Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Сходни презентации


Презентация по темата: "РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА"— Препис на презентация:

1 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. ПРИОРИТЕТНА ОС 2 ОТПАДЪЦИ IV заседание на РГ за ОПОС 2014 – г. 13 март 2013 г., гр. София

2 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Дейности към инвестиционен приоритет 6.1 към ТЦ 6 (КФ): адресиране на значителните нужди за инвестиции във сектор отпадъци за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 1. Инсталации и мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците, нужни за подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателни изисквания Разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, Приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба Изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата;

3 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата). Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за зелени отпадъци Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци

4 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне. Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти. Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания Бенефициенти: общини, регионални сдружения за управление на отпадъците; оползотворяващи организации за отпадъци от опаковки и МСП от сектор „отпадъци“ (за дейностите, за които ще се прилагат финансови инструменти).

5 2. Укрепване на капацитета за управление на отпадъците
РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. 2. Укрепване на капацитета за управление на отпадъците Мерки за подпомагане формирането и прилагането на политики в областта на управление на отпадъците, като напр. : изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци, на базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на имотите разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление на различни потоци битови отпадъци, регионални планове за управление на отпадъците, други допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.)).

6 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за управление на отпадъците, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел; Подготовка и провеждане на специфични програми за обучение (вкл. семинари) относно управлението на отпадъците, с цел укрепване на административния капацитет и подкрепа за правилно прилагане на изискванията за управление на отпадъците, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали;

7 РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Дейности за укрепване на капацитета на компетентните органи, отговорни за управление на отпадъците на национално ниво, вкл. дейности, свързани с обмяна на опит, добри практики и сътрудничество, вкл. изготвяне на необходимите обучителни планове и материали. Бенефициенти: МОСВ (дирекция „УООП“), ИАОС, РИОСВ, общини (за регионални планове за управление на отпадъците).

8 Схема за екоиновации в сектор отпадъци
РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. Дейности към инвестиционен приоритет 5.2 към ТЦ 5 (КФ): насърчаване на инвестициите за адресиране на специфични рискове, осигуряващи устойчивост към бедствия и развитие на системи за управление на бедствия Схема за екоиновации в сектор отпадъци Бенефициенти: МСП, чийто основен предмет на дейност е свързан с управление на отпадъците (с прилагане на финансови инструменти).

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА"

Сходни презентации


Реклама от Google