Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”"— Препис на презентация:

1

2 Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”

3 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ Приоритетна ос - І „Добро управление” Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия - BG051PO002/13/1.1-07 Крайният срок за получаване на предложенията беше: г.

4 Обща и специфични цели на проекта
Оптимизиране структурата на общинска администрация Свищов за постигане на по-ефективното й функциониране и избягване на дублиращи се функции е общата цел А специфичните - Разработване на функционален анализ, базиран върху анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на общинската администрация Свищов

5 Очакваните резултати от проекта
Оптимизирана структурата на общинската администрация на Община Свищов и постигнато по-ефективното функциониране, избегнати дублиращи се функции. Разработен функционален анализ, базиран върху анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на дейността на общинската администрация Свищов  Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията Препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността

6 С какви дейности ще се постигнат резултатите?
Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури Дейност 3: Планиране и подготовка на функционалния анализ Дейност 4 : Провеждане на функционален анализ Дейност 5 : Приключване на функционалния анализ Дейност 6: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението Дейност 7: Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ и мониторинг на резултатите от него Дейност 8: Информация и публичност

7 Целеви групи – към кого е насочен пряко проекта?
Общинската администрация на Община Свищов В какво ще се изразява въздействието? Набрани и анализирани документи и информация за текущото състояние на администрацията; Проведено анкетно проучване и анализирани резултати от него; Проведени интервюта и фокус група за доизясняване на ключови въпроси и области на анализа; Направена експертна оценка и изведени основни констатации и изводи, силни и слаби страни и др.

8 Други важни действия: Изготвен план за действие
Интегриране на плана за действие от функционалния анализ в регулярната система за управление на изпълнението в административната структура Информиране на заинтересованите страни Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ и мониторинг на резултатите от него

9 Срок и стойност на изпълнението на проекта
Срока за изпълнение е до 27 януари г. Договорните параметри с избраните изпълнители и разходите за други дейности по изпълнението на проекта са на обща стойност ок лв.

10 Благодарим за вниманието!


Изтегли ppt "Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”"

Сходни презентации


Реклама от Google