалява вредното въздействие върху околната среда Инвестиции за третиране и оползотворяване на странични продукти от преработката Изготвяне на качествени стратегии за местно развитие въз основа на активно привличане на рибарските общности и стопанствата за аквакултури

9 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 3 ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ - 3
ПМДР допринася за реализирането на стратегия „Европа 2020“ Същевременно Програмата е синхронизирана с Националната програма за реформи Програмата допринася и за изпълнението на приоритети от Национална програма за развитие на България до 2020 г.

10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
ОТДЕЛ „ПРОГРАМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ“ ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО“ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


Изтегли ppt "Програма за морско дело и рибарство г."

Сходни презентации


Реклама от Google