Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ"— Препис на презентация:

1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ
      Л Е К Ц И Я  2    ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ Видове пътища – класификация 1.1. Според интензивността на движението : а/ извън населени места – автомагистрала, скоростен път, автомобилен път, първокласни, второкласни, третокласни …..

2 б/ в населени места – главни и второстепенни

3 1.2. Според организацията на движението : а/ еднопосочни б/двупосочни

4 1.3. Според броя на платната и лентите за движение:
а/ с едно платно за движение: с една, две, три и т. н. ленти

5 б/ с две или повече платна за движение: - с една, две и т.н. ленти

6 1.4. Според вида на настилката:
а/ асфалтови, бетонни, паважни, трошено-каменна, без настилка -коефициентът на сцепление на гумите с пътя е най-добър при асфалтовите настилки -при навлизане в завой, с увеличаването на скоростта, устойчивостта на ППС се влошава

7 2. Кръстовище – определение
- място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво 2.1. Видове кръстовища – класификация а/ Според формата: Кръстообразни

8 - Х-образни

9 - Т-образни

10 - У-образни

11 - Звездообразни

12 - Кръстовища с кръгово движение

13 - нерегулирани- образувани от пресичането на равнозначни пътища
б/ Според организацията на движението: - нерегулирани- образувани от пресичането на равнозначни пътища

14 регулирани с пътни знаци от група “Б”

15 - регулирани с пътни светофари

16 регулирани с регулировчик

17 2.2. Зона на кръстовището - когато пешеходните пътеки
не са очертани с маркировка, мисленото продължение на тротоарите или банкетите се считат за пешеходни пътеки

18 3. Подлез и надлез - мястото, където се пресичат на различни нива два или повече пътя, без възможност за преминаване от единия път на другия

19 4. Пътен възел - мястото, където се пресичат на различни нива два или повече пътя, с възможност за преминаване от единия път на другия пълен непълен

20 5. ЖП прелез - мястото, където се пресичат на едно ниво, път предназначен за релсови ППС и за нерелсови. Мястото, където се пресичат трамвайни линии не се счита за ЖП-прелез - с бариери

21 - без бариери

22 6. Стеснени участъци – пътен участък с ограничена дължина, в който едностранно или двустранно е намалена широчината на платното за движение 6.1. Определяне на предимството: а/ чрез пътни знаци

23 б/ с правила за движение

24 7. Пътни съоръжения и крайпътни обекти
- чрез пътните съоръжения пътят преодолява различни препятствия, наложени от терена, през които той преминава. Построени са за улеснение на участниците в движението за да подобрят организацията и безопасността на движението.

25

26 - крайпътните обекти са тези, с които пътят е в пряка връзка и които имат обслужващи функции и дейности относно участниците в движението.

27 ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
Поведение на водачите на лек автомобил към другите участници в движението 1.1. Към пешеходците – когато пешеходецът е стъпил на платното за движение, водачът е длъжен винаги да го пропусне.....

28 ... Към деца, инвалиди, слепи и престарели хора е длъжен да се съобразява с тяхното поведение, дори когато са извън платното за движение. Покрай тях да преминава с намалена скорост, с повишено внимание и с готовност за спиране.

29 - При преминаване по път с локви, кал и дребни камъни, да се движи с такава скорост, че да не изпръска, изцапа или удари другите участници в движението.

30 - След подаване на разрешаващ сигнал от светофар или регулировчик, водачът е длъжен да пропусне пешеход-ците, които все още се намират на платното за движение.

31 - При преминаване покрай спряло ППС да се движи с такава скорост, която ще му позволи да спре без да допусне пътнотранспортно произшествие.

32 1.2. Към водачите на двуколесни ППС и каруци
– При преминаване покрай двуколесно ППС или каруца трябва да осигурим по-голямо странично разстояние.

33 – Водачите на двуколесни са по уязвими участници в движението
– Водачите на двуколесни са по уязвими участници в движението. Те лесно губят устойчивост, по-трудно се забелязват в “мъртвата зона” на автомобила. При ПТП те нямат защита от купето на автомобила, затова трябва да управляват с подходяща екипировка.

34 – При преминаване покрай каруца съществува опасност тя внезапно да промени посоката си, да падне товар от нея, или внезапно да се появи друго животно съпровождащо каруцата.

35 1.3. Към водачите от категория “С” и “D”
– В тази ситуация според ЗДП ние сме с предимство, но да се има впредвид, че тези водачи нямат добра видимост назад и при необходимост да ги пропуснем.

36 1.4. Към водачите на релсови ППС – когато е разрешено едновременно преминаване през кръстовището на релсови и нерелсови ППС, релсовото е винаги с предимство независимо от посоката и местоположението си

37 2. Участници в движението с опознавателни знаци и светлини

38

39

40

41

42 СИГНАЛИ ПОДАВАНИ ОТ ВОДАЧИТЕ И ПЕШЕХОДЦИТЕ
Задължения на водачите преди започване на каквато и да е маневра: - да се убеди, че с извършването й няма да наруши ЗДП - да се убеди, че ще я извърши безопасно - да я сигнализира. Светлинният сигнал се подава преди започване на маневрата и се прекратява след приключването й. Сигналът подаван с ръка може да се прекрати непосредствено преди започване на маневрата. Сигналът не осигурява предимство на водача за извършване на маневрата. 2. Изисквания към сигнала: - своевременен, - ясен - достатъчен за възприемане

43 3. Видове сигнали подавани от водачите:
ЛЯВ ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ ДЕСЕН ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ АВАРИЙНИ СИГНАЛИ СПИРАНЕ 3.1 Основни светлинни сигнали: а/ Светлинен пътепоказател б/ Стоп- светлини в/ Аварийни светлини

44 3.2 Основни сигнали подавани с ръка

45 3.3 Допълнителни сигнали:
а/ Превключване на светлините “къси-дълги” б/ Звуков сигнал – в населените места е забранен, освен за предотвратяване на ПТП в/ Светлина за заден ход

46 4. Сигнали подавани от пешеходците – с ръка изпъната хоризонтално напред или вертикално нагоре, предупреждава водачите за намерението си да пресече платното за движение. Водачите са длъжни да пропуснат пешеходеца без да създават опасност за другите участници в движението.....

