Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Област на интервенция Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Област на интервенция Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален."— Препис на презентация:

1

2 Област на интервенция Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции

3 Цели на проекта Повишаване професионалната компетентност на заетите от целевата група /Заети лица над 54 год. и заети лица със средно или по-ниско образование. / чрез подобряване на квалификацията и/или валидиране на придобитите компетенции Повишаване капацитета на служителите от целевата група чрез повишаване на ключовите им компетенции; Повишаване конкурентноспособността на организацията чрез въвеждане на система за самообучение и собствена система за вътрешно - фирмено обучение с цел постигане на по-висока и по- качествена заетост; повишаване адекватността на уменията и знанията, съобразено с актуалните нужди на фирмата, за да се повиши производителността на труда и за да се създадат условия за устойчива заетост. Подпомагане процеса на формиране на човешкия капитал

4 Кратко описание на проектното предложение
Проектното предложение е насочено към предоставяне на обучения на работното място на служителите на Захаро ООД, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на компанията. С оглед постигането й, компанията ще реализира следните дейности:

5 Дейност 1 "Предоставяне на обучение за повишаване и/ или за придобиване на нова професионалната квалификация за заетите в Захаро ООД" Ще бъдат обучени общо 45 заети в компанията: 15 заети по част от професия: "Продавач - консултант" (код ), специалност "Продавач - консултант" (код ) - втора квалификационна степен; 20 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код ), специалност "Производство на сладкарски изделия" (код ) - втора квалификационна степен; 10 заети по част от професия: "Хлебар - сладкар" (код ), специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" (код ) - втора квалификационна степен;

6 Дейност 2 "Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности за заетите в Захаро ООД“ Ще бъдат обучени общо 46 заети в компанията: - 26 заети по КК2 "Общуване на чужди езици - Английски език" , три нива на обучение; 20 заети лица по КК "Дигитална компетентност" - 45 учебни часа

7 Дейност 3 "Въвеждане на система за самообучение и въвеждане на собствена система за вътрешно - фирмено обучение в Захаро ООД ". Цел на Дейност 3 е разработване и внедряването на системи за осигуряване на възможности за обучение в организацията като инструмент за подкрепа и кариерно израстване, създаване на форми за планиране на обучения, избор на обучения и обучителни програми, като се цели развитие и адаптиране на компанията и на нейните служители.

8 Дискусия Въпроси и мнения Думата е ваша ..........
Дискусия Въпроси и мнения Думата е ваша


Изтегли ppt "Област на интервенция Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален."

Сходни презентации


Реклама от Google