Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Иновативно управление на човешките ресури – опитът на Община Враца

Сходни презентации


Презентация по темата: "Иновативно управление на човешките ресури – опитът на Община Враца"— Препис на презентация:

1 Иновативно управление на човешките ресури – опитът на Община Враца
Калин Каменов – Кмет на Община Враца Доц. д-р Валентин Василев – консултант

2 Акценти Човешкият фактор
Враца – място с възможности за развитие на човешките ресурси Иновации в действие /добри практики и идеи/

3 Човешкият фактор

4 Управлението на човешките ресурси – иновативност в действие
Проучване на мотивацията на служителите в Общинска администрация – Враца; Първа крачка към един нов и иновативен подход към управлението на човешките ресурси; Резултатите от проучването получиха положителна оценка в Конкурса за добри практики на Института по публична администрация (ИПА). sites/default/files/good_practice _2017_all.pdf

5 Методика за изследване на мотивацията
Методика за анализ на мотивацията и разработването на мотивационен профил на служителите; Установяване на равнището на мотивация на заетите; Отчитане на положителния опит от практиката на западноевропейски страни в областта на мотивиране на персонала. Идентифициране на добри практики и апробирането им в работата; Иновативни собствени подходи за работа със служителите; Винаги с усмивка!!!!

6 Основните цели Определяне на реалното равнище на мотивация на персонала в организацията, както и на диференцирани групи от персонала; Определяне на лимитиращите за мотивацията на персонала фактори и причини; Определяне на възможностите за повишаване на мотивацията на персонала в контекста на подобряващо се управление на човешките ресурси и неговото отражение върху резултатите от дейността.

7 Мотивационни фактори и относителен дял в Община Враца
Мотивационен фактор Относителен дял 1. Трудово възнаграждение 2.82 2. Справедлива оценка на трудовото изпълнение 5.32 3. Добри условия на труд на работното място 5.87 4. Сигурност на работното място 6.05 5. Лично удовлетворение от значението на работата 6.78 6. Равноправно третиране на служителите 7.11 7. Добри отношения в колектива и екипна среда 7.25 8. Възможност за обучение и квалификация 7.43 9. Взаимоотношения с ръководството 7.92 10. Възможност за служебно израстване 8.35 11. Лидерски умения в ръководителите 8.58 12. Разнообразна и интересна работа 9.22 13. Резултатите от работата са удовлетворяващи 9.57 14. Възможност за целеполагане в работна среда 11.12 15. Възможност за менторство от по-опитни служители 12.31

8 Обобщени резултати от проучването
Класация и резултати по ред Фактори-мотиватори Обобщени резултати от проучването Удовлетворение, % Неяснота,% Неудовлетворение,% 1 Трудово възнаграждение 27,4 22,5 50,1 2 Справедлива оценка на трудовото изпълнение 38,8 33,8 3 Добри условия на труд 61,6 15,1 23,3 4 Сигурност на работното място 46,5 52,4 1,1 5 Лично удовлетворение от значението на работата 70,5 16,8 12,6 6 Равноправно третиране на служителите 31,2 37,2 31,5 7 Добри отношения в колектива и екипна среда 70,4 22,6 7.0 8 Възможност за обучение и квалификация 33,3 30,0 36,5 9 Взаимоотношения с ръководството 62,5 6,3 10 Възможност за служебно израстване 29,6 21,3

9 Мотивационен профил на общинска администрация Враца

10 Резултатите Изготвени аналитични доклади с изводи и препоръки за повишаване на ефективността на управлението на човешките ресурси; Идентифицирани области за развитие на ЧР; Ключове идеи и добри практики за апробиране в практиката; Повишено внимание при съгласуване на стъпките по реализация; Създаване на «пътна карта» за ефективно УЧР, съвместно и университетски експерти и ИПА.

11 Какво предстои? Провеждане на анализ за ефективността на управлението на човешките ресурси Разработване на Стратегия за управление на човешките ресурси с фокус върху мотивацията на персонала; Утвърждаване на три тематични модула за постоянно действащи семинари за мотивация на персонала; Провеждане на изследване и изготвяне на аналитични доклади за ефективно приложение на система за менторски отношения в администрацията.

12 Враца – място с възможности за развитие за човешките ресурси

13 ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ Може ли да брандираме дейностите си по УЧР, да станем отличаващ се работодател? Твърдим, че е възможно!!!! Община Враца целенасочено търси решения в тази посока Модел „ОКИ“ /Отношение, каузи и инициативи/

14 Инициатива:Посланици на Враца по света
Българи, които учат и живеят в чужбина, на които се предлага възможност да се върнат в родния си град и да се развиват в него; Врачани, които живеят извън града, но биха искали да допринесат за неговото развитие; Студенти в други градове на България и по света, както и млади професионалисти, които градят кариера извън Враца.

15 Иновации в действие и добри практики

16 Мотивационна банка „Община Враца“ /какво „зарежда“ мотивацията/
Мотивационна банка „Община Враца“ /какво „зарежда“ мотивацията/ Например: време за си починете и да направите планове Например: подкрепа от колеги Например:Мотивационен плакат Например: отпускаща обстановка Ресурси за мотивация

17 Добри практики - КАУЗИ /ОКИ/

18

19 Вместо заключение Сложността и предизвикателството да се работи в публичната администрация в следващите години ще илюстрираме с думите на Папа Франциск, казани в интервю в края на година: „Всеки мъж и жена, които искат да заемат държавна длъжност, трябва да си зададат два въпроса: Обичам ли съгражданите, така че да им служа по-добре? И достатъчно ли съм кротък, за да чуя всяко становище и да избера правилния път? Ако не сте готови да отговорите положително на двата въпроса, службата ви няма да бъде полезна .“

20 ОБЩИНА ВРАЦА Враца, 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 Тел.: ,


Изтегли ppt "Иновативно управление на човешките ресури – опитът на Община Враца"

Сходни презентации


Реклама от Google