Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Информационна среща по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Информационна среща по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж."— Препис на презентация:

1 Информационна среща по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“ В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД / г. по подмярка 19.2 от ПРСР за периода г. ОП: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

2 Основна цел на процедурата:
Да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

3 ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ Кандидатите трябва:
1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 2. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 3. Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ; 4. Да имат минимум три приключени финансови години; 5. Да извършват своята дейност на територията на МИГ- ЛОМ.

4 Категория предприятие
Малки предприятия Средни предприятия Нетни приходи от продажби ≥ лева Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени финансови години. Брой заети лица Нетни приходи от продажби ≥ лева Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени финансови години. Брой заети лица

5 Допустими кандидати по групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“: С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

6 Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“ J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ J60 „Радио- и телевизионна дейност“ J61 „Далекосъобщения“ J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ J63 „Информационни услуги“ М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

7 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
С10 „Производство на хранителни продукти“ С11 „Производство на напитки“ С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ С14 „Производство на облекло“ С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

8 Размер на допустимите разходи
Максималният размер на общите допустими разходи за проект е лева / евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП / за проект е лева /15338,76 евро. Максималният размер финансиране на допустимите разходи /безвъзмездната финансова помощ /БФП / за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент е ,40 лева / евро/. Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

9 ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

10 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнение на дейност „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии“

11 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), допринасящи за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“ (Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават лв. по всеки индивидуален проект.)

12 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), допринасящи за изпълнение на дейност „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“ (Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават лв. по всеки индивидуален проект.)

13 Разходи за нематериални активи
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнение на дейност „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии“. Разходи за придобиване на специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“. (Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават лв. по всеки индивидуален проект.)

14 Разходи за нематериални активи
Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) за изпълнение на дейност „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“ (Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават лв. по всеки индивидуален проект). Разходи за придобиване на специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за изпълнение на дейност „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“ (Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават лв. по всеки индивидуален проект).

15 Разходи за услуги Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“. Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти), допринасящи за изпълнение на дейност "Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет"

16 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарт , допринасящи за изпълнение на дейност "Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет« Присъждане на екомаркировката на ЕС, допринасящи за изпълнение на дейност "Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет« Внедряване и сертифициране на добри производствени практики за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“

17 Разходи за услуги Ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“ (Стойността на предвидените в проектното предложение разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.) Ре-сертификация на системи за управление за изпълнение на дейност „Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет“

18 Разходи за услуги Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията за изпълнение на дейност „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“ Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS) за изпълнение на дейност „Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги“

19 Разходи по информация и публичност
Разходи за визуализация до 2000 лв (фонд: ЕФРР, режим на финансиране: de minimis, допустим) Дейностите за информация и комуникация трябва да отговарят на условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация г., публикуван на интернет страницата на УО

20 ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Периодът на прием на проектни предложения обхваща г.: Краен срок за подаване на проектни предложения: по първа покана е 17:30 часа на 18 ноември 2018 г. Краен срок за подаване на проектни предложения по втора покана е 17,30 часа на 30 май 2019 г.

21 МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е- кандидатстване“ на следния интернет адрес: Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: - на сайта на МИГ ЛОМ - - на сайта на ИСУН -

22 БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА Бюджет по процедурата за двата приема : лева. Общ размер на бюджета по втори прием: Остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием. Максималният размер на общите допустими разходи по проект е лева. Минималният размер на БФП за проект е в рамките на лева. Максималният размер на БФП е ,40 лева. Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи. Общ размер на безвъзмездна финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) Национално съфинансиране ,00 лв. 999984,66 евро 1 662 430,00лв. 849986,97 евро ,00лв. 149997,69 евро

23 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
КРАСИМИРА ТОМОВА-НИКИФОРОВА Експерт стратегия, тел ; е-mail:


Изтегли ppt "Информационна среща по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж."

Сходни презентации


Реклама от Google