Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Перспективи за българския бизнес през новия програмен период г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Перспективи за българския бизнес през новия програмен период г."— Препис на презентация:

1 Перспективи за българския бизнес през новия програмен период- 2014-2020 г.

2 Стратегия “ЕВРОПА 2020” – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Стратегия “ЕВРОПА 2020” – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ: Осъществяване на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на стратегията „Европа 2020“ Поставяне на акцент върху резултатите Постигане на възможно най-голямо въздействие на финансирането от ЕС Обща стратегическа рамка Договор за партньорство Оперативни програми

3 За какво ще получим пари? Стратегически приоритети за финансиране в СП
Общ ресурс за периода За какво ще получим пари? Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж Стратегически приоритети за финансиране в СП Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп до качествени административни услуги

4 Списък от тематични цели
Научни изследвания и иновации – ТМ 1 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – ТМ 2 Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП) – ТМ 3 Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис -ТМ 4 Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и управление на рисковете -ТМ 5 Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите -ТМ6 Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови инфраструктури-ТМ7 Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила-ТМ8 Социално приобщаване и борба с бедността-ТМ9 Обучение, умения и учене през целия живот -ТМ10 Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни администрации-ТМ11

5 Европейско финансиране
Общ ресурс за периода млн. евро Европейско финансиране 7-те оперативни програми* 7 422 Програма за морско дело и рибарсто 88 Програма за развитие на селските райони 2 339 Обща сума по СП 9849 Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 104 Директни плащания** 5 336 Механизъм за свързване на Европа 406 Европейско териториално сътрудничество 165 Общо за България 15 860

6 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

7 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС МСП – СЕРИОЗЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА генерират 59% от добавената стойност в страната; формират 67% от оборота; осигуряват 76% от заетите. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ: Недостиг на квалифицирана работна ръка, особено в иновативния сектор. Едва 18% от всички студенти са в техническите специалности; Недостатъчни предприемачески и упавленски умения Недостататъчен достъп до източници за финансиранеусложнен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна активност; Структура на финансиране на МСП: (2011 г.) 62% - собствени средства; 24% - заеми от близки и приятели; 16% - финансови инструменти на ЕС Финансиране на стартиращи предприятия (start-up –capital, venture capital) – Jeremie-21 млн. евро; Достъп до финансиране на бързорастящи МСП (6% в страната, създават 35%-40% добавена стойност): безлихвени кредити, гаранционни схеми, фондове за растеж

8 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС По JEREMIE през 2013 г. са предоставени гарантирани кредити на обща стойност 250 млн. евро и 900 кредита на обща стойност 126 млн. евро са предоставени по линия на нисколихвените инструменти. ниска степен на интернационализация и влошена структура на износа; ; (3.84% от МСП правят внос извън ЕС и 1.76 % правят износ извън ЕС) – България – 27 място Структура на износа: Суровини и материали – 44% Потребителски стоки – 23% Инвестиционни стоки – 16.7% Високотехнологични стоки – 6.1% недостатъчна предприемаческа активност и секторна структура на икономиката, която значително се различава от тази в страните от ЕС ( България ; 32% -сектор търговия, ЕС 6- 13%, ЕС 27 – 17%); висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производството, ниска степен на приложение на нови технологии;МС

9 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ниската степен на иновативност на дейността на българските предприятия в резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и висшите учебни заведения; (България – 108 място по иновации и сложност на технологичните процеси; попада сред «слабите, плахи иноватори») липса на иновационна култура, култура на потребяване на научни изследвания, липса на цялостна иновационна стратегия Достъп до ИКТ 87% от МСП имат достъп до ИКТ; 20% от МСП имат системи за управление на ресурсите – ERP системи; 18% от МСП имат системи за управление на информация с клиенти - CRM системи Изоставане в развитието на електронната търговия 6% от МСП правят покупки по електронен път (ЕС 27 – 19%); 3.2% от МСП продават стоки по електронен път (ЕС %)

10 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Цел на ОПИК : Ускоряване на прехода към икономика, базирана на знанието чрез насърчаване на високо-технологичните сектори и секторите на интензивни на знание услуги. Бюджет на ОПИК : 1 414 млн.евро/ млн. евро ФИНАНСИРАНЕ: ЕФРР и НФ

11 КАКВО Е НОВОТО ПРЕЗ НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД
Ясно приоритизиране на икономическите области, с цел постигане на значим ефект от ограничен публичен ресурс (Стратегия за интелигентна специализация) Мерките трябва да мобилизират по-голям частен ресурс, за да служат като катализатор за икономическо развитие, а не просто като краен източник на финансиране Процедурите трябва да са максимално опростени от гледна точка на административно бреме – фокус върху постигане на резултати, а не върху формата Управлението на програмата трябва да заложи на пазарни механизми за оценка потенциала на проектите (особено по отношение на иновациите), а не върху административен капацитет за разпределение на средства Фокус върху регионални инициативи и клъстери на база естествена концентрация на предприятия, образователен капацитет и потенциал за конкурентоспособност (износ) Задаване на ясни цели и индикатори за измерване на успеха на всеки проект и всяка мярка; мониторинг на постигнатите резултати от самото начало на програмата

