Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

/ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /

Сходни презентации


Презентация по темата: "/ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /"— Препис на презентация:

1 /ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /
      Б Е З О П А С Н О С Т    НА     Д В И Ж Е Н И Е Т О                Л Е К Ц И Я  1     ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ЗДвП   /ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ / Път – определение - всяка земна площ, в населено или извън населено място, предназначена или обикновено използвана за движение на пътни превозни средства или на пешеходци.

2 Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за ползване на който са еднакви за всички участници в движението. По такъв път е забранено движението на автомобили с гуми с шипове и верижни машини. ЗДвП е валиден за всички видове пътища.

3 1.1. Елементи на пътя а/ Пътна лента - надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни ППС в една посока едно след друго

4 б/ Платно за движение – общата широчина на пътните ленти
б/ Платно за движение – общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго

5 в/ Разделителна ивица – надлъжна част от пътя, която го разделя на отделни платна за движение

6 г/ Разделителна линия – линията, която разделя платното за движение на отделни пътни ленти

7 д/ Граница на платното за движение – линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно...

8 ... Линията, с която се очертава “BUS” – лентата и островите очертани с пътна маркировка, също се счита за граница на платното за движение

9 е/ Пътен банкет - надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение. Банкетът е предназначен за движение на пешеходци.

10 ж/ Тротоар – изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на пешеходци.

11 з/ Пътно платно – общата широчина на всички конструктивни елементи на пътя: банкетите, тротоарите, платната за движение и островите

12 2. Участници в движението – определение
- всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на безопасността на движението.

13 2.1. Водач: - всеки, който управлява ППС - води организирана група пешеходци - води или язди животни по пътищата - бута количка с широчина, по-голяма от 1м.

14 2.2. Пътник – лице, което се намира в или на ППС, но не участва в управлението му.

15 2.3. Пешеходец всеки, който се намира на пътя, извън ППС и не извършва работа който бута количка с широчина до 1м който бута велосипед, мотопед или мотоциклет инвалид в инвалидна количка. 2.4. Работници по пътя – всеки, който извършва работа на пътя.

16 3. Пътни превозни средства- определение
- съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към тях се приравняват трамваите и самоходните машини. 3.1. МПС – ППС, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства: а/ Автомобил: - лек – МПС за превоз на пътници до 8 места без мястото на водача или за превоз на товари с допустима максимална маса до 3500 кг

17 автобус – МПС за превоз на пътници над 8 места без мястото на водача
автобус – МПС за превоз на пътници над 8 места без мястото на водача. Към автобусите се причисляват и тролейбусите товарен – МПС за превоз на товари с допустима максимална маса над 3500 кг

18 - специален – МПС със специално монтирана апаратура или съоръжение, което не позволява използването му за други цели

19 б/ Мотопед – дву или три колесно МПС, с работен обем на двигателя до 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост до 45 км/ч. или 4kw, когато са оборудвани с електродвигател. в/ Мотоциклет – двуколесно с или без кош, или три колесно МПС, с работен обем на двигателя над 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса без товар не надвишава 400 кг. Към тях се причисляват МПС с двигател до 50 куб.см. и скорост над 45км/ч. Или над 50 куб.см. и скорост до 45 км/ч.

20 г/ Трактор – МПС, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. Към тракторите се приравняват и самоходните шасита.

21 3.2. Немоторно ПС – ППС, придвижвано с мускулна сила или теглено от друго превозно средство:
а/ Велосипед, каруца, количка с широчина над 1м б/ Ремарке, полуремарке Ремарке е ППС предназначено да бъде теглено от МПС Полуремарке е ППС, което се прикачва към МПС, така че част от него и теглото на товара се носи от МПС.

22 3.3. Състав от ППС - механично свързани ППС, които участват в движението по пътищата като едно цяло.
а/ Автомобил, теглещ ремарке или друг автомобил

23 3.4. Релсово ПС – ППС, което се движи по релси и
не се счита за моторно ПС а/ Трамвай, влак и др. 3.5. Самоходна машина – съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се по пътищата само по изключение а/Електрокари, мотокари, селскостопански и строителни машини

24 3.6. Извънгабаритно ППС – ППС, което с товар или без товар надвишава допустимите размери и маса:
а/ широчина – 2,5 м б/ височина – 4 м в/ дължина – 19 м г/ тегло – 40 т 3.7. Бавнодвижещо се ППС – МПС, което по конструк-тивни или други причини не може да се движи със скорост по-висока от 30 км/ч.

25 4. Други понятия 4.1. Технически допустима максимална маса на ПС – максималната маса в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение 4.2. Допустима максимална маса – разрешената максимална маса в натоварено състояние, определена за допустима от контролните органи 4.3. Маса с товар на ПС – включва масата на ПС, с водача и пътниците в него, и масата на товара

26 4.4. Ограничена видимост – при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.
4.5. Намалена видимост – е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни, при които имаме не добра видимост.

27 4.6. Населено място – е застроена със сгради територия, която началото и краят са обозначени със съответните пътни знаци.

28 ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИТЕ НА ППС
Видове категории: 1.1. Категория “АМ” – за управление на мотопеди –дву или триколесни ПС, оборудвани с двигател с работен обем до 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост до 45 км/ч или 4kw, когато са оборудвани с електродвигател. Възраст – 16 години.

