Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Доц. д-р Величка Димитрова ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград

Сходни презентации


Презентация по темата: "Доц. д-р Величка Димитрова ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград"— Препис на презентация:

1 Доц. д-р Величка Димитрова ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград
Повишаване интереса на учениците към природните науки чрез използване на интерактивни методи Доц. д-р Величка Димитрова ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград

2 Какви качества трябва да притежава добрият учител според учениците:
? Какви качества трябва да притежава добрият учител според учениците: Умение за ясно преподаване на материала Добър външен вид Дидактически умения Мило отношение Търпение Справедливост Широки познания по специалността Чувство за хумор Приятелско отношение Умение за подбор на облеклото Принципност Доброжелателност Познание в областта на младежката музика Да не е мързелив Строгост Разбиране

3 ! Резултати от отговорите на учениците в немскоезичните страни (Фогел, 2004): Умение за ясно преподаване на материала Добър външен вид Дидактически умения Мило отношение Търпение *** Справедливост ** Широки познания по специалността Чувство за хумор * Приятелско отношение Умение за подбор на облеклото Принципност Доброжелателност Честност ***** Познания в областта на младежката музика Да не е мързелив Строгост Разбиране ****

4 ! Преди 50 години хората са се смеели средно по 18 минути на ден Днес се смеят едва по 6 минути. Според Биргит Рисланд има 4 категории хумор: Социален хумор Повдигащ духа хумор Злобен хумор Самокритичен хумор При учителите най-силно развит е повдигащият духа хумор. Следват го социалният и злобният хумор (Рисланд, 2002).

5 ! Предпоставки за повишаване мотивацията за учене и успешен учебен процес Може да се учи и без смях, но във весела и забавна среда резултатите са по-добри! Да се търси положителното – чашата е полупълна, а не полупразна! Скуката е най-големият враг на ученето – създавайте напрежение, изненада, провокация! „учител + ученик“ ≠ „преподаване + учене“

6 ! Модели на учене „пасивно учене“ – ученикът получава информация от един или друг източник, запомня я и след това я възпроизвежда. „обяснително учене“ – директно предаване на знани-ето от учителя към учениците, основано на разбира-нето за поетапно и логически последователно усво-яване на понятия и умения. Свързва се повече с дек-ларативното „знаене какво“, отколкото с проце- дурното познание „знаене как“.

7 ! Модели на учене „активно учене“ или „учене чрез откриване“ – при него учениците се поставят в ситуации с ясно зададена цел, а нейното постигане се възприема като разрешим проблем. „Откриването” се изразява в търсенето на средства, методи за намиране на решение на поставената цел („учене чрез действие”, „учене чрез участие”, „учене, центрирано върху обучавания”); „интерактивно учене“ – учене чрез взаимодействие, при което се формират не само знания и умения, но и поведение, включително инициативност и способност за сътрудничество.

8 Основни принципи на интерактивното учене
! Основни принципи на интерактивното учене Намаляване на ИНФОРМИРАЩИТЕ функции на ученето. Повишаване на ФОРМИРАЩИТЕ функции на ученето. Развиване на ОТНОШЕНИЯ: ценностна ориентация и нагласа; толерантност; лична отговорност; адекватна самооценка.

9 ! ОТ УЧЕНИКА СЕ ОЧАКВА: Да задава въпроси
Да разграничава факти от твърдения Да поставя цели Да идентифицира проблеми Да събира, групира информация Да генерира алтернативи Да изразява собствено становище Да аргументира, обосновава личен избор Да има адекватна самооценка

10 Предпоставки за прилагане на интерактивни методи в обучението
! Предпоставки за прилагане на интерактивни методи в обучението Психологически: съобразяване с възрастовите особености и познавателни възможности на учениците; изграждане на положителна мотивация за използване на интерактивни методи (за преподавателите и за учениците). Педагогически: познаване спецификата на отдел- ните интерактивни методи; целенасочена подготовка на преподавателя и на учениците за прилагане на интерактивни методи в обучението; осигуряване на подходяща материална база.

11 Предпоставки за прилагане на интерактивни методи в обучението
! Предпоставки за прилагане на интерактивни методи в обучението Социални и управленски: наличие на демократичен стил на управление на взаимоотно-шенията на равнище учител – ученик и ученик – ученик; активизиране на междуличностното и професионалното взаимодействие на преподавателите от дадено направление, училище, град за прилагане на интерактивни методи активизиране на учениците за самостоятелна изследователска дейност в екипите. Методически: избор на актуални, значими и предизвикателни за учениците проблеми предварително поставяне на въпросите, задаване на определено време за решаване и критерии за тяхното оценяване включване на състезателен елемент между групите и отчитане индивидуалния ръст на постижения на всеки ученик.

12 Варианти за реализация
! Варианти за реализация Допълване на традиционната структура на урока с интерактивни техники – свектавица, метод на разделения постер; Смесване на традиционни и инте-рактивни действия – дискусия, мо-зъчна атака; Извън класната стая – провежда-не в специализирана лаборатория или в естествена среда – защита на проект; Напълно интерактивен – повечето или почти всички елементи на урока са интерактивен режим; За всекиго по нещо – приспособя-ване към възможностите и предпо-читанията на учениците.

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Доц. д-р Величка Димитрова ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград"

Сходни презентации


Реклама от Google