Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America."— Препис на презентация:

1 Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America for Bulgaria Foundation (ABF) assists in the development and growth of a vibrant private sector for the benefit of a free and democratic Bulgaria.  Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development.  The grants provided by ABF will build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria. Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 

2 Закон за защита от домашно насилие
- Урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане - Съществува от 2005 г.

3 Член 2! Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

4 Защита по закона за: съпруг или бивш съпруг;
лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ – майка, татко, баба, дядо; низходящ – деца, внуци, правнуци; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско.

5 Когато има домашно насилие:
Пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

6 Мерки за защита: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

7 Мерки за защита: временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

8 Програми и проекти на юридически лица с нестопанска цел
Превенция чрез: Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица. Всяка година Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие. Програми и проекти на юридически лица с нестопанска цел

9 Производство... Мярка за защита се налага от районния съд със заповед
Образува се въз основа на молба.Подател на молбата може да е: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойникът или попечителят на пострадалото лице; директорът на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

10 Важно! Молбата може да се подаде до 1 месец от извършване на насилието Извършителят на насилието заплаща държавна такса за съдебното производство Открито съдебно заседание Със заповедта за защита съдът налага една или повече мерки за защита. В някои случаи заповедта се представя и пред органите на МВР или се предприемат мерки по Закона за закрила на детето При опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

11 Защита по Закона за МВР Една от основните задачи на МВР и органите му е защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество; Структурите на МВР извършват дейности по защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;


Изтегли ppt "Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America."

Сходни презентации


Реклама от Google