Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Молекулно-кинетична теория

Сходни презентации


Презентация по темата: "Молекулно-кинетична теория"— Препис на презентация:

1 Молекулно-кинетична теория
Молекулно-кинетична теория

2 Телата са изградени от огромен, но краен брой молекули;
Молекулите се намират в непрекъснато хаотично движение, което е топлинно по природа; Движението се подчинява на принципите на класическата механика, но свойствата на телата не могат да се обяснят с методите на механиката поради големия брой частици.

3 макроскопични параметри:
МКТ използува величини, характеризиращи съвкупността от молекули: микроскопични параметри : Среден свободен пробег λ Средна квадратична скорост Vкв Средна енергия Еk На една молекула ! и търси връзката им с: макроскопични параметри: Температура T Обем V Налягане p За цялата система !

4 Основно уравнение на идеален газ
Приемаме, че: всички молекули имат еднаква маса m0 ; броят на молекулите в куба е N ; => масата на газа в обема V: m = Nm0 ; концентрацията – n = N/V ; плътността ρ = m/V = nm0 ; ударите на молекулите помежду си и със стените на съда са напълно еластични ; движението на молекулите е напълно хаотично. Средна кинетична енергия. Средна квадратична скорост.

5 За налягането на газа (на базата на тези предположения и с подходящи математически изчисления) се получава: Общият брой на молекулите на газа е или  средната кинетична енергия на постъпателно движение на една молекула на газа.

6 Уравнение на състоянието на идеален газ:
Произведението от обема и налягането на идеален газ е равно на 2/3 от сумарната кинетична енергия на постъпателното движение на молекулите му.

7 Уравнение на състоянието на идеален газ:

8 за 1 mol идеален газ: МКТ: mol-1 ТД:

9 Вътрешната енергия на газа зависи единствено от температурата му.
Налягането на идеален газ е пропорционално на концентрацията и температурата му. Вътрешната енергия на газа зависи единствено от температурата му.

10 От тук следват законите на Бойл-Мариот, Гей-Люсак и Шарл.
Следствия: Закон на Авогадро: Всички газове, поставени при еднакви условия имат еднаква концентрация Закон на Далтон: Общото налягане в съда е сума от парциалните налягания От тук следват законите на Бойл-Мариот, Гей-Люсак и Шарл.


Изтегли ppt "Молекулно-кинетична теория"

Сходни презентации


Реклама от Google