12 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос Инвестиционен приоритет Бюджет % Приоритетна Ос 1: Технологично развитие и иновации – 295 млн.евро ИП 1.1.: Технологично развитие и иновации 20.88 Приоритетна Ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП – 721 млн.евро ИП 2.1.: Достъп до финансирането в подкрепа на предприемачеството 12.75% ИП 2.2.: Капацитет за растеж на МСП 38.26% Приоритетна Ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност -356 млн.евро ИП 3.1.: Енергийни технологии енергийна ефективност 22.57% ИП 3.2.: Ресурсна ефективност 2.59% Приоритетна Ос 4: Техническа помощ 42 млн.евро 2.95%

13 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 1: Технологично развитие и иновации ИП 1.1.:Технологично развитие и иновации Цели: 1.Стимулиране партньорството между иновативните предприятия и носителите на иновативния потенциал; 2. Въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност в предприятията; 3.Развитие на съществуващи и въвеждане на нови финансови инструменти; 4.Изграждане на съвременна иновационна инфраструктура; 5. Интернационализация на иновационния процес; 6.Популяризиране на добрите практики в иновационната дейност. Водещо значение е Иновационната стратегия за интелигентна специализация Финансов ресурс: евро или 20,88 % от Програмата ; Финансов ресурс: евро или 18,13 % от бюджета на Програмата

14 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
По показател ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ИНОВАЦИИ: BG – около 18% от МСП Румъния – около 18% от МСП ЕС 27 – 30 % от МСП Финландия – почти 40% 3. По показател НОВИ ПРОДКТИ/ПРОЦЕСИ: BG – около 20% от МСП ЕС 27 – 35 % от МСП Финландия – 43% 2. По показател СЪТРУДНИЧЕСТВО: BG – около 3% от МСП Румъния – около 2% от МСП ЕС 27 –12 % от МСП Финландия -15% от МСП 4. По ПОКАЗАТЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ: BG – около 17% от МСП Румъния – около 25% от МСП ЕС 27 –40 % от МСП Финландия- 32%

15 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 1: Технологично развитие и иновации ИП 1.1.:Технологично развитие и иновации. Дейности - 1 1 . Развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията и между бизнеса и научните среди, вкл. интернационализация на иновационния процес: съвместни проекти, вкл. клъстериране и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи; сътрудничество меду европейски и национални академични и изследователски организации за разработване и внедряване на иновативни продукти и процеси,защита и трансфер на авторски права и лицензии, комерсализация. Подобряване взаимодействието в триъгълника на знанието Целева група: български предприятия в сътрудничество с други български или европейски предприятия, висши училища и/или изследователски организации, новосъздадени иновативни предприятия, обединения от предприятия, създадени с цел създаване на продукти и услуги с иновативен характер

16 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 1: Технологично развитие и иновации ИП .1.:Технологично развитие и иновации. Дейности 2: 2. Подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия; Инвестиционна и консултантска подкрепа за разработване на иновации, трансфер на технологии в страната, внедряване на иновации в предприятията; приложни изследвания Повишаване иновациония капацитет на предприятията Повишаване на дела на високо-технологичния сектор Целева група предприятия разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия

17 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 1: Технологично развитие и иновации ИП 1.1.:Технологично развитие и иновации. Дейности 3: 3. Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания. създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории за сертифициране, лаборатории за изпитвания и доказване на концепции на опитни образци и полезни модели, и друга споделена инфраструктура в подкрепа на развойната и иновационната дейност на предприятията, включително Фаза 2 на проекта за София Тех Парк. подкрепа за развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса, свързани с управлението на системата за интелектуална собственост, българската стандартизационна система и системи за акредитация на лаборатории и нови продукти Създаване на иновационна база Целева група София Тех Парк с цел създаване на еко-система от вертикално свързани предприятия, клъстери с потенциал за висока добавена стойност, съществуващи офиси за технологичен трансфер, обединения на фирми както и обединения на фирми с научните организации, институции от пряка полза за иновационната дейност на предприятията

