Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Напредък в изпълнението на ОП НОИР БТПП, гр

Сходни презентации


Презентация по темата: "Напредък в изпълнението на ОП НОИР БТПП, гр"— Препис на презентация:

1 Напредък в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 БТПП, гр
Напредък в изпълнението на ОП НОИР БТПП, гр.София, 27 февруари 2018 г.

2 Съдържание Финансово изпълнение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ г. Създаване на самостоятелна Изпълнителна агенция ОП НОИР Действия за подобряване на изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

3 I. Финансово изпълнение на приоритетните оси - одобрен бюджет на ОП НОИР
Договорени средства – близо 291 млн. лв. / лв./ - или близо 23% от бюджета на програмата Реално изплатени средства – над 121 млн.лв. / ,31 лв./ - или близо 9% от бюджета на програмата Общ бюджет лв. (ЕС – и НФ – )

4 I. Финансово изпълнение на одобрения бюджет на ОП НОИР
,08 лв. Одобрен бюджет от КН (63,32% от общия бюджет) ,30 лв. 91,8% Бюджет на обявените процедури (58,71% от общия бюджет) ,26 лв. Договорени (21,27% от общия бюджет) 36,6% 46,4% ,90 лв. Реално платени (9,88% от общия бюджет) 60,1% ,81 лв. Верифицирани (5,93% от общия бюджет) Общ бюджет – ,82 лв. Данните са към г.

5 I. Финансово изпълнение на приоритетните оси - разпределение на бюджета

6 I. Финансово изпълнение на приоритетните оси - брой обявени процедури

7 Оптимизация на бюджета по Приоритетна ос 2
(освободен ресурс 43,431 млн.лв)

8 Оптимизация на бюджета по Приоритетна ос 3 (освободен ресурс 6,572 млн
Оптимизация на бюджета по Приоритетна ос 3 (освободен ресурс 6,572 млн.лв)

9 II. Създаване на Изпълнителна агенция ОП НОИР
Разделение на функциите между УО и КБ Промяна в управлението на УО на ОП НОИР Нова структура и преразпределение на функции съобразно логиката на изпълнение на ОП Обявяване на конкурси за ръководните позиции

10 III. Действия за подобряване на изпълнението на ОП НОИР 2017-2023
Рестартиране на работата на Подкомитет Наука по Ос 1 и Тематичните работни групи по Оси 2 и 3 Развитие на инструменти за наблюдение и реакция при закъснение – система за ранно предупреждение на ниво ОП Опростяване на административните процедури за кандидати и бенефициенти Ad hoc/междинна оценка на ОП НОИР с научените уроци и препоръки към УО за промени по време на изпълнението

11 III. Действия за подобряване на изпълнението на ОП НОИР 2017-2023
Използване на техническата помощ за подкрепа на бенефициентите по системните проекти и на изпълнителите на договори по грантовите схеми Провеждане на месечни/тримесечни срещи с екипите за изпълнение на системни проекти/изпълнителите на договори по грантови схеми Публикуване на добри практики от изпълнени проекти Информация и подкрепа за бенефициентите при и по време на изпълнение на договорите

12 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "Напредък в изпълнението на ОП НОИР БТПП, гр"

Сходни презентации


Реклама от Google