Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Съгласно изискванията на чл. 140, ал

Сходни презентации


Презентация по темата: "Съгласно изискванията на чл. 140, ал"— Препис на презентация:

1 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчет за изпълнението на бюджета на Община град Добрич за 2018 година

2 Съгласно изискванията на чл. 140, ал
Съгласно изискванията на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, годишният отчет за изпълнение на бюджета се изготвя и представя за публично обсъждане от местната общност. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за периода г. – г. е изготвен в съответствие със: - Закона за публичните финанси; - Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.; - Указания на Министерство на финансите ДДС № 03/ г., ДДС № 04/ г., ДДС № 06/ г., ДДС № 08/ г.; - Писма и Указания на Министерство на финансите.

3 РАМКА НА ОТЧЕТА ЗА 2018 ГОДИНА
Отчет към година лв. Отчет на местни приходи лв. Отчет на разходи за местни дейности лв. Отчет на разходи за дофинансиране лв. Отчет на приходи за държавни дейности лв. Отчет на разходи за държавни дейности

4

5 Отчет на разходите по функции
Отчет на разходите по функции Функции Държавни дейности Местни дейности Дофинансиране Уточнен план Отчет към г. Отчет към г. Функция І „Общи държавни служби“ Функция ІІ „Отбрана и сигурност“ 243 Функция ІІІ „Образование“ 29 177 28 927 Функция ІV „Здравеопазване“ Функция V „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи“ Функция VІ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ Функция VІІ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 55 186 54 186 Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“ Функция ІХ „Разходи некласиф. в други функции“ Общо:

6

7 Функция „Общи държавни служби“ – 3 484 129 лв., в т.ч.:
Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 90,45 % за държавни дейности, 95,70 % за местни дейности и 93,13 % за държавни дейности дофинансирани с местни приходи. Като местна отговорност са отчетени разходи за издръжка и възнаграждения на Общински съвет и средства за издръжка на общинска администрация.

8 Функция „Отбрана и сигурност“ - 165 097 лв., в т.ч.:
Функция „Отбрана и сигурност“ лв., в т.ч.: Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – 243 лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 43,13% за държавни дейности. В рамките на определените средства по стандарти са отчетени разходи за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществените възпитатели, разходите за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление. Като местна отговорност са отчетени текущите разходи за издръжка на общинската полиция, чиито възнаграждения също са общинска отговорност, но са отчетени като трансфер към Министерство на вътрешните работи в приходната част със знак минус.

9 Функция „Образование“ – 27 123 186 лв., в т.ч.:
Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 94,16 % за държавни дейности, 79,35 % за местни дейности и 99,14 % за държавни дейности дофинансирани с местни приходи. Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от кмета на Общината. В общинските училища и детски градини са извършени капиталови разходи за лева, от които лева за основен ремонт и лева за придобиване на дълготрайни активи. Отчетените разходи в детски градини са в размер на 1  лева за местни дейности и лева за държавни дейности. От 2018 г. двете частни училища – ЧПГТП „Райко Цончев” и ЧСУППЧЕМ „Леонардо да Винчи” са включени в системата на държавното финансиране, като са им предоставени лева. Разходите за дейността на ОМЦ „Захари Стоянов” са в размер на лв. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са отчетени лв., от които лв. по Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г., лева за кариерно ориентиране и консултиране и лв. собствени приходи на общинските училища.

10 Функция „Здравеопазване“ – 2 906 216 лв., в т.ч:
Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 89,09 % за държавни дейности и 94,09 % за местни дейности. В дейност „Детски ясли, детска млечна кухня” като делегирана от държавата дейност са отчетени лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в детските ясли и в детска млечна кухня. Отчетените разходи за издръжка и за основен ремонт в детските ясли в размер на лева са местна отговорност. В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” са отчетени лева за възнаграждения и осигурителни вноски на лекарите и медицинските сестри за детско и училищно здравеопазване, издръжката на здравни кабинети в училища и детски заведения. В дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на здравните медиатори, лв. за пътните разходи на правоимащи болни и за обезпечаване дейността на общинския съвет по наркотични вещества. В тази дейност да предвидени и средствата за финансиране на дейността на Общински фонд „Здраве” и финансовата помощ, съгласно Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми

