Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

TEMA 16. ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ

Сходни презентации


Презентация по темата: "TEMA 16. ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ"— Препис на презентация:

1 TEMA 16. ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ
РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА TEMA 16. ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ ПРОФ. Д-Р ДОНЧО КОНАКЧИЕВ ДОЦ. Д-Р КРЕМЕНА АНДОНОВА

2 ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: Същност и видове зони със специален икономически режим Свободни зони Свободните зони в България Други зони със специален икономически режим

3 Същност на зоните със специален икономически режим
Представляват особен вид инструмент за държавно регулиране на регионалната икономическа активност, на междурайонните и преди всичко на междудържавните икономически връзки. Държавата, чрез осигуряване на преференциални условия, стимулира производството и търговията, като специално внимание се обръща на привличането на чуждестранни инвестиции. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: “Териториален подход” – зоните се третират като райони, на територията на които са валидни преференциални условия за реализация на различни икономически дейности. “Режимен подход” – зоната се третира като един комплексен стопански субект, който ползва определени преференции при спазване на определени изисквания. ПОДХОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ: Като правило пограничните райони са най-благоприятните територии за разполагане на зони със специален икономически режим В някои случаи е целесъобразно такива зони да се разполагат в новоусвоявани или слабо развити райони, за да се ускори динамиката на регионалния икономически растеж. СПЕЦИФИКА:

4 Цели и задачи пред зоните със специален икономически режим
ЗАДАЧИ: В тях може да се търси решение на конкретни регионални проблеми (преодоляване на висока безработица или или стимулиране чрез преференции на местните производители). Могат да служат и като интегративен икономически механизъм, като ефективно средство за натрупване и разпространение на високи технологии и прогресивно ноу-хау с цел повишаване конкурентноспособността на икономиката на района. ЦЕЛИ: ИКОНОМИЧЕСКИ (привличане на чуждестранни инвестиции, разширяване на експорта, противопоставяне на монопола във външната търговия, увеличаване на валутните постъпления и др.) СОЦИАЛНИ (ускоряване на регионалното развитие, създаване на нови работни места и противопоставяне на безработицата, повишаване качеството на трудовите ресурси, насищане на вътрешния пазар с висококачествени стоки и др.) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ (привличане на прогресивни технологии и ноу-хау, ускоряване на новаторството, привличане на високо квалифицирани изследователи и специалисти, повишаване на ефективността при използването на фондовете и др.)

5 Видове зони със специален икономически режим
свободни зони индустриални зони офшорни зони транзитни търговски зони зони за високи технологии свободни пристанища открити градове банкови и застрахователни зони свободни зони за поощряване на експорта

6 СПОРЕД ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ:
Свободни зони Представляват обособена част от територията, в която извършваната стопанска дейност се освобождава от облагане с мита. Обикновено се създават в морски и речни пристанища, международни летища, транспортно-спедиционни центрове, по транспортни коридори, както в отделни промишлени и други икономически райони. СЪЩНОСТ: съществуват в обособена територия извън митническата територия на страната отделени са от останалата територия със съответни заграждения посещенията в тях стават със задграничен паспорт или със специално разрешение осигуряват преференциеални условия за промишлена, селскостопанска, търговска и друга незабранена от закона стопанска дейност фирмите в зоната ползват данъчни и преди всичко митнически облекчения ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: държавни, частни и смесени свободни зони Държавно-частните и изцяло частните са възникнали като такива или са резултат от пълна или частична приватизация СПОРЕД ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ:

7 Изисквания за създаване на свободни зони
Създаването им се предшества от правителствено решение, с което се регламентират условията и правилата за функционирането им и разрешените видове стопанска дейност, както и изискванията към чуждестранните фирми и смесените дружества. Нормативните задължителни изисквания определят: долната граница на регистрирания капитал и на сумата за първоначално плащане; минималния брой на работните места; минималната стойност на едно работно място; забраните за упражняване на дейности, конкуриращи експортните отрасли на местната икономика; ограниченията за строителство върху селскостопански земи и в защитени територии. Локализационните изисквания са: наличие на добра транспортна достъпност, обикновено най-малко с два вида транспорт; изградена и надежно функционираща инфраструктура, предимно техническа, производствена и пазарна; осигурен достъп до националните и международните пазари на ресурси и и продукти; политическа стабилност в страната и района, наличие на ясна икономическа програма и осигуряващото я законодателство, слабо синдикално влияние, вътрешнонационална сигурност. Традиционните изисквания включват: спазване на законите на страната; създадените в зоната предприятия да съдействат за развитието на икономическия и социалния потенциал на района; развиване на високотехнологични производства с конкурентен на международния пазар продукт.

