Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Калин Димитров Инсмаркет г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Калин Димитров Инсмаркет г."— Препис на презентация:

1 Калин Димитров Инсмаркет 27.10.2018 г.
Реалности, особености и възможности на автомобилното застраховане

2 Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС"

3 Особености на автомобилната застраховка "Гражданска отговорност"
- Задължителна за всяко моторно превозно средство на територията на България, което не е спряно от движение; - Застрахова гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства; - Застраховат се собственикът, ползвателят и държателят на МПС, както и всяко лице, което управлява или ползва законно моторното превозно средство;

4 Особености на автомобилната застраховка "Гражданска отговорност"
- Сключва се със застраховател, който има право да извършва дейност на територията на България; - Може да бъде сключена чрез застрахователен агент, застрахователен брокер, директно в офиса на застрахователна компания, дистанционно чрез интернет; - Социален тип застраховка.

5 Особености на автомобилната застраховка "Гражданска отговорност"
Лимит на отговорност: • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица; • за вреди на имущество (вещи) лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица. Предстои промяна в лимитите на отговорност!

6 Застраховка "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)", или Автокаско

7 Особености на застраховката автокаско
- Доброволна (незадължителна); - Осигурява пълна застрахователна защита при частична повреда или пълна загуба на автомобила; - Покрити рискове: • Пожар • Експлозия • Природни бедствия • Авария • Пътно-транспортно произшествие • Злоумишлени действия на трети лица • Кражба или грабеж • Щети в паркирано състояние и др. - Сключва се обикновено за период от 1 година.

8 Премиен приход Първо 6-месечие на 2018 г.
Премиен приход Първо 6-месечие на 2018 г. "Гражданска отговорност" лв. "Автокаско" лв. МПС застраховките заемат 73,5% от общия брутен премиен приход

9 Изплатени застрахователни обезщетения Първо 6-месечие 2018 г.
Изплатени застрахователни обезщетения Първо 6-месечие 2018 г. Заемат 86,2% в структурата на изплатените обезщетения. "Гражданска отговорност": лв.* Автокаско: лв.* *Съвкупни данни от компаниите по общо застраховане и дружествата със смесена дейност (които извършват дейност по животозастраховане и застраховане по класове "Злополука" и "Заболяване")

10 Предизвикателства и възможности
- Цена на застраховката: • за застрахования • за застрахователя - Обезщетения - Лица, които имат право на обезщетение - Срокове за получаване на обезщетения - Въвеждане на диференцирано тарифиране - Високи технологии

11 Благодаря за вниманието!
Калин Димитров ИНСМАРКЕТ Тел


Изтегли ppt "Калин Димитров Инсмаркет г."

Сходни презентации


Реклама от Google