Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект на Закон за доброволчеството

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект на Закон за доброволчеството"— Препис на презентация:

1 Проект на Закон за доброволчеството
Български център за нестопанско право

2 Предистория През 2006 г. – работна група от неправителствени организации; Кампания за приемане на закон – през 2008 г. 2011 – Министерство на културата е избрано за национален координатор; Създаване на работна група към МК – март 2011.

3 Работна група към МК НПО са равноправни участници;
НПО са равни по брой на представителите на държавата; НПО сами посочват своите представители; 18 организации изявяват желание да се включат; 9 члена в работната група – БЧК, НАРД, БЦНП, Фондация Лале, НМД, ФПББ, Национална скаутска организация, Каритас, Сдружение Моят глас

4 Проблеми пред НПО Липса на традиции – 58 %;
Липса на законова рамка – 52 %; Липса на държавна политика – 44 %; Липса на обществено признание – 40 %.

5 Понятие за доброволческа дейност
Дейност, извън трудовите и служебни правоотношения на доброволеца, която се изразява в полагането на труд и/или предоставяне на услуги по собствен избор и без получаване на възнаграждение.

6 Понятие за доброволческа дейност
Доброволческата дейност се извършва от доброволци в полза на или чрез: Доброволчески организации; Здравни, лечебни, социални, образователни, екологични, научни, спортни, културни заведения на бюджетна издръжка; Юридически лица с нестопанска цел; Вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията; Органи на държавна власт или на местно самоуправление; Международни организации.

7 Принципи при полагането на доброволен труд
Спазване на основните права и свободи на гражданите; Лична отговорност; Свободен избор; Равнопоставеност; Забрана за дискриминация; Безвъзмездност.

8 Основни права на доброволеца
На информация за дейността, както и за рисковете за живота и здравето му, свързани с полагането на доброволен труд; На подходящо обучение и квалификация; На здравословни и безопасни условия на труд; На възстановяване на разходите, направени във връзка с доброволческата дейност; На застраховка срещу злополука в предвидените от закона случаи; На командировъчни; На заплащане на вноските за здравно и социално осигуряване, в предвидените от закона случаи.

9 Основни задължения на доброволеца
Да изпълнява добросъвестно възложените му задачи; Да бъде лоялен към организацията, за която работи; Да използва идентификационната си карта и да се легитимира с нея; Да опазва имуществото, с което работи; Да не търси финансова изгода при полагането на доброволен труд.; Отговаря за виновно причинени вреди по време на доброволческата си дейност.

10 Видове доброволчество
Краткосрочно доброволчество – доброволческа дейност, извършевана за по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година; Дългосрочно доброволчество – доброволческа дейност, извършвана за повече от 30 дни в рамките на една календарна година; Корпоративно доброволчество - доброволческа дейност, която се осъществява от работници или служители на местни и чуждестранни лица, по собствен избор и със съгласието на работодателите им, в рамките на работното им време.

11 Регистър на доброволците
Организациите, които работят с доброволци, водят Регистър за доброволците със следното съдържание: Име на доброволеца; ЕГН; Настоящ адрес; Мероприятие, в което е зает доброволеца; Мястото и дейностите, които ще извършва; Начална дата и срок, в който се полага доброволния труд.

12 Идентификационна карта на доброволеца
Организациите, които работят с доброволци, издават на доброволеца идентификационна карта със следното съдържание: Имената на доброволеца; Начална дата за извършване на доброволческата дейност; Наименование на организацията, която работи с доброволеца; Печат на организацията, която работи с доброволеца; Снимка на доброволеца.

13 Благодаря за вниманието!
Български център за нестопанско право Тел.: 02/ Електронна поща:


Изтегли ppt "Проект на Закон за доброволчеството"

Сходни презентации


Реклама от Google