Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Кинематика на материална точка

Сходни презентации


Презентация по темата: "Кинематика на материална точка"— Препис на презентация:

1 Кинематика на материална точка
Класическа механика Кинематика на материална точка Галилео Галилей

2

3

4 При въртеливо движение всички точки на тялото се движат по окръжности, чиито центрове лежат на една и съща права, наречена ос на въртене. Постъпателно е такова движение, при което произволна права, свързана с движещото се тяло, остава паралелна сама на себе си.

5 Определяне на положението на МТ в пространството
Отправна система - тяло, с което е свързана координатна система, часовник и еталон за дължина. Положение на т. М в момента t : - координати M (x,y,z) в момента t . - радиус-вектор:

6 Движение на материална точка
Интервал от време: Път скаларна величина. траектория Вектор на преместването: Мерна единица: [m]

7 Закон за движението (кинематично уравнение на движението):
Закон за движението (кинематично уравнение на движението): Векторен запис: Координатен: За пътя:

8 Основни кинематични характеристики на движението:
Скорост: Средна: Средна скорост на изминатия път: Моментна: Векторен запис: Мерна единица: [m/s]

9 Ускорение: Средно: Моментно: Векторен запис: [m/s2]

10 Компоненти на ускорението:
Скорост: Ускорение: Тангенциална компонента: R В равнина, допирателна към траекторията. Нормална компонента: В равнина, перпендикулярна към траекторията.

11 Видове движения на МТ const ≠ const равномерно равноускорително
const ≠ const равномерно равноускорително неравноускорително праволинейно праволинейно праволинейно равномерно равноускорително неравноускорително const по окръжност по окръжност по окръжност равномерно равноускорително неравноускорително ≠ const по крива линия по крива линия по крива линия

12 Праволинейно движение с постоянно ускорение
АКО ЕДНО ТЯЛО СЕ ДВИЖИ ПРАВОЛИНЕЙНО, НОРМАЛНОТО УСКОРЕНИЕ ПЪЛНОТО УСКОРЕНИЕ Е РАВНО НА ТАНГЕНЦИАЛНОТО АКО УСКОРЕНИЕТО Е ПОСТОЯННО ( )), МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ДВА СЛУЧАЯ: 1. При движението е равномерно: ЗАКОН ЗА РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ.

13 Законите за движение и скоростта могат да се представят и графично:
ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ S ЧИСЛЕНО Е РАВЕН НА ПЛОЩТА S ПОД КРИВАТА (В СЛУЧАЯ ТЯ Е ПРАВА ЛИНИЯ) МЕЖДУ МОМЕНТИТЕ ОТ ВРЕМЕ 0 И t.

14 Закон за скоростта: 2. ПРИ - ДВИЖЕНИЕТО Е РАВНОПРОМЕНЛИВО.
2. ПРИ ДВИЖЕНИЕТО Е РАВНОПРОМЕНЛИВО. В този случай ускорението е постоянно, а движението пак е праволинейно еднопосочно (по оста X). Закон за скоростта: - при t0 = 0.

15 Закон за движението: - равноускорително - равнозакъснително


Изтегли ppt "Кинематика на материална точка"

Сходни презентации


Реклама от Google