Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

2020 г г Заложени цели за 2020 г. Не повече от 388

Сходни презентации


Презентация по темата: "2020 г г Заложени цели за 2020 г. Не повече от 388"— Препис на презентация:

1

2 2020 г. 2020 г. 6363 Заложени цели за 2020 г. Не повече от 388
Намаляване на броя на убитите с 50 % спрямо 2010 г. 2020 г. Не повече от 6363 Намаляване на броя на ранените с 20 % спрямо 2010 г.

3 Недостатъци в сегашния модел за управление на пътната безопасност
множество отговорни институции Риск от припокриване или липса на регулация Ангажираността на гражданското общество не е достатъчно висока Прехвърляне на отговорност Многобройни нормативни документи Недостатъчно взаимодействие с НПО сектора Ненавременни превантивни мерки за намаляване на ПТП Липса на системен анализ, наблюдение и съответно финансов ресурс

4 Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Отчетност Прозрачност Сътрудничество Координация Ясни цели Обективност Принципи на работата

5 Очаквани резултати Подобряване на координацията между институциите; Ангажирането на неправителствения сектор с различни инициативи; Безпристрастен анализ на данните свързани с безопасността на движението; Осигуряването на мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката за пътна безопасност; Цялостното подобряване на пътната безопасност в страната и намаляването на броя на убитите и ранените при пътно-транспортни произшествия.

6 Функции на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Разработва политика за повишаване на безопасността по пътищата; Разработва нормативни актове в областта на безопасността на движението; Наблюдава и анализира ефекта от изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението Изгражда и развива информационни системи; Събира и системно анализира данни за пътната безопасност; Провежда образователни и информационни кампании; Ръководи консултативния процес с гражданското общество и останалите заинтересовани страни;

7 Първи стъпки Изготвяне на цялостен системен анализ;
Систематизиране дейността на областните и общински комисии по проблемите на безопасността на движението по пътищата; Засилване на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата; От концентрация на ПТП към риск от ПТП; Засилване ролята на одита на пътната безопасност ; Подготовка на нова стратегия за периода ;

8 Актуални задачи Решение № 16 / 17.01.2019 г. на МС
Приема като водещ подхода „Безопасни системи“ с визия за постигане на нулева смъртност; Мото на 2019 – „Пази семейството си на пътя“ – фокус върху семейната среда като фактор за изграждане на поведението на участниците в движението; Ръководителите на организации на бюджетна издръжка да внедрят система от мерки за предпазване на служители от ПТП по време на работа; Мерки за успокояване на скоростта на входовете на населените места; Мерки за обезопасяване на неподвижни препятствия; Оценка на риска за уязвимите участници и мерки за предотвратяването му в ГПОД;

9 „Безопасни системи“ Безопасността на системата е на първо място, за да опази уязвимия човек същества и да толерира грешките. Това изисква отговорност на всички звена и системен подход: Безопасна инфраструктура Безопасни моторни превозни средства Безопасно поведение на водачите Ясни и предвидими правила за движение Ефективно правоприлагане Ефективна реакция при ПТП

10 Дискусионни въпроси Годишни доклади за дейността по подобряване на безопасността на движението; План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата; Основни проблеми на територията на Северен Централен Район? Необходими мерки за подобряване на безопасността?

11 Благодаря Ви за вниманието!


Изтегли ppt "2020 г г Заложени цели за 2020 г. Не повече от 388"

Сходни презентации


Реклама от Google