29 1.2. Категория “А1” – за управление на мотоциклет с работен обем на двигателя до 125 куб.см и с отношение мощност/тегло, което да не превишава 0,1 kw/kg максимална мощност до 11 kW или триколесни МПС с мощност до 15 kw. Възраст - 16 години. Придобива право за категория “АМ”. Пример: Отношение мощност/тегло – 0,1 kw/kg Ако мотоциклета тежи 110кг., то ДВГ ще бъде с мощност до 110 kg х 0,1 kw/kg = 11 kW

30 Придобива право за категории: “АМ” и “А1”.
1.3. Категория “А2” – за управление на мотоциклет с максимална мощност до 35 kW с отношение мощност/тегло, което да не превишава 0,2 kw/kg, като удвоената реална мощност на двигателя не превишава нетната мощност. (Няма стойност за работен обем на двигателя!) Възраст - 18 години. Придобива право за категории: “АМ” и “А1”. Пример: Нетна мощност е мощността на ДВГ измерена при пълно натоварване в лабораторни условия за време – 30 минути. Обикновено това е максимална мощност дадена от завода производител.

31 1.4. Категория “А” – за управление на мотоциклет – двуколесни МПС с или без кош, или мототриколки със симетрично разположение на колелата, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, с конструктивна скорост по-голяма от 45 км/ч и с максимална мощност над 15kW, чиято маса без товар не надвишава 400 кг. Възраст - 24 години. 20 години – ако е управлявал мотоциклет от категория “А2” не по-малко от 2 години 21 години – за управление на триколесни МПС с мощност над 15 kw. Придобива право за категории: “АМ”; “А1”; “А2”.

32 1.5. Категория “В1” – за управление на четириколесно МПС с електрозадвижване или с двигател с маса без товар до 400кг. или 550кг. за превозни средства, предназначени за превоз на товари, в която маса не се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите ПС и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kw. Придобива право за кат. “АМ”. Възраст – 17 години.

33 1.6. Категория “В” – за управление на МПС с максимална допустима маса до 3500кг., за превоз на не повече от 8 пътници без мястото на водача. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Придобива право за категория “АМ”. Възраст – 18 години.

34 1. 7. Категория “ВЕ” – състав от ППС с теглещо МПС от кат
1.7. Категория “ВЕ” – състав от ППС с теглещо МПС от кат.”В” и ремарке или полуремарке с допустимо максимална маса до 3500кг. Кандидатът трябва да притежава кат.”В”. МПС от категория “В” могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса над 750кг. при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250кг. Възраст – 18 години.

35 1.8. Категория “С1” – за управление на МПС с допустима максимална маса над 3500кг., но не по-голяма от 7500кг., които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници без мястото на водача. МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750кг. Кандидатът трябва да притежава кат. “В”. Придобива право за категория “Ткт”– колесен трактор Възраст – 18 години.

36 1. 9. Категория “С1Е” – състав от ПС с теглещо МПС от кат
1.9. Категория “С1Е” – състав от ПС с теглещо МПС от кат.”С1” и ремарке или полуремарке с допустимо максимална маса над 750 кг., при условие че допустимо максималната маса на състава не надвишава 12000кг.

37 Може да се образува състав от превозно средство с теглещо МПС от категория “В” и ремарке или полуремарке с допустимо максимална маса над 3500кг., като състава не надвишава 12000кг. Възраст – 18 години.

38 Категория “С” – за управление на МПС с допустима максимална маса над 3500кг., конструирани и проектирани за превоз на не повече от 8 пътника без мястото на водача. Образуват състав от ПС с ремарке с допустимо максимална маса до 750кг. Кандидатът трябва да притежава кат. “В” или “С1”. Придобива право за категория “Ткт”–колесен трактор. Възраст – 21 години.

39 1. 11. Категория “СЕ” – състав от ПС с теглещо МПС от кат
Категория “СЕ” – състав от ПС с теглещо МПС от кат.”С” и ремарке или полуремарке с допустимо максимална маса над 750 кг. Възраст – 21 години.

40 Категория “D1” – за управление на МПС проектирани и конструирани за превоз до 16 пътници без мястото на водача и с максимална дължина до 8 метра. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да има стаж от кат.”С” – 1 години. Възраст – 21 години.

41 1. 13. Категория “D1Е” – състав от ППС с теглещо МПС от кат
Категория “D1Е” – състав от ППС с теглещо МПС от кат.”D1” и ремарке с допустимо максимална маса над 750 кг. Възраст – 21 години.

42 Категория “D” – за управление на МПС проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници без мястото на водача. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да има стаж от кат.”С”– 2 години или от “D1” – стаж 1 година. Възраст – 24 години.

43 1. 15. Категория “DЕ” – състав от ППС с теглещо МПС от кат
Категория “DЕ” – състав от ППС с теглещо МПС от кат.”D” и ремарке с допустимо максимална маса над 750 кг. Възраст – 24 години.

44 1. 16. Категория “Ткт” – за управление на колесни трактори
Категория “Ткт” – за управление на колесни трактори. Кандидатът придобива право за кат. “АМ”. Възраст – 18 години. Категория “Ттб” – за управление на тролейбуси. Кандидатът трябва да притежава кат. “D1” или „D“ Възраст – 21 години.

45 1. 18. Категория “Ттм” – за управление на трамвайни мотриси
Категория “Ттм” – за управление на трамвайни мотриси. Кандидатът трябва да притежава кат. “D1” или „D“. Възраст – 21 години. 1.19. За управление на самоходна машина, водачът трябва да притежава свидетелство от която и да е категория и документ за завършен курс за управление на съответната машина.


Изтегли ppt "/ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ /"

Сходни презентации


Реклама от Google