Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Разлог, България www.eurocenter21.eu „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Разлог, България www.eurocenter21.eu.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Разлог, България www.eurocenter21.eu „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Разлог, България www.eurocenter21.eu."— Препис на презентация:

1 Разлог, България www.eurocenter21.eu
„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Разлог, България

2 КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ” 22 февруари 2019 г., гр. Разлог
Erasmus+ Стратегически партньорства, Ключова Дейност 2, Обучение на възрастни “Family Literacy Works!” N RO01-KA КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ” 22 февруари 2019 г., гр. Разлог

3 ПРОЕКТ “Family Literacy Works!”
Продължителност: 30 месеца (Октомври 2016 – Март 2019) КООРДИНАТОР: ASOCIATIA LEARN&VISION, Румъния ПАРТНЬОРИ: „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД, България Biblioteca Judeteana “Octavian Goga”, Румъния Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria, Португалия Mestna knjižnica Kranj, Словения Training Center CES, Македония

4 РЕЗУЛТАТИ Сравнителен анализ на програми и практики за семейна грамотност в страните на партньорите (Румъния, България, Словения, Македония и Португалия); Професионален профил на фасилитатора на семейна грамотност; Учебна програма, методология и материали за обучение на фасилитатори на семейна грамотност   

5 СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ Грамотността в днешно време е комплексен термин,който е от ключово значение за икономическото и обществено развитие като цяло. Грамотността през 21 век надхвърля границите на основните умения за четене и писане. Това е процеса на ученето през целия живот. В семейната среда също могат да бъдат идентифицирани различни видове грамотност, важни за развитието както на децата, така и на възрастните: начална грамотност, математическа грамотност, информационна и дигитална грамотност, грамотност за природни науки, музикална грамотност, здравна грамотност, функционална грамотност, грамотност при възрастни.

6 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
Дефиниция на фасилитатор (Хоган): Самоаналитична и фокусирана в работата си личност, която притежава широк набор от човешки, работни и технически знания и умения, в комбинация с богата гама от натрупан опит, така че да може успешно да направлява група от хора по посока на постигането на общата цел.” Фасилитаторът на семейна грамотност е професионалист, който направлява или подпомага семействата в постигането на тяхната обща цел в областта на семейната грамотност или образованието. Той/тя могат да работят в различни роли и в два различни етапа на действие: като лице, което разработва и развива програми за семейна грамотност и като техен доставчик.

7 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
6 области на ключови компетентности на фасилитатора на семейна грамотност: 1. Професионални компетентности: a) Осъзнаване на важността на семейната грамотност; б) Промотиране на семейната грамотност на всички нива, например в образователната система, в различни възрастови групи, при групи със различен социален произход и др. ; в) Инкорпориране на моделите на семейна грамотност в местните условия; г) Идентифициране и оценка на потребностите в местните условия; д) Промотиране и насърчаване на семейната грамотност в различни социални и културни условия.

8 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
2. Компетентности в областта на педагогиката и андрагогиката: a) Автономно разработване на план за осъществяване на обучително занятие и програми за семейна грамотност; б) Мониторинг и оценка на напредъка на индивидуално и групово ниво; в) Промотиране на ученето и предоставяне на адекватна подкрепа; г) Подкрепа и промотиране на неформалното учене през целия живот; д) Трансфер на знания и опит в учебния процес.

9 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
3. Компетентности за фасилитиране: a) Управление на екипи и работни групи; б) Разрешаване на обучаемите да поемат отговорност за своето собствено обучение и напредък; в) Насърчаване на участието и екипната работа; г) Мотивиране на членовете на групата за постигане на обща цел.

10 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
4. Междуличностни и социални компетентности а) Умения за междуличностни взаимоотношения; б) Много добри умения за работа в мултикултурна/ междупоколенческа среда; в) Устойчивост в стресови ситуации; г) Позитивна нагласа; д) Висока степен на мотивация за работа със семейства. 5. Управленски компетентности a) Ефективна организация на своята работа и време б) Управление на екипа в) Автономност при вземането на решения

11 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ФАСИЛИТАТОРА НА СЕМЕЙНА ГРАМОТНОСТ
6. Личностни и поведенчески компетентности a) Идентифициране и управление на своите собствени потребности от обучение и цели; б) Автономно планиране, имплементиране и оценка на своята собствена професионална роля и практика; в) Общ преглед на своята работа и на работата на другите; г) Установяване и управление на своите собствени обучителни цели; д) Проява на ангажираност и способност за управление на своето професионално развитие; е) Поемане на отговорност за взети решения в различни ситуации; ж) Способност за справяне с конструктивна критика.


Изтегли ppt "Разлог, България www.eurocenter21.eu „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД Разлог, България www.eurocenter21.eu."

Сходни презентации


Реклама от Google