11 Държавно финансиране – 4 293 743 лв.
Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи“ – лв., в т.ч.: Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – лв. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” приключи 2018 г. с 92,54 % изпълнение за държавните дейности, 96,80 % за местните дейности и 100 % за държавни дейности дофинансирани с местни приходи. Отчетени са лева за разходи за заплати и осигурителни вноски на лицата, заети по различни програми на Министерството на труда и социалната политика. Дейностите „Център за обществена подкрепа”, „Център за настаняване от семеен тип“, „Преходно жилище”, „Дом за стари хора”, „Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания”, „Център за социална рехабилитация и интеграция”, „Приют”, „Защитено жилище”, са държавна отговорност, финансирани чрез общинския бюджет. Съгласно сключени договори за предоставяне на социалните услуги – „Дневен център” и „Център за обществена подкрепа” са предоставени лв. на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД и лв. на Български червен кръст. Като делегирана от държавата дейност са отчетени лева за компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания, а като дофинансиране на делегираната от държавата дейност със собствени приходи са отчетени лв за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с увреждания. Отразени са изплатените присъдени издръжки в размер на лева. За „Домашен социален патронаж“ са отчетени лв., а за „Клубове на пенсионера, инвалида и други” лв., финансирани от общинския бюджет.

12 Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ –
лв., в т.ч.: Общинско финансиране – лв. Отчетените разходи в дейност “Осветление на улици и площади” са лв., от които лв. за аварийно поддържане и възстановяване на съществуващата мрежа. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са отчетени разходи за текущ ремонт в размер на лв., лв. за основен ремонт и лв. за зимно поддържане на уличната мрежа. В дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и рег. развитие” са отчетени разходи в размер на 1  лева, в т.ч. разходи на ОП „Комуналстрой” – лева; капиталови разходи – лева; разходи за организационни и финансови дейности при управлението на общински жилища на територията на Община град Добрич – лева. В дейност „Чистота” изпълнението на плана на разходите е 6  лева, в т.ч. разходи на ОП „Комуналстрой” лева. Разходите за Дейност „Озеленяване” – ОБП „Устойчиви дейности и проекти” са 1 575 702 лева, а за дейност „Други дейности по опазване на околната среда” лева.

13 ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ПО ОБЕКТИ
ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ПО ОБЕКТИ Годишна задача Отчет І. Собствени бюджетни средства 1 Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (преходен) 2 Компютърна техника 4 327 3 Програмни продукти 2 436 2 304 4 Училища: 4.1 СУ "Петко Рачов Славейков" 84 410 53 583 4.1.1 Основен ремонт на ограда и фасади 60 000 29 173 4.1.2 Придобиване на структурна кабелна система - Wi/Fi 24 410 4.2 ПМГ "Иван Вазов" - Основен ремонт на сграда 4.3 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 4.3.1 Изграждане на открити многофукционални спортни игрища 79 320 63 791 4.3.2 Изграждане на две спортни игрища и писта с коридори за бягане 4.3.3 Реконструкция и модернизация на отоплителната инсталация 24 250 22 974 4.3.4 Закупуване на газов котел 14 001 13 790 4.3.5 Закупуване на климатик 1 499 4.3.6 Изграждане на безжична мрежа (WiFi) 16 411 4.4 СУ "Св. Климент и Охридски" 55 496 47 167 4.4.1 Сценично оборудване 54 000 4.4.2 Стрийт фитнес уред - проект ПУДООС 1 496 4.5 ОУ "Христо Смирненски" - Основен ремонт на сграда 32 000 29 854 4.6 Професионална гимназия по аграрно стопанство 48 866 39 638 4.6.1 Култиватор окопен 6-редов с хидравлично сгъване и ротори 8 316 4.6.2 1 500 1 359 4.6.3 Основен ремонт на работилници и физкултурен салон 29 000 19 913 4.6.4 10 050 4.8 СУ "Димитър Талев" 22 100 18 240 4.8.1 Закупуване на компютърна техника 10 000 4.8.2 Придобиване на съоръжение "Кът за четене на открито" 12 100 8 240

