Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Информационен ден – гр. Перник

Сходни презентации


Презентация по темата: "Информационен ден – гр. Перник"— Препис на презентация:

1 Информационен ден – гр. Перник
RIS BRIDGE SW BG Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране: преодоляване на различията в темповете на внедряване на иновации в столицата и в останалата част на района Информационен ден – гр. Перник 11 ноември 2005 г., София

2 RIS BRIDGE SW BG Партньори:
Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, България Център за изследване на демокрацията, България URENIO Research Unit, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Coventry University Enterprises Ltd., West Midlands, UK Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Germany

3 Югозападен район за планиране - България
Югозападен район за планиране - България Области: София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград население – 2,1 млн от тях – 57 % в София 38 % от БВП на страната 75 % от БВП на ЮЗР са концентрирани в София - около 29 % от БВП на България

4 Цели да създаде предпоставки за насърчаване на иновациите в района;
да превърне района в двигател на икономическото развитие въз основа на засилено внедряване на нови технологии и иновации; да изгради капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионната политика след 2007 г.

5 Етапи Подготвителен етап – изграждане на консенсус
Иновационен “одит” на района – регионална иновационна система Изработване на Регионална иновационна стратегия; изготвяне на Планове за изпълнение на стратегията.

6 1. Подготвителен етап Управленска структура на проекта – Управителен съвет, екип на проекта, партньори от ЕС, консултанти от България, работни групи за проучванията и анализите, международен експертен панел Национален иновационен форум 2005 – 25 октомври 2005 г. Информационни дни в Перник, Кюстендил и Благоевград Информационни материали – бюлетин “Иновационни стратегии” Проучване на съществуващи материали – областните стратегии, регионалния план за развитие, обзорни материали Изготвяне на методологията за регионалните проучвания Формиране на работните групи

7 Принос на Област Перник
Представители в Управителния съвет Контактни лица – работни групи Формиране на работните групи Информационни дни и консултативни срещи в Перник Бюлетин “Иновационни стратегии” – брой 2 Съществуващи материали Методологията за регионалните проучвания

8 2. Иновационен “одит” на района
2. Иновационен “одит” на района Проучване на: потребностите на фирмите от иновации предлагането на иновации от страна на научните институти и университетите посредническите организации Анализ Извеждане на водещите сектори Първи заключения и препоръки от проучванията Методология за разработване на стратегията

9 3. Регионална иновационна стратегия и планове за изпълнение
3. Регионална иновационна стратегия и планове за изпълнение Определяне на стратегическата цел чрез форсайт методи Изготвяне на РИС и планове за изпълнението й Концепция за мониторинг на иновационната активност на фирмите в района – регионална иновационна “обсерватория”

10 Специфични характеристики на RIS BRIDGE SW BG
Прилага се индивидуален подход към София-град и останалата част на района РИС и Форсайт 1 Стратегия + 2 Плана Регионална иновационна обсерватория Национална мрежа от РИС райони

11 Благодаря за вниманието!
Даниела Чонкова Координатор RIS BRIDGE, Фондация “ПИК” тел.: (+359 2) , (+359 2) факс: (+359 2) мобилен: ( )


Изтегли ppt "Информационен ден – гр. Перник"

Сходни презентации


Реклама от Google