Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ"— Препис на презентация:

1 СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ

2 Източници на електромагнитни вълни
Излъчват галактиките, звездите, планетите и всички космически обекти Излъчват атомите и молекулите Излъчват всички живи същества

3 Спектър на електромагнитните вълни
Подреждането на всички електромагнитни вълни по дължина λ0 (честота ) се нарича спектър на електромагнитните вълни. Спектърът съдържа както много дълги вълни, така и вълни с изключително малка дължина. Изменението на свойствата на електромагнитните вълни в зависимост от дължината на вълната става постепенно, поради което границите между отделните части на спектъра не са точно определени.

4 Радиовълни: 3.105 – m Инфрачервени лъчи: – m Видима светлина: – m Ултравиолетови лъчи: – 10-9 m (1nm) Рентгенови лъчи: 10-9 – m Гама-лъчи: 10-12 – m

5 Електромагнитните вълни с различни честоти се отличават помежду си по механизма на възникването и по резултата от взаимодействията си с веществото (средата) – пречупване, отражение, разсейване, дисперсия, поглъщане и т. н.

6 оптичен диапазон Видимата светлина, инфрачервените лъчи и ултравиолетовите лъчи имат еднакъв механизъм на възникване и имат много общи свойства. Заемат част от електромагнитния спектър, която се нарича оптичен диапазон.

7 Получаване на спектъра на светлината
Спектърът на светлината се получава със спектрални апарати, чиито основни елементи са призмата и дифракционната решетка. В зависимост от това спектралните апарати се делят на дифракционни и призмени.

8 Спектри на излъчване Атомите излъчват лъчение, чийто спектър се състои от отделни спектрални линии и затова се нарича линеен спектър. Енергията на излъчената от атомите светлина се разпределя между няколко монохроматични вълни, всяка от които с определена дължина. Атомите на всеки химичен елемент излъчват точно определени спектрални линии, характерни само за него. Затова линейните спектри се наричат атомни спектри.

9 Спектри на излъчване Молекулите излъчват спектри, които се състоят от светли и тъмни ивици, и затова се наричат молекулни, или ивични спектри. Ивични спектри се излъчват от свободни молекули на веществата, т. е. взаимодействието помежду им или липсва, или е много слабо. При по-подробно изследване се установява, че светлите ивици се състоят от голям брой гъсто наредени линии.

10 Твърдите тела, течностите и газовете в плазмено състояние излъчват спектри, които съдържат вълни с всички възможни дължини от оптичния диапазон, поради което тези спектри се наричат непрекъснати спектри. Причината за непрекъснатостта на спектъра е, че градивните частици на течните и твърдите тела взаимодействат силно помежду си, което се дължи на малките разстояния между тях. В резултат на това взаимодействие спектралните линии, характерни за изолираните атоми в газовете, се разширяват,  припокриват и обхващат целия оптичен диапазон

11 Спектри на поглъщане Немският физик Густав Кирхоф установил, че атомите на даден елемент поглъщат електромагнитни вълни с честоти, каквито самите атоми излъчват при възбуждане. Подобно поглъщане на електромагнитно лъчение с определени честоти се наблюдава в спектъра на Слънцето. Ярката повърхност на Слънцето излъчва непрекъснат спектър. При преминаване на лъчението през относително по-хладната слънчева атмосфера част от вълните се поглъщат. На фона на непрекъснатия спектър наблюдателите от Земята виждат множество тъмни линии, наречени фраунхоферови линии (по името на немския учен Йозеф Фраунхофер, който ги е забелязал пръв).

12 Спектри на поглъщане Спектърът от тъмни линии, дължащи се на поглъщане на вълни с определена дължина във веществата, през които е преминала светлината, се нарича спектър на поглъщане или абсорбционен спектър.

13 Спектрален анализ Спектрален анализ се нарича съвкупността от физични методи за определяне на химичния състав,температурата и състоянието на веществата чрез изследване на техните спектри. Съответствието между състава на дадено вещество и електромагнитния спектър, излъчен или погълнат от него, позволява спектралният анализ да се използва като чувствителен, относително прост и бърз метод в научните изследвания, в промишлеността и др.

14 Чрез спектрални изследвания могат да се установят съставът, температурата и дори движението на далечни и недостъпни обекти – вулкани, звезди, галактики и пр. Спектралният анализ е основен метод за изследване на обектите в астрофизиката. Чрез спектралния анализ може да се открие наличието на много малки количества (10-11 – 10-12 g) от даден елемент. По интензитета на излъчените спектрални линии е възможно да се установи количеството на елемента (количествен спектрален анализ). Това се използва широко в металургията, при анализ на химични съединения, в геологията (за анализ на руди и минерали), в криминалистиката, за контрол на състава на вредни вещества в природната среда (например вредни емисии във въздуха, почвата и водите) и др.


Изтегли ppt "СПЕКТЪР НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ"

Сходни презентации


Реклама от Google