14 4.9 ОУ "Стефан Караджа" - Закупуване на газов котел 27 600 27 592 4.10 ОбУ "Йордан Йовков" 23 283 4.10.1 Доставка и монтаж на информационна табела и рекламни букви 9 444 4.10.2 Изграждане на безжична мрежа (WiFi) 12 740 4.10.3 Закупуване на компютърна техника 1 099 4.11 СУ "Г.Ст.Раковски" - Изграждане на безжична мрежа (WiFi) 10 050 4.12 ЕГ "Гео Милев" - Изграждане на безжична мрежа (WiFi) 12 083 4.13 ОУ "Хан Аспарух" 22 550 22 514 4.13.1 12 600 12 564 4.13.2 Закупуване на интерактивен дисплей с компютърен модул и мобилна стойка 9 950 5 Дирекция "Хуманитарни дейности" 5.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 52 119 33 771 5.1.1 Компютърна техника 3 668 3 660 5.1.2 Закупуване на служебен автомобил 25 823 5.1.3 мултимедиен проектор за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 1 298 5.1.4 Закупуване на сушилня за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 1 600 5.1.5 Запупуване на сушилня за Дом за стари хора 6 500 5.1.6 Закупуване на обзавеждане за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция 4 000 5.1.7 Закупуване на бягаща пътека за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 2 990 5.1.8 Закупуване на 2 бр.кабелни подопочистващи машини за Комплекс за соц. услуги 6 240 5.2 Функция "Здравеопазване" 94 515 65 953 5.2.1 Смяна на дограма Детска ясла № 4 1 480 1 473 5.2.2 Основен ремонт на покриви Детски ясли № 4 и № 6 60 000 40 265 5.2.3 Доставка и монтаж на PVC преграда в Детска ясла № 5 3 000 5.2.4 Доставка и монтаж на помпена група в котелна инсталация и на бойлер за централно-битово горещо водоснабдяване в Детска ясла № 5 12 000 8 098 5.2.5 Закупуване на детски съоръжения Детска ясла № 4 и № 6 13 915 12 501 5.2.6 Компютърна техника Детска ясла № 4 620 616 5.2.7 Готварска печка Детска ясла № 4 3 500

15 5.3 Функция "Образование" 64 340 57 157 5.3.1 Компютърна техника 1 240 1 231 5.3.2 Реконструкция на покрив ДГ 32 (сградата на бивша ДГ 29) 15 600 14 177 5.3.3 Смяна на дограма ДГ 32 (сградата на бивша ДГ 29) 16 428 5.3.4 Реконструкция на покрив ДГ 24 25 000 19 289 5.3.5 Придобиване на компютри, хардуер Проект по ПУДООС 1 400 5.3.6 Закупуване на професионална фурна за ДГ 7 4 000 3 960 5.3.7 Закупуване на лиценз за софтуерна система "Енвижън" за ДГ 8 672 5.4 Функция "Култура" - Закупуване на климатици 5 000 4 450 6 Регионална библиотека "Дора Габе" 7 232 7 101 6.1 6 500 6 369 6.2. Библиотечен софтуер 732 7. ОБП "Устойчиви дейности и проекти" 8 000 7 583 7.1 Изграждане на система за видеонаблюдение за "Контрол синя зона" 4 913 7.2 Продибиване на стопански инвентар-кастрачка 3 087 2 670 8. ОП "Обреден дом" - Подмяна на дограма "Възпоменателна зала" 3 500 2 825 9 Регионален исторически музей 65 400 1 171 9.1 Реконструкция на къща - музей "Адриана Будевска" (преходен) 64 000 9.2 10 Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. 12 059 11 Преасфалтиране на ул.„Момин проход“ в участъка от ул. „Ал.Батенберг“ до ул.Владая“ 45 000 12 Възстановяване на предпазен парапет на пътно мостово съоръжение по бул."Добруджа" 41 028 41 027 13 Закупуване на климатик Об. администрация 2 400 14 Създаване на зона за отдих "Извора" проект ПУДООС 9 118 9 084 15 Основен ремонт покрив на Концертна зала „Добрич“ 15 500 16 Основен ремон на покрив Зоопарк - Зелено училище 17 500 17 Изграждане на дренажна система по ул. "Река Морава" 2 602 18 Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на ОП „ЦЗПЖ“ 8 500 8 497 19 ОП "Спортни имоти"-Тракторна косачка 10 000 9 840

