Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Т. 6 Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. на Оперативна програма „Наука.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Т. 6 Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. на Оперативна програма „Наука."— Препис на презентация:

1 Т. 6 Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г то заседание на Комитета за наблюдение гр.София, 29 май 2019 г.

2 ИГРП за 2019 г. (изменение) Научни изследвания и технологично развитие – 1 процедура на стойност лв. Образование и учене през целия живот – 4 процедури на стойност лв. Приоритетна ос 3. Образователна среда за активно социално приобщаване – 3 процедури на стойност лв. ПО 1. ПО 2. ПО 3.

3 1 3 5 7 2 4 6 8 ПО1 ПО2 ПО2 ПО3 ПО3 Ноември 2019 Май 2019 Юли 2019
ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020, КОНКУРС WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2 ПО1 ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО2 ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА (НА РЕГИОНАЛНО НИВО) ПО2 ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ПО3 ПО3 Ноември 2019 Май 2019 Юли 2019 Септ. 2019 Юни 2019 Юли 2019 Ноем. 019 Дек. 2019 СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2 ПО2 ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ПО3 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО2 ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ПО3 2 4 6 8

4 „Студентски практики 2“
Процедури по Приоритетна ос 2. Образование и учене през целия живот (2/5) „Студентски практики 2“ Допустим кандидат Министерство на образованието и науката. Срокове Обявяване на процедурата: Юли 2019 г. Краен срок за кандидатстване: Август 2019 г. Бюджет и начин на предоставяне на БФП лв. Директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент. Дейности, свързани с организация и провеждане на студентски практики.

5 Процедури по Приоритетна ос 3. Образователна среда за активно социално
приобщаване (2/3) Процедура „Подкрепа за деца със специални образователни потребности в училищното образование “ Основни дейности: Функционална оценка на индивидуал-ните потребностите; Специализирани обучения; Осигуряване на материали и учебно-технически средства; Работа със семейства на деца и ученици със специални образователни потребности и такива с поведенчески проблеми; Дейности за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със СОП, изявени дарби и поведенчески проб-леми; Превенция за намаляване на вербалната агресия, физическото насилие и автоагресията в детските градини и училищата. Допустим кандидат Министерство на образованието и науката. Бюджет и начин на предоставяне на БФП лв. Директно предоставяне на конкретен бенефициент. Срокове Обявяване на процедурата: Ноември 2019 г. Краен срок за кандидатстване: Януари 2020 г.

6 Процедури по Приоритетна ос 3. Образователна среда за активно социално
приобщаване (3/3) Процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до образование и учене през целия живот “ Основни дейности: Подпомагане на ученици, студенти, докторанти, пост-докторанти и специализанти от уязвими групи за продължаване на обучението им , актуализиране на учебни материали, организиране и провеждане на курсове за ограмотяване на лица над 16 години и на курсове за усвояване на учебно съдържание, провеждане на информационни кампании за популяризиране на необходимостта от повишаване на грамотността и др. Допустим кандидат Министерство на образованието и науката. Бюджет и начин на предоставяне на БФП лв. Директно предоставяне на конкретен бенефициент. Срокове Обявяване на процедурата: Декември 2019 г. Краен срок за кандидатстване: Февруари 2020 г.

7 Проект на решение Комитетът за наблюдение одобрява изменение на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г.

8 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "Т. 6 Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. на Оперативна програма „Наука."

Сходни презентации


Реклама от Google