18 Допълняемост между ОПИК и ОПНОИР
Допълняемост между ОПИК и ОПНОИР ОПИК и ОПНОИР са насочени към постигане на интелигентен растеж на българската икономика. Изпълнението на двете оперативни програми и предвиждания синергичен ефект се очаква да допринесе за постигането на дефинираната национална цел за инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП до 2020 г. Допълняемост между тях се изразява в следното: ОПНОИР •фокусира се върху създаване на условия и среда за научно-изследователски и иновационни дейности чрез развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност ; •финансира дейности поставящи стабилна основа за иновационна дейност вкл. и качеството на научно-изследователските институции и на научната и иновационната инфраструктура, както и създаването на ново поколение учени; ОПИК •ОПИК предвижда финансова подкрепа за насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди, включително чрез финансиране на дейности, надграждащи инвестициите по ОПНОИР; •фокусът на ОПИК ще е върху стимулиране на бизнеса за използване на резултатите от създадените условия за осъществяване на иновационна дейност; • в допълнение към развиваната научна и иновационна инфраструктура по ОПНОИР, ОПИК ще подпомогне развитието на иновационната инфраструктура с цел сътрудничество или сътрудничеството между бизнеса и академичните среди чрез създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории и друга споделена инфраструктура.

19 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж . Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”. Дейност 1 Финансови инструменти в подкрепа на предприемачествот, включително за рисков капитал (предимно в началните етапи на развитие на предприятието), гаранционни продукти, заемно и хибридно финансиране ще насърчават: създаването на нови предприятия във високо- и средно-технологичните сектори и тези на интензивни на знанието услуги съгласно НСНМСП; развитието на нови идеи, нови продукти/услуги, трансфера на предприемачески идеи чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, Целева група: новорегистрирани предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над евро; предприемачи, търсещи възможности за развитие и реализация на по-висока добавена стойност; предприятия, които се стремят към пазарно развитие и устойчивост.

20 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж . Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”. Дейност 2: Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства: предприятия в спефицични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предпримачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, ИКТ приложения и приложения за електронна търговия и услуги в тези области. Насърчаване на предприемачеството чрез безвъзмездна финансова помощ в специфични сфери Целева група : предприятия, желаещи да реализират предприемачески идеи в областта на здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, демограските въпроси, културните и творчески индустрии и др. 1 .

21 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж . Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” . ДЕЙНОСТИ:  подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии; (Технологична модернизация)  подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез използване на информационни и комуникационни технологии; (Международни стандарти и системи за управление)  подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.(инвестиране в повишаване на предприемаческата култура относно обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми; насърчаване на транс-националното и международната дейност на българските МСП, чрез осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари, организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджърмънт; популяризация, маркетингови и информационни дейности в областта на туризма ) Целева група : МСП според НСНМСП, институции и организации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса 1 .

22 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 3: “Енергийна и ресурсна ефективност” Инвестиционен приоритет 3.1.: "Енергийни технологии и енергийна ефективност" ДЕЙНОСТИ:  подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;  подкрепа за повишаване на гъвкавостта на доставките за допълнителни възножности на предприятията да реализират енергийни спестявания - проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия― Фаза 2.  институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие. Целева група : МСП (без сектор услуги и търговия); АУЕР

23 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 3: “Енергийна и ресурсна ефективност” Инвестиционен приоритет 3.2.: „Ресурсна ефективност” ДЕЙНОСТИ: подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия. Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти. Относно резултатите ще бъде приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization). Целева група : МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални зони, МИГ. Типове бенефициенти: МСП от преработващата промишленост Нова и подходяща мярка, но ако български МСП се нуждаят от нея, то финансиране по ОПИК трябва да се предвиди за минимум 280, не 70.

24 ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Приоритетна Ос 3: “Енергийна и ресурсна ефективност” Инвестиционен приоритет 3.2.: „Ресурсна ефективност” ДЕЙНОСТИ: подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия. Ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти. Относно резултатите ще бъде приложено изискване за разпространение с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization). Целева група : МСП, организации на МСП, клъстери, индустриални зони, МИГ. Типове бенефициенти: МСП от преработващата промишленост Нова и подходяща мярка, но ако български МСП се нуждаят от нея, то финансиране по ОПИК трябва да се предвиди за минимум 280, не 70.

25 ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

26 ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” Инвестиционен приоритет № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила Инвестиционен приоритет № 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности Инвестиционен приоритет № 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

27 ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА” Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции Инвестиционен приоритет № 7: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените - здравословни и безопасни условия на труд

28 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

29 МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“
Подмярка “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Финансова рамка: мин евро за едно проектно предложение Максимална инвестиция евро в рамките на целия планов период

30 МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“
Подмярка “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” Операция “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” Кандидати: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Подпомагани дейности: туризъм, производство, услуги, занаяти и др. неземеделски дейности. Допустими разходи: СМР, оборудване, нематериални инвестиции Финансова рамка: евро евро Интензитет на помощта: 75% при спазване на правилата за държавна помощ

31 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Светла Маринова Управител на Консултантска фирма “АЛМАРЕКС” ЕООД Тел ;


Изтегли ppt "Перспективи за българския бизнес през новия програмен период г."

Сходни презентации


Реклама от Google