Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ"— Препис на презентация:

1 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони г. Златни пясъци

2 ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРОГРАМАТА!
Всеки земеделски стопанин, който получава директни плащания трябва задължително да спазва изискванията разписани в Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

3 КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ?
Общата сума на директните плащания, които са предоставени или следва да бъдат предоставени на земеделския стопанин се намалява или не се изплаща, като процентът на намалението зависи от: тежестта, степента, продължителността, системността на установеното неспазване и може да достигне до пълно изключване от една или няколко схеми за подпомагане за една или повече календарни години.

4 НОРМАТИВНА БАЗА Директива на Съвета 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници Наредба №2 от г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници Разработването и спазването на изискванията на програмата се осъществява от Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите. Със заповед на министъра на околната среда и водите се определят нитратно уязвими зони общини.

5 Мерките по програмата за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони. ИЗКЛЮЧЕНИЕ: стопани, отглеждащи пасищно застрашени от изчезване местни породи

6 За да се намали и предотврати замърсяването на
водите, в резултат на животновъдното производство, основно значение има правилното съхранение и управление на продуктите от него, а именно: оборски тор, силаж и отпадни води.

7 ОБОРСКИ ТОР наличие на торова площадка с непропусклива основа, която непозволява изтичане на течната фракция при отглеждане на повече от 5 животински единици стопанството трябва да разполага с отделни съоръжения за съхранение на различните фракции оборски тор (твърд и течен) съоръженията за съхранение на отделните фракции тор трябва да са с водоустойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. покритието на съоръженията за съхранение на тора трябва да бъде непропускливо

8 ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТОРА
Нови съоръжения за съхранение на твърд или течен оборски тор се изграждат на разстояние не по-малко от 20 м от повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море и др.). При наклонен терен (по-голям от 6º) и отстояние по-малко от 20 м до водните обекти се забранява съхранение на органичен тор.

9 Вид и брой на отглежданите животни
КАПАЦИТЕТ Вид и брой на отглежданите животни Отделните видове животни отделят различно количество торова маса за денонощие. За стопанствата с до 5 ЖЕ е необходимо наличие поне на торова площадка, която е с непропусклива основа. При ферми с над 5 ЖЕ за съхранение на твърдия оборски тор и течната фракция трябва да има отделни съоръжения.

10 Технология на отглеждане (пасищно или оборно)
Време за съхранение на тора.

11 ЗАТВОРЕН ПЕРИОД В зависимост от вида на културите този период е:
полски култури – 15 ноември – 31 януари 1 ноември – 31 януари трайни насаждения и свободни площи – 1 ноември – 15 февруари създаване на нови овощни насаждения – ноември – 15 февруари

12 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google