47 ....Водачът на организирана група от деца е длъжен при пресичане на платното за движение да спре автомобилния поток с тази палка или с ръка.

48 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО С РЕГУЛИРОВЧИК
Определение – упълномощено и униформено лице, което регулира движението по пътищата. За сигнали на регулировчика служат положението на тялото и ръцете му.

49 2. Видове сигнали на регулировчика
2.1. Основни сигнали а/ Първи сигнал

50 б/ Втори сигнал

51 в/ Трети сигнал

52 2.2. Допълнителни сигнали на регулировчика – той има право да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания 3. Права на регулировчика – при несъответствие на основните сигнали на регулировчика с пътните знаци от група “Б” и сигналите на светофара, водачите се съобразяват със сигналите на регулировчика, а с допълнителни сигнали, той може да отмени всички знаци или правила за движение.

53 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
С ПЪТНИ СВЕТОФАРИ 1. Обикновен трисекционен светофар – с неговите сигнали се съобразяват всички участници в движението, освен ако някои от тях имат отделен специален светофар

54 1.1. Зелен сигнал – разрешава на водачите на ППС да преминават през кръстовището. Ако няма други указания е разрешено преминаването във всички посоки, включително и обратна.

55 1.2. Жълт сигнал: а/ жълт след зелен – забранява на всички да навлизат в кръстовището, освен на тези, които не могат да спрат безопасно. Който се намира в зоната на кръстовището трябва да го напусне.

56 б/ жълт след червен – забранява навлизането в кръстовището и предупреждава, че престои подаването на разрешаващ сигнал

57 в/ жълт мигащ сигнал – предупреждава, че светофарът е изключен
в/ жълт мигащ сигнал – предупреждава, че светофарът е изключен. Водачите да преминават с повишено внимание, като се съобразяват с пътните знаци от група “Б” или с правилата за движение

58 1.3. Червен сигнал – забранява навлизането в кръстовището

59 2. Трисекционен светофар със стрелки
2.1. Зелен сигнал – разрешава преминаването през кръстовището само в указаните посоки

60 2.2. Жълт сигнал а/ жълт след зелен – забранява навлизането в кръстовището в указаните посоки, освен на тези, които не могат да спрат безопасно. Който се намира в зоната на кръстовището трябва да го напусне.

61 б/ жълт след червен – забранява навлизането в кръстовището в указаните посоки и предупреждава, че престои подаването на разрешаващ сигнал за тези посоки

62 в/ жълт мигащ сигнал – предупреждава, че светофарът е изключен
в/ жълт мигащ сигнал – предупреждава, че светофарът е изключен. Водачите да преминават с повишено внимание, като се съобразяват с пътните знаци от група “Б” или с правилата за движение

63 2.3. Червен сигнал – забранява навлизането в кръстовището на ППС, за тези които желаят да продължат в указаните от стрелките посоки

64 3. Трисекционен светофар с допълнителна секция
- на нивото на зелената секция е монтирана допълнителна зелена секция със стрелка. Тя се включва в комбинация с червен или жълт сигнал. Този светофар може да работи и като обикновен трисекционен.

65 При задействане на допълнителната секция, водачите имат право да продължат само в указаната от стрелката посока, като пропуснат всички участници в движението, които преминават през кръстовището.

66 4. Пешеходен светофар

67 5. Светофар за трамваи. (Светофар за регулиране на движението на ППС за обществен превоз на пътници)

68 6. Светофар за ЖП-прелези.
(Светофар забраняващ минаването зад него)

69 7. Светофар за реверсивно движение
(Светофар определящ броя и посоките на лентите за движение). Използва се по пътища с недостатъчна широчина на платното за движение, когато посоката на интензивността на движението е неравномерна в различни часове на денонощието....

70 - Зеленият сигнал разрешава движение по лентата над която е поставен, а червения забранява. Маркировката - двойно прекъснатата линия въвежда допълнителни правила за движение. Тя забранява пресичането й, когато се намира отлявата страна на превозното средство.

71 - Когато светофарът неработи е забранено движението по средните ленти....

72 - ....само при наличие на пътен знак Д1, може да се продължи движението в средната пътна лента.

73 8. Правила за преминаване през кръстовище регулирано със светофар – когато на кръстовището има висящи допълнителни светофари, водачите се съобразяват със сигналите на светофара, който се намира над лентата, в която са престроени....

74 ... Почти същото се отнася и за пътните знаци, които са поставени над лентите. Когато под или над основния светофар (намиращ се на тротоара), има знаци, те се отнасят за всички пътни ленти.....

75 ... При завиване наляво в кръстовище, водачите трябва да пропуснат насрещно движещите се, които продължават направо или завиват надясно ...

76 ...Когато на противоположния ляв ъгъл на кръстовището е поставен знак с бяла стрелка (която може да е светеща), той ни предупреждава, че в този момент на насрещно движещите се е подаден червен сигнал....

77 ... Лявата стрелка на зеления сигнал забранява завиването в обратна посока, освен ако под или над светофара има знак, който разрешава.....

78 ... При несъответствие на сигналите на светофара и пътните знаци ОТНОСНО ПРЕДИМСТВОТО водачите се съобразяват със сигналите на светофара.


Изтегли ppt "ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ"

Сходни презентации


Реклама от Google