Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Състояние на ромската образователна интеграция:

Сходни презентации


Презентация по темата: "Състояние на ромската образователна интеграция:"— Препис на презентация:

1 Състояние на ромската образователна интеграция:
от иновативния модел в час до иновативното училище София 14 май 2018година

2 Мястото на кварталното иновативно училище в контекста на големия град
Автори: Димитринка Георгиева Гюнел Осман

3 70 % 575 – ученици 414 – дневна форма 110 – задочна форма
ИНОВАТИВНО СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна чл.38, ал.6 от ЗПУО с решение на МС № 391/ г. 575 – ученици 414 – дневна форма 70 % ученици от турски и ромски етнос 110 – задочна форма 51 – самостоятелна форма

4 По пътя на вторичната сегрегация
Правото на родителите да избират най-подходящото училище Близост до работата на родителите и мобилност Наличието на една от големите ромски общности в града Ниска раждаемост

5 Иновациите в СУ „Любен Каравелов“
Пълен обхват на децата чрез ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Активно работещи РОДИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ Активна работа на УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ Прилагане на ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

6 Образователният медиатор – идеята – 2014г.
Национален колеж по педагогика „Константин Братеску“ гр. Констанца, Румъния 2016г. Осигурени средства от Община Варна по програма: „Приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно положение„ Заповед № РД / г. на Министъра на труда и социалната политика за допълване на професията „Образователен медиатор“ и включването и в НКПД под код Разработена примерна длъжностна характеристика от ЦОИДУЕМ Осигурени средства с Постановление № 47 на МС от г.

7 Образователният медиатор – в момента
Работа на терен със семействата Работа в училище - проследяване ежедневно посещаемостта на учениците в учебни часове Картотека на ученици, които нередовно посещават училище

8 Образователният медиатор – предстои
Да се конкретизира образователния ценз: Специален курс одобрен от МОН или диплома/сертификат от педагогически ВУЗ Разработване и утвърждаване на документация на ниво училище - дневник на образователния медиатор - режим на работно време Разработване на механизъм за отчетност

9 Иновативни методи на преподаване
Microsoft Office 365

10 Иновативни методи на преподаване
Ролята на координатора Обучения за работа с Office 365 на учители и ученици Администриране на системата Техническо подпомагане и обезпечаване в часовете за работа с таблетите

11 Microsoft Office 365 в администрацията
Вътрешна комуникация Работа в облака - директор – учители - обмен на файлове - класни ръководители – ЗДУД - работа в реално време по групи - ученици - учители

12 Бинарни уроци и новата роля на учителя
Смяна на учебната среда Разнообразяване на процеса Учителят – модератор и фасилитатор Учене чрез сугестия (преживяване)

13 Срещани проблеми при реализация:
РОДИТЕЛИ - Липса на родители (отглеждане на децата от роднини) - Липса на мотивация за получаване на образование - Ниска грамотност на родителите УЧЕНИЦИ - Слабо владеене на български език МЕДИАТОР - Липса на мотивирани хора от общността за работа - Липса на хора със средно образование от общността

14 Срещани проблеми при реализация:
- Липса на финансиране на иновативните училища - Интернет в цялата сграда на училището - Компютърна техника във всяка класна стая - Допълнително възнаграждение за преподаватели, работещи по проекта - Разходи за публичност и изяви

15 Благодаря за вниманието!
контакти: Димитринка Георгиева Гюнел Осман


Изтегли ppt "Състояние на ромската образователна интеграция:"

Сходни презентации


Реклама от Google