Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора

Сходни презентации


Презентация по темата: "Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора"— Препис на презентация:

1 Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора
инж. Добромир Симидчиев Председател на СД на ФЛАГ

2 Екологичните отрасли в ЕС бележат съществен ръст, благодарение на целенасочената политика на ЕК и на Кохезионната политика; Инвестициите в екологична инфраструктура, които носят ползи като чиста вода, предотвратяване на наводнения, намаляване и оползотворяване на отпадъците, възстановяване и развитие на природни зони, не само защитават и възстановяват околната среда, но създават също работни места, бизнес възможности и икономически растеж; Екологичната инфраструктура се нуждае от стратегически инвестиции чрез публично и частно финансиране; Въпреки съществения ресурс по линия на кохезията от двата програмни периода, на национално равнище трябва да се осигурят възможности за разработване на правни рамки за планиране и финансиране на екологична инфраструктура.

3 „Фонд за органите на местното самоуправление в българия – ФЛаг“ ЕАД

4 В дейността си ФЛАГ успешно подкрепи почти всички значими проекти на местните власти в сферата на екологичната инфраструктура. Близо 50% от предоставеното финансиране от Фонда е за изпълнение на екологични проекти, като 80% от средствата са за проекти във ВиК сектора. ФЛАГ разшири обхвата на допустими за финансиране лица – общини, ВиК дружества, асоциации, ПЧП.

5 ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВиК СЕКТОРА
Предстои създаването от ФМФИБ на специален финансов инструмент за финансиране на проекти от ВиК сектора с цел: допълване на безвъзмездната помощ; цялостно финансиране на недопустими за финансиране с БФП проекти, допринасящи за по-висока ефективност на ВиК оператора, за решаване на важни екологични проблеми, както и с оглед на интегрирания характер на инвестициите. Отчита се нуждата и от мостово финансиране на проектите от сектора и ФЛАГ има готовност с финансов ресурс и необходимата експертиза да ги подкрепи; Предстои договаряне на нова кредитна линия в размер на около 100 млн. лв, с която да се гарантира успешното финансиране на всички проекти от ОП „Околна среда“.

6 ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВиК СЕКТОРА

7 ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВиК СЕКТОРА
ФЛАГ е успешен пример за финансов инструмент съчетаващ публичен и частен ресурс за финансиране на екологични проекти; Споделянето на риска през финансов инструмент като ФЛАГ прави възможно осигуряването на: евтин финансов ресурс; по-дълга срочност на предоставеното финансиране; техническа помощ при структуриране на финансирането. Развитието на успешно създадените финансови модели и инструменти в България е решаващо за гарантирането на ефективното и ефикасно финансиране както на проектите от ВиК сектора, така и на всички екологични проекти.

8 CASE STUDY – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Постигане на съответствие по всички относими директиви, имащи отношение към водния цикъл на града; Постигане на ефективност на ВиК системата на града по отношение на основни параметри и метрики; Дефиниране на проект – набор от мерки за постигане на съответствие и ефективност. Изработване на прединвестиционно проучване за цялата територия на ВиК оператора; Определяне на всички необходими мерки и проекти; Определяне на приоритетни проекти, които да бъдат финансирани от инструментите за кохезия; Реализиране на избраните и анализирани проекти.

9 CASE STUDY – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Изпълнение на дейности по изпълнение на регионално прединвестиционно проучване Основни дейности: Анализ на съществуващото положение; Идентифициране на мерки и проекти; Изработване на регионално прединвестиционно проучване; Избор на приоритетни проекти; Изработване на форма за кандидатстване за финансиране на приоритетните проекти по ПО „Води“, ОПОС; Срок за изпълнение – 24 месеца; Краен резултат: Изработено РПИП; Одобрена форма за кандидатстване;

10 ФЛАГ ЕАД ул. „6-и септември“1, София тел.: +359 2 988 23 10
ФЛАГ ЕАД ул. „6-и септември“1, София тел.:


Изтегли ppt "Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора"

Сходни презентации


Реклама от Google