16 II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г. 1 Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен) 45 729 2 Разширение на Гробищен парк 2.1 Изграждане на алеи 2.2 Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя 40 000 8 000 3 Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване) на ДГ №12 "Щурче" №18 "Дора Габе" и №25 "Весела" (преходен) 31 008 4 Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи на трансп.техн. инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Хр.Ботев” и бул.”25-ти септември”(преходен) 32 496 5 Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост "За спортна площадка" и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич 45 000 36 000 6 Изграждане на паркинг "Кооперативен пазар" в УПИ І, кв. 513, ЦГЧ Добрич 7 Пушка за дистанционно упояване за Общински приют за безстопанствени животни 3 800 3 792 8 Възстановяване на предпазен парапет на пътно мостово съоръжение по бул."Добруджа" 15 569 III. Средства от краткосрочен дълг Изграждане на битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен) 91 955 91 954 Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя (преходен) 20 000 Закупуване на три броя моторни превозни средства (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги (преходен) 25 000 Основен ремонт покрив на Концертна зала „Добрич“ Основен ремонт на МП "Градски хали" 38 000 Инвестиционен проект „Приют за бездомни лица и семейства на ул.Хан Кардам №13“ 10 000 IV. Средства от дългосрочен дълг Реконструкция на тротоари ул. „Независимост”–от ул.„Сан Стефано” до ул.„Л. Каравелов”, вкл. ул. „Хан Аспарух” ул. „Славянска” - от ул. „Максим Горки” до бул. „25-ти септември” 60 000 58 794 ул. „Цар Петър” – от ул. „Васил Левски” до бул. „Добруджа” ул. „Дунав” – от магазин „Кауфланд” до ул. „Александър Стамболийски” 35 000 24 872

17 V. Проекти 1 Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I 2 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич 3 Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич 4 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич 5 Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" 6 Проект "За моето бъдеще" 49 853 7 Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I 8 Компютърна техника ДГ №20 (програма "Еразъм+") 839 9 Интерактивна дъска ДГ №20 (програма "Еразъм+") 1 283 10 Компютърна техника ДГ №32 (програма "Еразъм+") 3 840 11 Компютърна техника ДГ №17 (програма "Еразъм+") 768 12 Подобряване на връзката с ТЕN-Т мрежата в трансграничен регион Меджидия-Добрич VI. Други ПМС №260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. по бюджета на Община Добрич за демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище „Йордан Йовков 1870“ ПМС №253 от г. Проектиране, изработване и монтаж на военен паметник "Композиция Кръст за храброст и две паметни плочи с имена на загинали от 53-ти пехотен полк, част от 7-ма Рилска дивизия в Добричката епопея" 3 400 3 384 ОБЩО:

18 Държавно финансиране – 1 705 396 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религ. дейности“ – лв., в т.ч.: Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – лв. Изпълнението на функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” спрямо плана е 90,02 % за държавните дейности, 98,40 % за местни дейности и 98,19 % за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. В тази функция като държавна отговорност са отчетени разходите за общинските читалища – лв., Художествената галерия – лв., Регионалния исторически музей – лв. и РБ „Дора Габе” лв. Като дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са отчетени собствените приходи, събрани от културните институти по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и лв. за подпомагане на читалищната дейност – 6000 лв. за НЧ „Йордан Йовков“; лв. за НЧ„Мевляна-2012”; лв. за НЧ „Пробуда-1939 г.” и 7 000 лв. за НЧ„Романо дром -2002”. Като местни дейности са отчетени лв. за „Оркестри и ансамбли”, лв. за ОП „Обреден дом” и лв. за ОП „Център за защита на природата и животните”. Отчетени са и лв. в „Други дейности по културата”, в т.ч лева за реализиране на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на Общината. Местна отговорност са и разходите на ОП „Спортни имоти” в размер на лв., както и средствата в размер на лв. предоставени на спортни клубове по предложение на ПК „Спорт и младежки дейности” към Общински съвет.

19 Функция „Икономически дейности и услуги“ – /-/162 415 лв., в т.ч.:
Държавно финансиране – лв. Общинско финансиране – /-/ лв. За функция „Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо плана е 100 % за делегираните от държавата дейности. Във функцията са отчетени получените от държавния бюджет и разходвани лв. субсидии за вътрешноградски пътнически превози. За изпълняваните от ОП „Общински пазари” дейности са разходвани лв., а за Приюта за безстопанствени животни – лв. В Дейност „Др. дейности по икономиката” са отчетени лв. за дейността на „Синя зона”, както и някои целеви разходи по решение на Общински съвет, в т.ч.: - Безплатен превоз на граждани до гробищен парк и за специализиран превоз на хора с увреждания – лв.; - Средства за изпълнение на програма за развитие на туризма – лв.; - Средства за мероприятия по програма „Синди” и общински програми за младежта, хора от „третата възраст”, закрила на децата и други – 7 409 лв.; - Проекти на юридически лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност – 9 853 лв.; - Субсидии за нефинансови предприятия – 45 000 лв. са преведени на „ДКЦ II Добрич” ЕООД за онкокомисията.