8 Предимства на свободните зони
активизират прихода на чуждестранен инвестиционен капитал увеличават експорта чрез прилагането на съвременни промишлени технологии, организационни и управленски техники за производство на висококачествени конкурентни стоки осигуряват безмитен внос на машини, суровини, материали и свързани с дейността на зоната продукти водят до ускорена амортизация, осигуряват освобождаване от данъци и такси върху износа на продукцията, от данък сгради и други привличат субсидии за откриване на нови работни места и осигуряване на висока трудова заетост по регламентирани квоти гарантират вложения в зоната капитал срещу експроприация и го подпомагат при спорове със синдикатите осигуряват кредитиране при преференциален лихвен процент съществува свободен режим на наемане и освобождаване на работната сила при изгодни условия за продължително време се предоставят за ползване помещения или терени изгражда се специална административна структура, облекчаваща чуждестранните инвеститори при контактите им с властта и с други партньори има условия за по-свободен трансфер на капитала в зоната в сравнение със страната стимулират изграждането на модерна инфраструктура осигуряват постоянен приток на конвертируема валута чрез използването в производството на местни ресурси, заплащането на наеми, такси за различни услуги и други гарантират репатрирането на капиталите и печалбите и освобождават фирмите от контрол на вноса и износа

9 Недостатъци и рискове на свободните зони
съществува опасност от доминиране на елементарни производства с ниска наукоемкост и фондоемкост разходите за създаване на нови работни места са по-високи, а заплатите – по-ниски в сравнение със страната и това създава нестабилност на заетостта често доминира монтажната и окомплектовъчната дейности чуждите фирми инвестират само в изгодни за тях дейности, като максимизират печалбата си, а това не винаги съвпада с националния и районния интерес използват се за икономическа експанзия на местни пазари създават се и се задълбочават съществуващи териториални диспропорции отнемат ценна селскостопанска и друга земя

10 Специфики при изграждането на свободните зони
Характерен е сложен пазарен диалог между предлагащите свободни капитали и потребителите на тези капитали. Поражда се естествена конкуренция между страните, кандидатстващи за чуждестранен капитал в предлагането на максимално благоприятни условия за функциониране и преди всичко за увеличаване на този капитал. Необходимо е отлично познаване на собствените ресурсни възможности, както и наличието на ясна стратегия за развитието на икономиката в регионален аспект.

11 Свободните зони в България (1)
Указ на Държавния съвет № 2242 за свободните зони (1987 г.) –създават се първите свободни зони послдваща регламентация с постановления на Министерския съвет за създаване на конкретни свободни зони Закон за митниците (публикуван в ДВ. бр. 15 от 1998 година) ИСТОРИЯ: Видин, Драгоман, Бургас, Русе, Пловдив, Свиленград Всяка от зоните има специфичен профил и качествени характеристики. ДЕЙСТВАЩИ СВОБОДНИ ЗОНИ:

12 Свободните зони в България (2)
геостратегическото местоположение на страната икономическото бъдеще от гл. т. на преминаващите през страната международни транспортни коридори За България концепцията за ефективно изградени и функциониращи свободни зони е свързана с: Добре изградена териториално транспортна инфраструктура, която обаче е физически и морално остаряла, като технологии на товаро-разтоварните работи и превозите От пристанищата на Бургас и Варна се отклоняват традиционни товаропотоци към гр.Констанца, където пристанището е обявено за свободно. По този начин се губят предимствата, които географското положение на България дава, за обслужване на транспортния коридор “Север – юг”, свързващ Балтика със Средиземноморието. Проблеми и бариери:

13 Инициативите за създаване: Зони за високи технологии и бизнеспаркове:
Индустриални зони данъчните преференции, обществените поръчки и на държавните помощи Създаването на индустриални (промишлени) зони цели привличане на първокласни инвестиции, което се постига чрез механизмите на: обикновено изхождат от местните власти и от работодателите Инициативите за създаване: от централната изпълнителна власт в рамките на държавната регионална политика Решенията се приемат: модификация на индустриалните зони Зони за високи технологии и бизнеспаркове:

14 РАЗЛИКА МЕЖДУ ОФШОРНИ ЗОНИ И ТРАДИЦИОННИ ФИНАНСОВИ ЦЕНТРОВЕ:
Офшорни зони (1) СЪЩНОСТ: Специфичен вид свободни зони, при които преференциите за стопанска дейност са основно във финансово-кредитната област. Офшорна е дейносттта на компания, която е извън юрисдикцията на дадена държава. Участниците във финансово-кредитните сделки не работят от името и в съответствие с нормативните рамки на страните, на територията на които се извършват операциите. РАЗЛИКА МЕЖДУ ОФШОРНИ ЗОНИ И ТРАДИЦИОННИ ФИНАНСОВИ ЦЕНТРОВЕ: Институционална основа на традиционните финансови центрове е банковата система. При офшорните зони важна, често водеща роля имат застрахователните институции, различните финансови и особено инвестиционните фондове, брокерските компании, лизинговите компании, различни холдингови структури и др.

15 Офшорни зони (2) Основна цел на функционирането: Изгоди за района:
концентрация на финансови ресурси в района чрез местни финансови институции висока ефективност на функционирането на банковата система, благоприятен инвестиционен климат, нарастване на постъпленията в приходната част на бюджета Изгоди за района: интензификация на външноикономическите връзки на района повишаване степента на заетост на населението в обслужването на офшорните компании и чрез активизация на експортно-импортната дейност на местните компании увеличаване на чуждестранните инвестиции в района преди всичко по линията на застраховането и презастраховането, а също и от действието на данъчните преференции разпространяване на прогресивни методи на управление и ноу-хау в банковото и застрахователното дело, в дейността на инвестиционните и другите фондове

16 КРАЙ НА ЛЕКЦИЯТА!


Изтегли ppt "TEMA 16. ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ"

Сходни презентации


Реклама от Google