Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Т. 7 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и критерии за подбор на операция „Студентски практики 2” 11-то заседание.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Т. 7 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и критерии за подбор на операция „Студентски практики 2” 11-то заседание."— Препис на презентация:

1 Т. 7 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и критерии за подбор на операция „Студентски практики 2” то заседание на Комитета за наблюдение гр. София, 29 май 2019 г.

2 Съответствие и цел на операцията
Приоритетна ос 2, ИП 10iv, специфична цел 2 Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България Доклад на ЕК за България за 2019 г. Студентски практики 2 По-успешна реализация на пазара на труда на завършващите висше образование Цел

3 Схема на изпълнение Висши училища МОН Пазар на труда
търсене предлагане Студенти в приоритетни професионални направления наставници Студенти в защитени специалности Студенти в специалности с нисък % на реализация ментори Пазар на труда Студенти в специалности с недостиг на специалисти Обучение в реална работна среда

4 Индикатори за резултат
Бюджет и индикатори Бюджет на операцията лева Индикатори за изпълнение Брой студенти, включени в студентски практики – , от които: Студенти в област «педагогически науки» ; Студенти в област „технически науки“ – 7 000; Студенти в област „природни науки, математика и информатика“ – 2 700 Индикатори за резултат Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда, от включените в практическо обучение по ОП – 90%; Студенти, обучаващи се в технически науки от включените в дейности по ОП -25% (принос на операцията 5%)

5 Проект на решение Комитетът за наблюдение одобрява предложените от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г. методология и критерии за подбор на операция „Студентски практики 2“.

6 Благодаря Ви за вниманието!
Координати за контакт: гр.София, 1113 Бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 5, ет.1 Тел:


Изтегли ppt "Т. 7 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и критерии за подбор на операция „Студентски практики 2” 11-то заседание."

Сходни презентации


Реклама от Google