20 Функция „Разходи, некласифицирани в други функции” - 263 533 лв.,
Функция „Разходи, некласифицирани в други функции” лв., в т.ч.: Общинско финансиране – лв. В тази функция по дейност „Разходи за лихви” са отчетени лева, в т.ч.: - по § „Разходи за лихви по заеми от банки в страната” – лева; - по § „Лихви по други заеми в страната” – лева; - по § „Други разходи за лихви към местни лица“ – 131 лева. В дейност „Други разходи некласифицирани в други функции" са отчетени лева такса ангажимент по заеми отпуснати от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. При извършване на разходите по бюджета се спазва строга финансова дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на Общината.

21 Наличност към г. Салдото по банковите бюджетни сметки на общината към г. е в размер на лева, в т.ч.: Държавни приходи Местни приходи Салдо по левови сметки лв. лв. Салдо по валутни сметки лв. лв. Общо: лв. лв.

22 Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми, които се изпълняват през 2018 г. През 2018 г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови. В началото на 2018 г. наличността по банковите сметки е лева. През годината по приходните параграфи са отчетени лева. Остатъкът на средствата към г. е лева. Изпълнението на разходната част в Отчетна група „Средства от Европейския съюз” към г. е в размер лева, като разходите по функции са както следва: Функция Отчет към г. Общи държавни служби лв. Образование лв. Социално осигуряване, подпомагане и грижи лв. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда лв. Почивно дело, култура и религиозни дейности лв. Икономически дейности и услуги лв. Всичко разходи: лв.

23 Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми, които се изпълняват през 2018 година Име на проекта разходи през 2018 г. Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ лв. Проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ лв. Проект „Развитие на Областен информационен център– Добрич” лв. Проект „Подкрепа на междинно звено" лв. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) Добрич" лв. Проект „Подобряване,надграждане и реконструкция на инфра-ра в зона с потенциал за ик.развитие в Добрич" лв. Проект „Реконструкция и модернизация на ПГВМ "Проф.д-р Георги Павлов" град Добрич " лв. Проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I" 2 254 лв. Проект „Подобряване на връзката с ТЕN-Т мрежата в трансграничния регион Меджидия- Добрич” лв. Проект „За моето бъдеще" лв. Проект „Твоят час", „Ученически практики", изпълнявани от общинските училища лв. Проект „За равен шанс за децата” лв. Проект „Приеми ме” лв. Проект „Нова възможност за младежка заетост” и "Обучение и заетост на младите хора" лв. Проект „Подкрепи ме“ лв. Проект „Грижа за по-добър живот" лв. Проект на ПГВМ "Проф д-р Георги Павлов" лв. Проект на Професионална гимназия по аграрно стопанство лв. Проект „Еразъм+” и други отчитани в отчетна група ДЕС, изпълнявани от общинските училища и детски градини лв. Проект „NETWORLD" и "Krusharsova history" на Регионален исторически музей лв. ОБЩО лв.

24 Отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година
На основание чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, Кметът на Общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета. Към година остатъчният размер на поетият общински дълг е лева.

25 Отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година
/в лева/ Описание на дълга Размер на дълга по договор Кредитор Остатъчен размер на дълга към г. Усвоен дълг през 2018 г. Извършени погашения по главница през 2018 г. Извършени разходи по дълга (лихви, такси) през 2018 г. Остатъчен размер на дълга към г. 1. Дългосрочен дълг от 2010 г. "Общинска банка" АД 2. Дългосрочен дълг от 2013 г. "ФЛАГ" ЕАД 14 217 3. Дългосрочен дълг от 2016 г. 39 625 4. Дългосрочен дълг от 2017 г. 56 967 5. Краткосрочен дълг от 2017 г. 4 332 ОБЩО


Изтегли ppt "Съгласно изискванията на чл. 140, ал"

Сходни презентации


Реклама от Google