Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Министерство на околната среда и водите

Сходни презентации


Презентация по темата: "Министерство на околната среда и водите"— Препис на презентация:

1 Министерство на околната среда и водите
Нови промени в наредбата за строителни отпадъци 50 (L) Асамблея на еколозите от общините в България

2 І. Закон за управление на отпадъците
1. Изменение и допълнение г. 2. Нови моменти в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

3 І. Закон за управление на отпадъците
ПУСО не се одобрява като част от инвестиционния проект, а от кмета на общината по искане на възложителя, след влизане в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка.

4 І. Закон за управление на отпадъците
Когато строежът се намира на територията на повече от една община, ПУСО се одобрява от кметовете на съответните общини или оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община (Чл. 11, ал. 7 от ЗУО).

5 ІІ. Закон за устройство на територията
Изменение и допълнение г. 2. Нови моменти в Закона за устройство на територията, свързани с управлението на строителните отпадъци Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася ПУСО за одобряване в общината.

6 ІІ. Закон за устройство на територията
Планът за управление на строителните отпадъци се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на отпадъците. Одобрените ПУСО и ПБЗ губят правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването им строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

7 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
1. Нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали – нови моменти случаите, при които не се изисква изготвянето на ПУСО се увеличават, както следва: - премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; - премахване на сгради с паянтова конструкция; - реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; - промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; - строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;

8 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
- изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии; - изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии; - премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;

9 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
- изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра. - премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м; - изграждане и премахване на строежи от шеста категория; - всички текущи ремонти.

10 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
съдържание на Плана за управление на строителните отпадъци обяснителна записка, съдържаща: цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи към момента на изготвяне на ПУСО

11 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
общи данни за инвестиционния проект; описание на обекта на премахване; прогноза за СО, които ще се образуват и степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на рециклирани строителни материали, продукти, подготвени от СО за повторна употреба и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа

12 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Изготвяне на отчет на ПУСО: възложителите на СМР възлагат на лицето, упражняващо строителен надзор или на строителя при строежи от пета категория, изготвянето на отчет за изпълнението на ПУСО; възложителите на премахване на строежи възлагат на изпълнителя на премахването, изготвянето на отчет.

13 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Документи, които се прилагат към отчета на ПУСО: - копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч на опасните СО на лица, имащи право да извършват съответната дейност с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО; - копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО, продукти, подготвени от СО за повторна употреба и рециклирани строителни материали, когато е приложимо; копия на документите по чл. 22, ал. 2 за вложени в строежа третирани СО; копия на документите по чл. 22, ал. 3 за вложени в строежа продукти, подготвени от СО за повторна употреба; копия на документите по чл. 23, ал. 2 за вложени в строежа рециклирани строителни материали.

14 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Издаване на едно разрешение за дейности с отпадъци на територията на една РИОСВ за дейност с код R10, като се поставят следните условия: - уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започване на дейностите със СО за местоположението на площадката за тяхното извършване и за датата на започването им за всяка конкретна площадка; - влагане в обратния насип само на третирани СО, които са инертни; - представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започване на дейностите на писмен договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите. - информиране на РИОСВ за приключване на дейностите на съответната площадка в срок не по-късно от 14 дни

15 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
В 7-дневен срок от уведомяването директора на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка. При необходимост, директора на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните изисквания. В 7-дневен срок от проверката директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект.

16 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
При извършване на дейности със СО посредством мобилни инсталации или съоръжения на площадките, на които се образуват отпадъците се издава документ по чл. 35 от ЗУО от директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките, като се поставят следните условия : - уведомяване на директора на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започване на дейностите със СО за местоположението на площадката за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект; - представяне в РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започване на дейностите на договор, с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите, съдържащ:

17 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
а) срока и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуваните от дейността СО; б) клауза, според която предаването на образуваните отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, имащи право да извършват дейности съгласно чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66 от 2014 г.); - информиране на РИОСВ за приключване на дейностите на съответната площадка в срок не по-късно от 14 дни.

18 ІІІ. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
В 7-дневен срок от уведомяването директора на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка. При необходимост, директора на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните изисквания. В 7-дневен срок от проверката директорът на РИОСВ се произнася със становище по дейността, като може да постави допълнителни условия за конкретния обект.

19 БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !


Изтегли ppt "Министерство на околната среда и водите"

Сходни презентации


Реклама от Google